SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Verejná vyhláška Orange Slovensko, a.s

 07.09.2023

OBEC DLHÉ NAD CIROCHOU
Hlavná 187/87, 067 82 Dlhé nad Cirochou
Číslo: SP-2023/26-10-Av V Dlhom nad Cirochou
Vybavuje: Ing. Michal Avuk 06.09.2023
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Vec 

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava – F2BTS 0112KO Dlhé nad Cirochou, líniová stavba,                                  k.ú. Dlhé nad Cirochou

-oznámenie o začatí územného konania a žiadosť o záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona
Obec Dlhé nad Cirochou prevzala dňa 13.06.2022 návrh zo dňa 03.06.2022 od navrhovateľa: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnený stavby: F2BTS 0112KO Dlhé nad Cirochou, líniová stavba, k.ú. Dlhé nad Cirochou. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Obec Dlhé nad Cirochou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s § 36 stavebného zákona oznamuje dotknutým orgánom a účastníkom konania začatie územného konania. Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery stavby a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie povoľovanej stavby, stavebný úrad podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestnej obhliadky a ústneho pojednávania. Účastníci konania môžu svoje námietky k stavebnému konaniu o povolení stavby uplatniť najneskôr v termíne do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje záväzné stanovisko dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknuté orgány v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje záväzné stanovisko k povoľovanej stavbe, podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona má sa za to, že ich záväzné stanovisko je kladné.
Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny alebo územného projektu zóny sa neprihliada. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť najneskôr v 7. pracovný deň odo dňa doručenia tohto oznámenia. (Spoločný obecný úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, 5. poschodie , č. dverí 5.15). Termín a spôsob nahliadnutia do podkladov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť (+421 901 713 102).
Podľa § 142h ods. b) stavebného zákona stavebný úrad predlžuje lehotu na vybavenie Vášho návrhu 60 dní z dôvodu krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19.Navrhovateľ k návrhu na konaní doloží všetky doklady, ktoré sú potrebné pre riadne posúdenie návrhu.

 

                                                                                                                                                                         Ing. Ján Kníž, v.r.
                                                                                                                                                                             starosta obce
Telefón E-mail Internet IČO
+421 901 713 102 spolocnyobecnyuradsnina@gmail.com www.dlhenadcirochou.sk 00322938

 

 

 

 

2.str.| SP-2023/26-10-Av

Oznámenie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní (posledný deň vyvesenia je dňom doručenia) na úradnej tabuli správneho orgánu Obec Dlhé nad Cirochou, Hlavná 187/87, 067 82 Dlhé nad Cirochou. Oznámenie sa súčasne zverejni na webovom sídle Obec Dlhé nad Cirochou (www.dlhenadcirochou.sk) a na centrálnej elektronickej tabuli (cuet.slovensko.sk).
Doručí sa:
1.Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov, IČO 31755194
2.Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, P.O. BOX 100, 810 05 Bratislava, IČO 30416094
3.Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, OOPaVZŽP kraja, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, IČO 00151866
4.Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie – OPaK, ŠVS, Partizánska 1057, 069 01 Snina, IČO 00151866
5.Okresný úrad Humenné, Pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné, IČO 00151866
6.Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361
7.Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469
8.Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460
9.O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863
10.Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 817 02 Trnava, IČO 42156424
11.Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Bodrogu, OZ, M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov, IČO 36022047
12.Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské námestie 4, 040 01 Košice, IČO 00003228
13.SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35910739
14.BELNET SNINA, s.r.o., Strojárska 3998, 069 01 Snina, IČO 36496421
15.ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO 36191400

 

Na vedomie (bez právnych účinkov v zmysle doručenia):
1.Orange Slovensko, a.s., Metodova 8. 821 08 Bratislava, IČO 35697270 v zastúpení M-TEL,s.r.o., Južná trieda 68, 040 01 Košice, IČO 36172961
2.Obec Dlhé nad Cirochou, Hlavná 187/87, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Ing. Ján Kníž, starosta obce, IČO 00322938
3.Železnice SR, Klemensová 8, 813 61 Bratislava, IČO 31364501
4.Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO 36022047
5.Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, IČO 00003228
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa https://ppprotect.sk/dokument/obec-dlhe-nad-cirochou/.

vyvesené dňa: 07.09.2023 zvesené dňa: 22.09.2023
odtlačok pečiatky odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby a podpis oprávnenej osoby


    1 2 3 4 >