SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

VZN č. 10/2024 - NÁVRH

 29.11.2023

Obec Dlhé nad Cirochou podľa § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce  Dlhé nad Cirochou  toto:

 

                                                

                                        VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ                                           NARIADENIE   č.10/2024  

                             

NÁVRH

 

o reklamných tabuliach,  plagátových  plochách a reklamných informačných  a  propagačných  zariadeniach

 

u s t a n o v u j e

 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN):

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 29.11.2023

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 29.11.2023

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:29.11.2023

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie: 14.12.2023

Pripomienky zasielať:

- na adresu : Obec Dlhé nad Cirochou, Hlavná 187/87, Dlhé nad Cirochou

- elektronicky: obec@dlhenadcirochou.sk

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN bude uskutočnené 15.12.2023

VZN schválené na rokovaní OZ dňa:

Vyhlásenie vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

VZN nadobúda účinnosť dňom:

 

 

  II. POPLATKY ZA REKLAMNÉ STAVBY

 

Čl 12

Správne poplatky

 

  1. V súvislosti s reklamnými stavbami sa platia správne poplatky podľa zákona                     č. 145/1995 Z. z.   o správnych poplatkoch.

 

 

Čl 13

Poplatky za prenájom pozemkov a stavieb vo vlastníctve obce na účely umiestnenia reklamnej stavby

 

  1. Obec Dlhé nad Cirochou  stanovuje výšku nájomného za dočasné užívanie verejných priestranstiev na účely umiestnenia reklamnej stavby nasledovne:

 

Informačná plocha reklamnej  stavby v m2

Výška nájomného v €/rok

0 až 0,5

15

0,5 až 1

25

1 až 2

35

2 až 3

45

3 až 20

75

viac ako 20

100


1 2 3 4 >