SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Verejná vyhláška, Stav.povolenie - Ing. Saksun

 08.02.2023

OBEC DLHÉ NAD CIROCHOU

Hlavná 187/87, 067 82 Dlhé nad Cirochou
                                                                                                                                      Číslo: SP-2023/23-03-Av V Dlhom nad Cirochou
Vybavuje: Ing. Michal Avuk 07.02.2023
 
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
 
STAVEBNÉ POVOLENIE
 
 
    Obec Dlhé nad Cirochou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe predloženej žiadosti stavebníka zo dňa 08.12.2022, uskutočneného stavebného konania podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona spojeného s územným konaním, ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou konaného dňa 17.01.2023, zosúladení záväzných stanovísk uplatnených dotknutými orgánmi, posúdení námietok účastníkov konania, projektu stavby, po posúdení žiadosti podľa § 37 ods. 2, § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodlo takto:
Podľa § 39, § 39a ods. 4 a § 66 stavebného zákona
 
p o v o ľ u j e
 
stavbu: Rodinný dom na parc. č. C KN 1513, k.ú. Dlhé nad Cirochou
 
stavebníkovi: Ing. Marek Saksun, Hlavná 342/231, 067 82 Dlhé nad Cirochou.
 
Podľa § 66 stavebného zákona pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto záväzné podmienky:
 
1. Stavba Rodinný dom na parc. č. C KN 1513, k.ú. Dlhé nad Cirochou bude zrealizovaná podľa schváleného projektu stavby k stavebnému konaniu, ktorý vypracoval v júni 2022 zodpovedný projektant Ing. Pavol Juhás, PADAS s.r.o, Golianova 19, Košice - Krásna 040 18, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č.: 3317*A*4-1 a za dodržania záväzných podmienok tohto stavebného povolenia. Za projektovú dokumentáciu v plnom rozsahu zodpovedá zodpovedný projektant stavby. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
 
2. Stavba bude pozostávať zo stavebných objektov:
SO 01 Rodinný dom
Objekt rodinného domu bude pozostávať z murovanej konštrukcie 1.NP o celkových pravidelných pôdorysných rozmeroch 14,11 x 9,51 m, ktorý bude umiestnený na parc. č. C KN 720, k.ú. Dlhé nad Cirochou vo vzdialenosti 2,0 m severovýchodne od hranice parc. č. C KN 1522, k.ú. Dlhé nad Cirochou, vo vzdialenosti 4,151 m juhozápadne od hranice parc č. C KN 1510, k.ú. Dlhé nad Cirochou meranej na predlžení severozápadnej steny navrhovaného rodinného domu, vo vzdialenosti 5,953 m severozápadne od hranice parc. č. C KN 1838/1, k.ú. Dlhé nad Cirochou, vo vzdialenosti 14,702 m juhovýchodne od hranice parc. č. C KN 1419/1, k.ú. Dlhé nad Cirochou.
 
Základné údaje:
Zastavaná plocha: 123,73 m2
Úžitková plocha: 99,67 m2
Obytná plocha: 58,91 m2
Obostavaný priestor: 439,81 m3
Počet podlaží: 1
Počet bytov: 1
Počet obytných miestností: 4
Strecha rodinného domu bude šikmá, valbová. Výška najvyššieho bodu hrebeňa strechy bude max. + 5,770 m od úrovne nivelety priľahlej komunikácie. Dažďová voda zo strechy rodinného domu bude odvádzaná strešnými žľabmi a zvodmi na terén na parc. č. C KN 1522, k.ú. Dlhé nad Cirochou tak, aby nevznikali škody na susedných nehnuteľnostiach.
Telefón E-mail Internet IČO
+421 901 713 102 spolocnyobecnyuradsnina@gmail.com www.dlhenadcirochou.sk 00322938
2.str.| SP-2023/23-03-Av
Vodovodná prípojka
Vodovodná prípojka HDPE DN 32 vedie od verejného vodovodu cez navrhovanú vodomernú šachtu k rodinnému domu a bude umiestnená na parc. č. C KN 1513, 1838/1 , k.ú. Dlhé nad Cirochou.
Kanalizačná prípojka
Kanalizačná prípojka PVC DN 150 vedie od navrhovaného rodinného domu cez navrhovanú revíznu šachtu do kanalizačnej siete a bude umiestnená na parc. č. C KN 720, 724/3, k.ú. Dlhé nad Cirochou.
NN prípojka
NN prípojka vedie káblom NAVY-J 4x25 od existujúceho vzdušného vedenia k rozpojovacej istiacej skrine umiestnenému na existujúcom podpernom bode umiestnené na prac. č. C KN 1838/1, k.ú. Dlhé nad Cirochou.
Odberné elektrické zariadenie
Elektrické odberné zariadenie vedie káblom CYKY-J 4x16 od rozpojovacej istiacej skrine k elektromerovému rozvádzaču umiestnenému na voľne prístupnom mieste a následne káblom CYKY-J 4x10 k navrhovanému rodinnému domu a bude umiestnené na prac. č. C KN 1838/1, 1513, k.ú. Dlhé nad Cirochou.
Stavba bude umiestnená podľa Prílohy č. 1 - Situácia umiestnenia stavby spracovanej na podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
3. Vykurovanie objektu je ústredné, teplovodné. Zdrojom tepla je tepelné čerpadlo.
4. Prístup k stavbe je z miestnej komunikácie.
5. Stavba bude zrealizovaná v súlade s ust. vyhl. č. MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
6. Stavebník pri prípadnom styku s telekomunikačným vedením SEK Slovak Telekom, a.s., DIGI SLOVAKIA, s.r.o. a s ostatnými optickými sieťami (Belnet, ANTIK, NASES) dodrží ustanovenia zák. č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom podľa § 23 zák. č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
V prípade výskytu nadzemnej telekomunikačnej siete, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., DIGI SLOVAKIA, s.r.o., iných optických operátorov je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 453/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s., vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia, odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner SPOJSTAV, spol s.r.o., spojstav@spojstavke.sk , 055/7292632, 053/4411177.V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené, upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu, upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje), aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777, overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnost Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
Stavebník je povinný dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
7. Ku kolaudačnému konaniu stavebník doloží všetky potrebné doklady.
8. Stavebník pri umiestnení a realizácii stavby dodrží podmienky záväzných stanovísk:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné
• pred začatím realizácie stavby je investor povinný požiadať o presné vytýčenie sieti v správe a prevádzkovej
3.str.| SP-2023/23-03-Av
údržbe našej spoločnosti na základe objednávky (Call centrum, tel. č. 057 7870 777). Siete v riešenom území Vám budú vytýčené do 7 dní odo dňa vyžiadania,
• zrážková voda zo stavby a spevnených plôch nesmie byť odvádzaná do verejnej kanalizácie, verejná kanalizácia v obci Dlhé nad Cirochou je dimenzovaná len na odvádzanie splaškov,
• v zmysle technických podmienok pripojenia má byť celá kanalizačná prípojka vybudovaná z potrubia min. dimenzie DN 150. Navrhované kanalizačné potrubie o dimenzii DN 125 žiadame nahradiť za kanalizačné potrubie o dimenzii DN 150. Prikladáme Vám technické podmienky pripojenia,
• plánovanú stavbu je možné napojiť na vodovodné potrubie LT DN 100 samostatnou vodovodnou prípojkou so zriadením vodomernej šachty cca 1,0 m za hranicou pozemku, avšak max. 10 m od bodu napojenia na vodovodné potrubie LT DN 100. Presný bod napojenia na vodovodné potrubie a umiestnenie VŠ bude určené vedúcim VaK HS Snina priamo na tvare miesta (kontakt: Ing. Dávid Lojan 057/7870580, 0911 037 403). Potrubie vodovodnej prípojky vedené popod komunikáciu je potrebné uložiť do chráničky s presahom 1,50 m za okraj komunikácie. V úseku od bodu napojenia po hlavný uzáver vo vodomernej šachte je potrebné nad potrubie uložiť izolovaný vodič /vytyčovací/ pre vyhľadávanie potrubia, ktorý bude vyvedený na začiatku prípojky do poklopu zemného uzáveru a ukončený na nerezovej konzole vodomeru vo vodomernej šachte,
• plánovanú stavbu je možné napojiť do potrubia verejnej kanalizácie PVC DN 300 samostatnou kanalizačnou prípojkou so zriadením revíznej šachty cca 1,0 m za hranicou pozemku, avšak max. 10 m od bodu napojenia na verejnú kanalizáciu. Presný bod napojenia na verejnú kanalizáciu s umiestnením revíznej kanalizačnej šachty bude určené vedúcim VaK HS Snina priamo na tvare miesta (kontakt: Ing. Dávid Lojan 057/7870580, 0911 037 403),
• Oznamujeme Vám, že investor pred zahájením prác súvisiacich s napojením na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu je povinný požiadať o zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky VVS, a.s., závod Humenné (ZC 057/7870731-2). Napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod a kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu môže byť zrealizované iba pracovníkmi VVS, a.s., - závod Humenné. Pri podávaní žiadosti o realizáciu vodovodnej a kanalizačnej prípojky je potrebné, aby si investor k umiestneniu prípojok na cudzom pozemku zabezpečil súhlas s ich umiestnením od ich vlastníka a zároveň doporučujeme, aby si investor zabezpečil vecné bremeno,
• oznamujeme Vám, že investor pred zahájením prác súvisiacich s napojením na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu je povinný požiadať o zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky VVS, a.s., závod Humenné (ZC 057/7870735). Napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod a kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu môže byť zrealizované iba pracovníkmi VVS, a.s., - závod Humenné. Pri podávaní žiadosti o realizáciu vodovodnej a kanalizačnej prípojky je potrebné, aby si investor k trase prípojok a umiestneniu vodomernej šachty a kanalizačnej revíznej šachty umiestnenej na cudzom pozemku predložil súhlas a zároveň doporučujeme, aby si investor zabezpečil vecné bremeno,
• upozorňujeme, že v zmysle Zákona 442/2002 Z.z. § 4 Vodovodné prípojky a kanalizačné prípojky odsek (7) a) Vlastník vodovodnej prípojky je povinný zabezpečiť, aby vodovodná prípojka nebola pripojená na iný zdroj vody a nedochádzalo k znečisteniu pitnej vody vo verejnom vodovode alebo k zmiešaniu vody z iného zdroja s vodou vo verejnom vodovode, a vnútorný vodovod bol vybudovaný tak, aby nedochádzalo k znečisteniu pitnej vody vo verejnom vodovode a vodovodná prípojka bola vybodovaná v súlade s technickými požiadavkami vlastníka verejného vodovodu alebo jeho prevádzkovateľa. Upozorňujeme, že v zmysle Zákona 442/2002Z.Z. § 27 Ochrana verejných vodovodov a verejných kanalizácií odsek (7): potrubie verejného vodovodu vrátane jeho vodovodných prípojok a na ne napojených vnútorných rozvodov nesmú byt prepojené s potrubím z iného zdroja vody, ako je vodárenský zdroj verejného vodovodu, • v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. žiadame rešpektovať ochranné pásmo verejného vodovodu, vymedzené vodorovnou vzdialenosťou v šírke 1,8 m od osi potrubia na obe strany, pri verejnom vodovode do priemeru DN 500 mm vrátane a zároveň pri križovaniach, či súbehu dodržať STN 73 60 05 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia, • zákon NR SR č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií, • v zmysle §19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v pásmach ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy, • stavebník je povinný rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (poklopy, zasúvadlové uzávery, hydranty, uzatváracie ventily, kanalizačné šachty a pod.) a tieto prispôsobiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods. 6, § 27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov),
4.str.| SP-2023/23-03-Av
• v prípade križovania prípojok iných inžinierskych sieti s verejným vodovodom, verejnou kanalizáciou, žiadame dodržať STN 73 6005 a v mieste križovania navrhované prípojky inžinierskych sieti uložiť do chráničky s presahom 1,5m na každú stranu. Pred zasypaním križujúceho miesta žiadame prizvať zástupcu prevádzkovateľa, ktorý svoju účasť zaznamená do stavebného denníka, (kontakt: ved. VaK HS Snina-Ing. Lojan Dávid- 0911037403),
• v prípade vzniku poruchy na existujúcom vodovodnom potrubí, kanalizačnom potrubí, počas výstavby bude znášať náklady na ich odstránenie (opravu) investor stavby (§ 27 ods. l zák. č. 442/2002 Z. z.),
• upozorňujeme, že v záujmovej lokalite môžu byť vybudované vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé objekty, ktoré nie sú v správe VVS a.s., o ich vytýčenie požiadajte ich majiteľa resp. správcu. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice • predloženú dokumentáciu, ktorá rieši pripojenie nového odberu z jestvujúcej nadzemnej distribučnej sústavy VSD, a.s. odsúhlasujeme po stránke technického riešenia bez pripomienok, • majetkové rozhranie Prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) - žiadateľ (investor): Zariadenie PDS končí poistkovou skrinkou SPP2 (NN prípojka). Elektrické zariadenie investora začína odbočením kábla z poistkovej skrinky smerom do elektromerového rozvádzača (RE), • v zmysle ustanovení § 39 zákona č. 251/2012 Z.z. Vám oznamujeme, že naša spoločnosť, ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy si vyhradzuje právo na realizáciu stavebného objektu SO 01 - NN prípojka. Po schválení PD „NN prípojka“, a uzavretí Zmluvy o pripojení (ZoP) do distribučnej sústavy (DS) VSD, a.s., VSD, a.s. zabezpečí jej realizáciu ako aj pripojenie do DS,
• náklady spojené s realizáciou odberného el. zariadenia vrátane RE znáša žiadateľ,
• po zrealizovaní odberného el. zariadenia a elektromerového rozvádzača Vás žiadame dať vypracovať oprávnenej organizácii Prvú odbornú prehliadku a skúšku (revíznu správu) odberného el. zariadenia vrátane RE.
• žiadame dodržať platné ustanovenia Zákona 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii nového elektrického zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení,
• pred pripojením nového odberného miesta, alebo pri úprave hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia - „MRK" (súčasného príkonu Ps) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva o združenej dodávke elektriny, atď.) ešte pred pripojením nového odberného miesta - v opačnom prípade nedôjde zo strany PDS k pripojeniu daného odberného miesta,
• dovoľujeme si Vás zároveň informovať, že v zmysle Prevádzkového poriadku spoločnosti VSD, a.s. uzatvára spoločnosť VSD, a.s. Zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy výlučne s vlastníkom pripájaného odberného elektrického zariadenia, resp. v prípadoch keď je odberné elektrické zariadenie súčasťou nehnuteľnosti (napríklad byty alebo nebytové priestory) výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti,
• o uzatvorenie Zmluvy o pripojení môže požiadať vybraný dodávateľ elektriny, alebo vlastník pripájaného zariadenia, prostredníctvom formulára e-Reklamácia na portáli eVSD (www.vsds.sk) alebo písomne na e-mailovej adrese info@vsdas.sk,
• k uzatvoreniu Zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy NN je potrebné zo strany žiadateľa predložiť: platné vyjadrenie PDS -tento list, platnú správu o odbornej prehliadke a skúške riešeného odberného el. zariadenia (zabezpečí žiadateľ), doklad o vlastníckom vzťahu k pripájanému zariadeniu - napríklad list vlastníctva nie starší ako 30 kalendárnych dni (je akceptovaný výpis z www.katasterportal.sk). Doklady slúžiace na preukázanie vlastníckeho vzťahu sú upravené v Prevádzkovom poriadku spoločnosti VSD, a.s., ktorý je zverejnený na portáli eVSD (www.vsds.sk),
• podľa platnej legislatívy je pripojenie žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy alebo o zvýšenie maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia spoplatnené poplatkom za pripojenie. Výška poplatku za pripojenie je určená podľa výšky amperickej hodnoty hlavného ističa pred elektromerom na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý určuje pevné ceny za pripojenie do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni NN za aktuálny rok. Cenník poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni NN je zverejnený na portáli eVSD (www.vsds.sk),
• za správnosť a úplnosť technickej dokumentácie a za jej realizovateľnosť je zodpovedný projektant,
• k projektu elektrorozvodných zariadení za meraním odberu elektriny sa nevyjadrujeme. Za správnosť ich technického riešenia zodpovedá projektant,
• zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.,
• za úplnosť, správnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektu je podľa platných predpisov zodpovedný projektant stavby,
• za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný
5.str.| SP-2023/23-03-Av
dozor,
• vo vzťahu k existujúcim el. vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v zmysle Zákona 251/2012 Z.z. o energetike, §43, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii nového elektrického zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, veci, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení,
• pri výstavbe musia byť dodržané minimálne vzdialenosti budov a konštrukcií od vedenia do 1 kV podľa platných noriem STN,
• v prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných noriem STN. Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme,
• upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s. prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava • existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu, • stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Miroslav Gnip, miroslav.gnip@telekom.sk, +421 57 7767620, +421 902 197906, • stavebník môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať, alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s., • v zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant, • zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK, • upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení, • v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma, • nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, • v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie, • pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení, • vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky, • stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia, • žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s., • žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku,
6.str.| SP-2023/23-03-Av
poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepný závod, M.R. Štefánika 25 075 01 Trebišov
• investor stavby si zabezpečí vlastnú protipovodňovú ochranu nehnuteľnosti, napr. jej vhodným výškovým osadením nad terén,
• upozorňujeme investora, že správca vodných tokov má v zmysle §49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov nárok na užívanie pobrežných pozemkov pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary vodného toku. Z uvedeného dôvodu požadujeme, aby v predmetnej vzdialenosti od brehovej čiary vodného toku neboli realizované žiadne stavebné úpravy ani iné zásahy, ktoré by znemožnili správcovi prístup k toku za účelom zabezpečovania protipovodňovej ochrany, resp. údržby toku,
• začatie a ukončenie prác požadujeme oznámiť na SVP š. p., Povodie Bodrogu, odštepný závod, Trebišov, prevádzkové stredisko Humenné Ing. Lukáš Kankula č. tel. 0907 910 599,
• investor, resp. vlastník tejto stavby je povinný dodržať § 47, § 49 a § 50 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a § 37 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov,
• počas realizácie stavby žiadame neumiestňovať stavebný materiál do prietočného profilu toku Hodkovec, resp. na miesta odkiaľ by mohol byť splavený do toku pri zvýšených vodných stavoch,
• zároveň Vás upozorňujeme, že správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov.
Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné
• zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemku a porastom samonáletu drevín,
• vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy do hĺbky 20 cm a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku, parcely C KN č. 1513, katastrálne územie Dlhé nad Cirochou,
• po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhu pozemku v katastri nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku z ornej pôdy na zastavanú plochu a nádvorie predložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva, ak nie kolaudačného rozhodnutia) a tohto stanoviska.
9. Pri realizácii stavby budú použité vhodné stavebné výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana. zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie. Stavebné výrobky budú spĺňať harmonizované podmienky podľa Nariadenia Europského parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a podmienky zák. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. SK vyhlásenia o parametroch v štátnom jazyku, SK certifikáty výrobku, SK certifikáty systému riadenia, protokoly o skúškach predloží stavebník ku kolaudácii stavby.
10. Stavbu bude uskutočňovať stavebník dodávateľsky. Stavbu bude uskutočňovať právnická osoba Ekonomické stavby, s.r.o., Pohraničná 391, 951 01 Štitáre, IČO 36544493. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, oprávnený na výkon tejto činnosti.
11. Stavebník je povinný umožňovať orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a vytvárať podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu, ako aj ohlásiť stavebnému úradu prípadné závady na stavbe, ktoré by ohrozovali život osôb, resp. ich zdravie (§ 100 písm. a, b stavebného zákona).
12. Počas realizácie stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, ako aj ochranu životného prostredia.
13. Stavba bude ukončená v termíne do: 07.02.2026.
14. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť (§ 67 ods. 2 stavebného zákona).
15. Podľa § 46d stavebného zákona bude na stavbe vedený stavebný denník.
16. Stavebník môže začať realizovať stavebné práce až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
17. Dokončenie stavby oznámi stavebník stavebnému úradu a podľa § 79 stavebného zákona si podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.
18. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.
19. Podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona stavebník oznámi stavebnému úradu začatie stavby.
20. Pred realizáciou stavby stavebník zabezpečí na vlastné náklady vytýčenie všetkých podzemných vedení (vodovodné, kanalizačné, plynovodné, telekomunikačné, teplovodné, elektrické, optické vedenia) a ochranné pásma
7.str.| SP-2023/23-03-Av
vedení v zmysle platných zákonov a STN. Taktiež stavebník pri realizácii stavby bude chrániť podzemné vedenia pred poškodením a zabezpečí ich neporušenosť. Výkopové práce v blízkosti podzemných vedení budú realizované ručne, bez použitia mechanizmov.
21. Vznikajúce odpady budú likvidované v súlade s platnou legislatívou SR tak, aby nezaťažovali životné prostredie.
22. Stavebník bude stavbu realizovať tak, aby neohrozil susediacu stavbu alebo pozemok bez toho, že by urobil dostatočné opatrenia na upevnenie stavby alebo pozemku. Stavebník nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov. Podľa § 127 občianskeho zákonníka vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak pri realizácii stavby vznikne škoda na susedovom pozemku alebo stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.
23. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby (§ 43d stavebného zákona).
24. Stavenisko v súlade § 43i ods. 3 stavebného zákona t.j. musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb, musí byť označené, musí mať zriadený vjazd a výjazd, umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov, musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí a pod.
25. Podľa § 66 ods. 4 písm. j stavebného zákona bude na viditeľnom mieste na stavenisku stavba označená. Označenie bude obsahovať základné údaje ako sú: názov stavby, stavebník, spôsob realizácie stavby, stavebný dozor, termín realizácie, číslo stavebného povolenia, ktorým bola povolená stavba.
26. Povoľovanie výkopových prác na miestnych komunikáciách a verejnej zeleni podlieha osobitnému povoleniu podľa podmienok Obce Dlhé nad Cirochou. Stavebné povolenie nenahrádza povolenie na výkopové práce na miestnych komunikáciách a verejnej zeleni.
27. Týmto rozhodnutím nie je dotknuté právo stavebníka a poškodeného uplatniť si náhradu prípadných škôd dohodou, resp. právo poškodeného vymáhať prípadne vzniknutú škodu na súde v občiansko-právnom konaní.
28. Pri realizácii stavby rešpektovať podmienky uvedené v záväzných stanoviskách dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu stavebného konania spojeného s územným konaním neboli zo strany účastníkov konania vznesené námietky.
 
O d ô v o d n e n i e
 
Obec Dlhé nad Cirochou prevzala dňa 08.12.2022 od stavebníka: Ing. Marek Saksun, Hlavná 342/231, 067 82 Dlhé nad Cirochou žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Rodinný dom na parc. č. C KN 1513, k.ú. Dlhé nad Cirochou. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie podľa § 39a ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov spojené s územným konaním. Stavebný úrad oznámením č. SP-2022/312/267-02-Av zo dňa 15.12.2022 zvolal ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutočnilo dňa 17.01.2022.
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní spojenom s územným konaním preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v § 37 ods. 2, § 62 a § 63 stavebného zákona a skonštatoval, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby by nemal byť ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Za dokumentáciu stavby v plnom rozsahu zodpovedá zodpovedný projektant stavby. Umiestnenie stavby je v súlade s Územným plánom obce Dlhé nad Cirochou schváleným uznesením Obecného zastupiteľstva č.4/2004 zo dňa 30.04.2004 v znení zmien a doplnkov.
Podklady k stavebnému konaniu:
- výpis z listu vlastníctva č. 2969 v k.ú. Dlhé nad Cirochou + kópia z katastrálnej mapy,
- záväzné stanoviská dotknutých orgánov:
• Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. č. 151757/2022/O/Tu zo dňa 10.11.2022;
• Okresný úrad Humenné, Pozemkový a lesný odbor č. OU-HE-PLO1-2022/013839-004 zo dňa 14.12.2022, č. OU-HE-PLO1-2022/014191-002 zo dňa 21.12.2022 (návrh. záber 300 m2);
• Slovak Telekom, a.s., Bratislava č. 6612236800 zo dňa 07.12.2022;
• Východoslovenská distribučná, a.s., Košice č. 29948/2022/ zo dňa 21.12.2022, č. NPP/10856/2022 zo dňa 12.10.2022;
• Slovenský plynárenský priemysel, a.s. č. TD/EX/10298/2022/W zo dňa 07.12.2022;
8.str.| SP-2023/23-03-Av
• Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepný závod, M.R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov č. CS SVP OZ KE 5130/2022/2 zo dňa 24.11.2022;
- projekt stavby a ďalšie doklady.
Podľa pol. 60 písm. a sadzobníka správnych poplatkov zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol stavebným úradom vybraný poplatok v hodnote 50,- €. Správny poplatok bol zaplatený hotovosti bankovým prevodom na účet Obce Dlhé nad Cirochou dňa 07.12.2022 Rozpočtový náklad stavby je 158 000,00 - €.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Vzhľadom na charakter stavby realizácia a následné užívanie stavby nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.
 
P o u č e n i e
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie (riadny opravný prostriedok) a to v lehote l5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obec Dlhé nad Cirochou, Hlavná 187/87, 067 82 Dlhé nad Cirochou. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z.z. správneho súdneho poriadku.
 
 
                                                                                                                                                    Ing. Ján Kníž, v. r
                                                                                                                                                        starosta obce
 
 
    Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní (posledný deň vyvesenia je dňom doručenia) na úradnej tabuli správneho orgánu Obce Dlhé nad Cirochou, Hlavná 187/87, 067 82 Dlhé nad Cirochou. Rozhodnutie sa súčasne zverejni na webovom sídle Obce Dlhé nad Cirochou (www.dlhenadcirochou.sk) a na centrálnej elektronickej tabuli (cuet.slovensko.sk).
 
Rozhodnutie sa doručí dotknutým orgánom:
 
1. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Bodrogu, odštepný závod M.R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov, IČO 36022047
Na vedomie (bez právnych účinkov v zmysle doručenia):
1. Ing. Marek Saksun, Hlavná 342/231, 067 82 Dlhé nad Cirochou v zastúpení PADAS s.r.o, Golianova 19, Košice- Krásna 040 18,             IČO 36469904, Ing. Pavol Juhás, konateľ + overená projektová dokumentácia
2. Obec Dlhé nad Cirochou, Hlavná 187/87, 067 82 Dlhé nad Cirochou, IČO 00322938, Ing. Ján Kníž, starosta obce
3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15, Bratislava, IČO 17335345
4. Anton Kušnír, Macková rieň 617/66, 067 82 Dlhé nad Cirochou
5. Magdaléna Kušnírová, Macková rieň 617/66, 067 82 Dlhé nad Cirochou
6. Mária Piškaninová, Hlavná 488/299, 067 82 Dlhé nad Cirochou
7. Ing. Pavol Juhás, PADAS s.r.o, Golianova 19, Košice- Krásna 040 18, IČO 3646990
8. Ekonomické stavby, s.r.o., Pohraničná 391, 951 01 Štitáre, IČO 36544493 v zastúpení PADAS s.r.o, Golianova 19, Košice- Krásna 040 18, IČO 36469904, Ing. Pavol Juhás, konateľ
 
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa https://ppprotect.sk/dokument/obec-dlhe-nad-cirochou/.
 
 
vyvesené dňa: 08.02.2023 zvesené dňa: 23.02.2023
 
9.str.| SP-2023/23-03-Av
 
Príloha č. 1 – Situácia umiestnenia stavby

1 2 3 4 >