SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť

Ak by ste cestovali malebnou dolinou Cirochy z Humenného smerom na Sninu a nevšimli si tabuľku s názvom dlhočiznej obce nachádzajúcej sa asi v polovici cesty medzi týmito mestami, jej názov by ste určite uhádli – volá sa Dlhé nad Cirochou. Jej chotár sa začína tam kde sa rieka Cirocha počas dlhých tisícročí rozšírila do širokej a úrodnej nivy ohraničenej z juhu dlhým hrebeňom pohoria Vihorlat a zo severu Nízkymi Beskydami. Prudké bystriny sopečného pohoria Vihorlat zatlačili koryto Cirochy pod úpätie flyšových kopcov Nízkych Beskýd. Severnú časť mierne zvlneného chotára tvorí flyš, južnú, výrazne členitú časť v pohorí sopečného pôvodu tvoria treťohorné uloženiny. Dolinu Cirochy tvoria štvrtohorné náplavy, sprašové a svahové hliny.

V doline Tristového potoka sú malé rybníky a kyselka. Nachádza sa na 47º56´ severnej šírky a 21º50´ východnej dĺžky v nadmorskej výške 200 metrov. Stredom obce preteká malý potok ako pozostatok mlynského náhonu, neskôr predĺžený na celú dedinu. Na Slovensku sa nachádza 14 obcí, alebo prímestskch častí, ktoré nesú vo svojom názve Dlhé, alebo Dlhá. S počtom obyvateľov 2115 a 593 rodinnými domami sa radí na druhé miesto v okrese Snina. Názov obce nie je náhodný, obec je dlhá takmer 4 km. Vybudovaná je pozdĺž potoka v podobe dlhého radu domov.Verejný vodovod má obec od roku 1960 ako prvá v Cirošskej doline. Vodu odoberá z prameňa vo Vihorlatskom pohorí, nedávno bola vodovodná sústava pripojená aj k potrubiu vedenému z vodného diela Starina. Od roku 1998 je obec aj plne splynofikovaná. Postavená je aj čistička odpadových vôd v spoločnej akcii so susednou obcou Modra nad Cirochou. Obec započala výstavbu kanalizácie a je hotových 6 km kanalizačnej siete.

Obyvateľstvo je slovanského pôvodu, slovenskej národnosti, rozpráva sotáckym nárečím, charakteristickým pre obyvateľstvo severovýchodného Zemplína. Je pomenované podľa zámena „so“ – spisovne „čo“. Ide o pozostatky takzvanej praslovančiny, ktoré sa zachovali v obciach (najviac Dlhé nad Cirochou, Udavské a Papín).

 

 


V obci sa nachádza mlyn z konca 18. storočia, ktorý tu stojí aj po viacerých úpravách. V obci sa nachádza kaštieľ z 18. storočia, ktorí dali postaviť Szirmayovci. V súčasnosti je polovica kaštieľa obývaná. Ďalší kaštieľ, sa nachádza v časti lesa tzv. „Tristci“, z roku 1843 slúžil pre panstvo, ktoré sa v ňom schádzalo na poľovačky. Po rozpredaní ho aj s priľahlými lesmi a lúkami kúpil továrnik Zdenek Kostelník. Neskôr bol upravený ako rekreačné stredisko. V rámci  riešenia reštitúcií bol vrátený opäť pôvodnému majiteľovi, ktorý ho pred smrťou v roku 2005 odpredal f. Waldgut Snina s.r.o.

V obci sa nachádza knižnica, umiestnená je v budove materskej školy. V obci sa nachádza kostol, kedysi zasvätený úcte Najsvätejšieho tela Kristovho. Vo veži sa nachádzajú tri zvony. Kostol je chránenou kultúrnou pamiatkou. V súčasnosti slúži ako dom nádeje. Ďalší kostol v obci je zasvätený Svätému Joachimovi a svätej Anne. Bol postavený v roku 1993 a posvätený kard. Jozefom Tomkom z Ríma. Nový chrám je do priestoru začlenený tak, aby nekonkuroval postaveniu starého kostola, ktorý je vysokou vežou miestnou a krajinárskou dominantou.

Počas návštevy obce Dlhé na Cirochou, si môžete prezrieť niekedy prevádzkovanú rekreačnú  oblasť Trist s poľovníckym kaštieľom, vzdialeným asi 4 kilometre od obce, v malebnej doline Nízkych Beskýd.