SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

VZN 18/2024 - NÁVRH

 29.11.2023

Obecné zastupiteľstvo v Dlhom nad Cirochou na  základe ustanovenia § 6ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami  § 7 ods. 4, 5 a 6, §8 ods. 2 a 4, § 12 ods., 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3,§ 17 ods.2, 3,4 a 7, § 98, § 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a  zákon č.79/2015 Z. z.

u s t a n o v u j e

 

NÁVRH

 

VŠEOBECNÉ  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  OBCE

č. 18/2024

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na kalendárny rok 

 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN):

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 29.11.2023

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 29.11.2023

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:29.11.2023

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie: 14.12.2023

Pripomienky zasielať:

- na adresu : Obec Dlhé nad Cirochou, Hlavná 187/87, Dlhé nad Cirochou

- elektronicky: obec@dlhenadcirochou.sk

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN bude uskutočnené 15.12.2023

VZN schválené na rokovaní OZ dňa:

Vyhlásenie vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

VZN nadobúda účinnosť dňom:

 

 

8. Poplatková povinnosť vzniká dňom:

 a) pre fyzickú osobu - občana  - dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu,  

   - dňom vzniku práva užívať byt, nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť (kúpou,    

      nájmom a pod.)

 b) pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom  - dňom vzniku práva užívať  

      nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie

c) pre podnikateľa (právnickú alebo fyzickú osobu) -  dňom vzniku práva užívať  

    nehnuteľnosť na účel podnikania

 

  1. Sadzba  poplatku je

a, fyzické osoby – nepodnikateľ  0,052 € na jeden kalendárny deň,  19€/osoba za rok

b, Podnikatelia, právnické osoby - (0,065x110x27)    193,05 ͘͘═  193,00 €

( cena za liter x veľkosť nádoby x počet vývozov)   

c, paušálny poplatok vo výške 19,00 €/rok za odpad, pre vlastníkov nehnuteľnosti, ktorí v obci nemajú trvalý pobyt.       

  1.  Poplatok určí obec platobným výmerom.
  2. Splatnosť poplatku je 1x ročne prostredníctvom SIPO.

 

  1. Zníženie poplatku

O zníženie poplatku možno žiadať v týchto prípadoch:

a,  externí zamestnanci t.j. občania pracujúci v zahraničí alebo občania bývajúci

     v mieste zamestnania, (zníženie poplatku o 50%), 9,50€  osoba/ rok

bštudenti bývajúci v študentských domovoch alebo                                                      

     ubytovniach v mieste štúdia  9 €/ rok.

  1. Odpustenie poplatku

O odpustenie poplatku možno žiadať v  prípade:

- mentálne postihnutých občanov od narodenia,

- občania, ktorí sa preukážu potvrdením alebo iným hodnoverným dokladom, že  sa v obci fyzicky nezdržiavajú viac ako 90 dní počas zdaňovacieho obdobia ( jeden rok)  

      9.   Poplatok za KUKA nádobu je 50 %  z obstarávacej ceny.

   

 


1 2 3 4 >