SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

VZN č.14/2024 - NÁVRH

 29.11.2023

Obec Dlhé nad Cirochou podľa § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z.  v znení  zákonov č. 310/1999 Z. z. a 115/2000 Z. z. ako aj zákona č. 128/2002 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach,  v znení neskorších predpisov vydáva pre územie Obce Dlhé nad Cirochou  toto:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         NÁVRH

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č.     14 / 2023

O TRHOVOM PORIADKU

 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN):

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 29.11.2023

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 29.11.2023

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:29.11.2023

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie: 14.12.2023

Pripomienky zasielať:

- na adresu : Obec Dlhé nad Cirochou, Hlavná 187/87, Dlhé nad Cirochou

- elektronicky: obec@dlhenadcirochou.sk

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN bude uskutočnené 15.12.2023

 

VZN schválené na rokovaní OZ dňa:

Vyhlásenie vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

VZN nadobúda účinnosť dňom:

Čl. 4

 

  1. Nájomné a poplatky sa stanovuje takto:
  1. vyhlásenie predaja v rozhlase                                                      4,00 €
  2. prenájom sály kultúrneho domu na deň

-  zimné obdobie a letné obdobie                                             70,00 €

- svadba: obidvaja svadobníci s trvalým pobytom v obci       bezplatne

- svadba cudzí                                                                           150,00 €

- svadba občan bez trvalého pobytu v obci  a občan

s trvalým pobytom v obci                                                            75,00 €

3.   nájomné za trhové miesto :

       -   za 1 deň                                                                                    5,00 €  

      -   za 1 týždeň                                                                              15,00

        - za  1 mesiac                                                                             50,00

4. nájomné za:

      -    malý stan                                                                             10,00 €  

      -    veľký stan                                                                            15,00

       -     prenájom pojazdného pódia                                              400,00

       -     prenájom pojazdného pódia s odvozom                            500,00

      -    prenájom štiepkovača                                                           

      -    pivného setu                                                                           5,00 €

     

 

 

 


1 2 3 4 >