SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Verejná vyhláška, Stavebné povolenie - Tomáš Demjan

 10.03.2023

OBEC DLHÉ NAD CIROCHOU

Hlavná 187/87, 067 82 Dlhé nad Cirochou
 
Číslo: SP-2023/41-03 V Dlhom nad Cirochou, dňa 09.03.2023
Vybavuje: Bc. Lenka Macanová
 
 
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
STAVEBNÉ POVOLENIE
 
 
     Obec Dlhé nad Cirochou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe predloženej žiadosti stavebníka zo dňa 16.12.2022, uskutočneného stavebného konania podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona spojeného s územným konaním, zosúladení záväzných stanovísk uplatnených dotknutými orgánmi, posúdení námietok účastníkov konania, projektu stavby, po posúdení žiadosti podľa § 37 ods. 2, § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodla takto:
Podľa § 39, § 39a ods. 4 a § 66 stavebného zákona
p o v o ľ u j e
 
stavbu: Rodinný dom na parc. č. C KN 1523, k.ú. Dlhé nad Cirochou
stavebníkovi: Tomáš Demjan, Nezábudkova 689/11, 900 43 Hamuliakovo.
Podľa § 66 stavebného zákona pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto záväzné podmienky:
1. Stavba Rodinný dom na parc. č. C KN 1523, k.ú. Dlhé nad Cirochou bude zrealizovaná podľa schváleného projektu stavby k stavebnému konaniu, ktorý vypracoval v októbri 2022 zodpovedný projektant Ing. Tomáš Venhač - PK 23, 1. mája 2055/7, 069 01 Snina a za dodržania záväzných podmienok tohto stavebného povolenia. Za projektovú dokumentáciu v plnom rozsahu zodpovedá zodpovedný projektant stavby. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavba bude pozostávať zo stavebných objektov:
SO 01 Rodinný dom
Objekt rodinného domu bude pozostávať z prefabrikátu – oceľovej konštrukcie 1.NP o celkových pravidelných pôdorysných rozmeroch 9 x 10 m, ktorý bude umiestnený na parc. č. C KN 1523, k.ú. Dlhé nad Cirochou vo vzdialenosti 2,0 m severovýchodne od hranice parc. č. C KN 1526, k.ú. Dlhé nad Cirochou, vo vzdialenosti 5,185 m juhozápadne od hranice parc č. C KN 1522, k.ú. Dlhé nad Cirochou, vo vzdialenosti 5,0 m severozápadne od miestnej komunikácie parc. č. C KN 1838/1, k.ú. Dlhé nad Cirochou meranej na najkratšej spojnici novonavrhovaného rodinného domu , vo vzdialenosti 12,050 m juhovýchodne od hranice parc. č. C KN 1419/1, k.ú. Dlhé nad Cirochou meranej na najkratšej spojnici novonavrhovaného rodinného domu.
Základné údaje:
Zastavaná plocha: 90,00 m2
Úžitková plocha: 56,20 m2
Obytná plocha: 39,10 m2
Obostavaný priestor: 163,89 m3
Počet podlaží: 1
Počet bytov: 1
Počet obytných miestností: 2
 
Strecha rodinného domu bude plochá. Výška najvyššieho bodu hrebeňa strechy bude max. + 3,00 m od úrovne nivelety priľahlej komunikácie. Dažďová voda zo strechy rodinného domu bude odvádzaná cez dažďovú areálovú kanalizáciu do štrkovej vsakovacej jamy, na parc. č. C KN 1523, k.ú. Dlhé nad Cirochou tak, aby nevznikali škody na susedných nehnuteľnostiach.
 
Telefón E-mail Internet IČO
+421 901 713 102 spolocnyobecnyuradsnina@gmail.com www.dlhenadcirochou.sk 00322938
 
Strana 2 rozhodnutia č. SP-2023/41-03
 
Elektrická prípojka – napojením na existujúce odberné elektrické zariadenie na pozemku stavebníka parc. č. C KN 1523, k.ú. Dlhé nad Cirochou.
 
Vodovodná prípojka - vodovodná prípojka je jestvujúca od bodu napojenia na verejný vodovod po vodomernú šachtu. Navrhovaná časť vodovodnej prípojky vedie od existujúcej vodomernej šachty do navrhovaného rodinného domu a bude umiestnená na parc. č. C KN 1523, k. ú. Dlhé nad Cirochou.
Kanalizačná prípojka - kanalizačná prípojka PVC DN 150 vedie od navrhovaného rodinného domu cez navrhovanú revíznu šachtu do kanalizačnej siete a bude umiestnená na parc. č. C KN 1831/1, 1523, k.ú. Dlhé nad Cirochou.
Stavba bude umiestnená podľa Prílohy č. 1 - Situácia umiestnenia stavby spracovanej na podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
3. Vykurovanie – ústredné, teplovodné. Zdrojom tepla bude tepelné čerpadlo.
4. Prístup k stavbe je z miestnej komunikácie z parc. č. C KN 1831/1, k.ú. Dlhé nad Cirochou.
5. Stavba bude zrealizovaná v súlade s ust. vyhl. č. MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
6. Stavebník je povinný najmenej 30 dní pred vlastnou realizáciou stavby požiadať obec Stakčín o zvláštne užívanie cesty. Stanovisko obce je stavebník povinný doložiť ku kolaudačnému konaniu.
7. Stavebník pri prípadnom styku s telekomunikačným vedením SEK Slovak Telekom, a.s., DIGI SLOVAKIA, s.r.o. a s ostatnými optickými sieťami (Belnet, ANTIK, NASES) dodrží ustanovenia zák. č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom podľa § 23 zák. č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 
V prípade výskytu nadzemnej telekomunikačnej siete, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., DIGI SLOVAKIA, s.r.o., iných optických operátorov je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 453/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s., vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia, odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner SPOJSTAV, spol s.r.o., spojstav@spojstavke.sk , 055/7292632, 053/4411177.V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.
Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené, upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu, upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje), aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním), bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777, overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnost Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
 
V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
Stavebník je povinný dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
8. Ku kolaudačnému konaniu stavebník doloží všetky potrebné doklady.
9. Stavebník pri umiestnení a realizácii stavby dodrží podmienky záväzných stanovísk:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné: .
Strana 3 rozhodnutia č. SP-2023/41-03 . V širšom záujmovom území k.ú. Dlhé nad Cirochou sa nachádza verejný vodovod LT DN 100 a verejná kanalizácia ŽB DN 300 v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti. . Pred začatím realizácie stavby je stavebník povinný požiadať o presné vytýčenie sieti v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti na základe objednávky (Call centrum, tel.č. 057 7870 777). Siete v riešenom území Vám budú vytýčené do 7 dní odo dňa vyžiadania. . Zrážková voda zo stavby a spevnených plôch nesmie byť odvádzaná do verejnej kanalizácie, verejná kanalizácia v obci Stakčín je dimenzovaná len na odvádzanie splaškov. . V záujmovom území eviduje naša spoločnosť vodovodnú prípojku vo vlastníctve a prevádzkovej údržbe Tomáša Demjana. . Plánovanú stavbu: Rodinný dom – modulárna výstavba na parc. č. C KN 1523, k.ú. Dlhé nad Cirochou je možné napojiť do potrubia verejnej kanalizácie PVC DN 300 samostatnou kanalizačnou prípojkou so zriadením revíznej šachty cca 1,0 m za hranicou pozemku, avšak max. 10 m od bodu napojenia na verejnú kanalizáciu. Presný bod napojenia na verejnú kanalizáciu s umiestnením revíznej kanalizačnej šachty bude určené vedúcim VaK HS Snina priamo na tvare miesta (kontakt: Ing. Dávid Lojan 057/7870580, 0911 037 403). . Oznamujeme Vám, že investor pred zahájením prác súvisiacich s napojením na zaslepenú kanalizačnú prípojku je povinný požiadať o zriadenie kanalizačnej prípojky VVS, a.s., závod Humenné (ZC 057/7870735). Napojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu môže byť zrealizované iba pracovníkmi VVS, a.s., - závod Humenné. Pri podávaní žiadosti o realizáciu kanalizačnej prípojky je potrebné, aby si investor k umiestneniu prípojky na cudzom pozemku zabezpečil súhlas s jej umiestnením od ich vlastníka a zároveň doporučujeme, aby si investor zabezpečil vecné bremeno.
.
V zmysle § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov mimo súvisle zastavaného územia obce alebo územia určeného na zastavanie sa pásma ochrany vymedzujú zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti (1,8 m od okraja potrubia na každú stranu pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru DN 500 vrátane a 3,0 m od okraja potrubia na každú stranu, pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii s priemerom väčším ako DN 500), pásmo ochrany sa v cestnom telese pozemných komunikácii nevymedzuje. Nad potrubím a v jeho ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a realizovať činnosti, ktoré by ohrozili prevádzku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a zhoršili prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii. Pri križovaniach, či súbehu žiadame dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia, . Zákon NR SR č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií. V pásme ochrany je zakázané: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.
. V prípade križovania prípojok iných inžinierskych sieti s verejným vodovodom, verejnou kanalizáciou, žiadame dodržať STN 73 6005 a v mieste križovania navrhované prípojky inžinierskych sieti uložiť do chráničky s presahom 1,5m na každú stranu. Pred zasypaním križujúceho miesta žiadame prizvať zástupcu prevádzkovateľa, ktorý svoju účasť zaznamená do stavebného denníka, (kontakt: ved. VaK HS Snina - Ing. Lojan Dávid- 0911037403). . Žiadame rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (poklopy, zasúvadlové uzávery, hydranty, uzatváracie ventily, vodomerné šachty, kanalizačné šachty a pod.) a tieto prispôsobiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods. 6, § 27 ods. 4 zákona NR SR č. 442/2002 Z. z.). . V prípade vzniku poruchy na existujúcom vodovodnom potrubí, kanalizačnom potrubí, počas výstavby bude znášať náklady na ich odstránenie (opravu) investor stavby (§ 27 ods. 1 zák. č. 442/2002 Z.z.). . Upozorňujeme, že v záujmovej lokalite môžu byť vybudované vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé objekty ( napr. rodinné domy, prevádzkové stavby), ktoré nie sú v správe VVS a.s., o ich vytýčenie požiadajte ich majiteľa, resp. správcu. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepný závod, M.R. Štefánika 25 075 01 Trebišov:
. Investor stavby si zabezpečí vlastnú protipovodňovú ochranu nehnuteľnosti, napr. jej vhodným výškovým osadením nad terén.
. Upozorňujeme investora, že správca vodných tokov má v zmysle §49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov nárok na užívanie pobrežných pozemkov pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary vodného toku. Z uvedeného dôvodu požadujeme, aby v predmetnej vzdialenosti od brehovej čiary vodného toku neboli realizované žiadne stavebné úpravy ani iné zásahy, ktoré by znemožnili správcovi
.
Strana 4 rozhodnutia č. SP-2023/41-03
prístup k toku za účelom zabezpečovania protipovodňovej ochrany, resp. údržby toku.
. Začatie a ukončenie prác požadujeme oznámiť na SVP š. p., Povodie Bodrogu, odštepný závod, Trebišov,
prevádzkové stredisko Humenné Ing. Lukáš Kankula č. tel. 0907 910 599,
. Investor, resp. vlastník tejto stavby je povinný dodržať § 47, § 49 a § 50 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a § 37 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
. Počas realizácie stavby žiadame neumiestňovať stavebný materiál do prietočného profilu toku Hodkovec, resp. na miesta odkiaľ by mohol byť splavený do toku pri zvýšených vodných stavoch.
. Zároveň Vás upozorňujeme, že správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 o vodách v znení neskorších predpisov nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov.
Východoslovenská distribučná, Mlynská 31, 042 91 Košice: . Upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektromagnetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme. . Upozorňujeme Vás, že v blízkosti záujmovej oblasti navrhovanej stavby, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádza nadzemné NN vedenie, ktoré si môžete lokalizovať na mieste. . Pri výstavbe musia byť dodržané minimálne vzdialenosti budov a konštrukcií od vedenia do 1 kV podľa platných noriem STN. . V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných noriem STN. . Za úplnosť, správnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektu je podľa platných predpisov zodpovedný projektant stavby. . Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor.
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava: . Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu. . Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Miroslav Gnip, miroslav.gnip@telekom.sk, +421 57 7767620, +421 902 197906. . Stavebník môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať, alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. . V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. . Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. . Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. . V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. . Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. . V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. . Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne
Strana 5 rozhodnutia č. SP-2023/41-03 prevádzkovateľov týchto zariadení. . Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky, . Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. . Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.. . Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. . Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
Belnet Snina, s.r.o., Vihorlatská 293/115, 067 81 Belá nad Cirochou:
. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§22-23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie o ochrane proti rušeniu. . Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa nasledujúceho bodu.
. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so sieťami BELNET SNINA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať našu spoločnosť na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Ing. Marek Paľko palko@belnet.sk, +421 905 598 786 alebo +421 918 981 025,
. V zmysle § 27 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant,
. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK,
. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení,
. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve BELNET SNINA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,
. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, BELNET SNINA, s.r.o. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná BELNET SNINA, s.r.o. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti.
. V objednávke v dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania. Osoba poverená vytýčením sieti je Ing. Marek Paľko, palko@belnet.sk +421 905 598 786 +421 918 918 025.
. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti BELNET SNINA, s.r.o.,
. Stavebník môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti BELNET SNINA, s.r.o.,
. Stavebníka zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
 
Strana 6 rozhodnutia č. SP-2023/41-03
SPP distribúcia, Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava:
. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať
SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
. V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€.
. Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
. Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska, v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
. Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Lukáč, email; jozef.lukac@spp-distribuda.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
. stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili Jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
. Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a
a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02,
. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných
.
Strana 7 rozhodnutia č. SP-2023/41-03
a/alebo bezpečnostných pásiem,
. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, . V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., . V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
Okresný úrad Snina,odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 1057, 069 01 Snina :
. Pri realizácii projektu je stavebník povinný na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu poškodzovania alebo ničenia okolitých ekosystémov.
. Ak v súvislosti so stavbou bude nutný výrub drevín rastúcich mimo lesa, pred začatím realizačných prác je stavebník povinný postupovať v súlade s § 47 zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov t.j. v prípade potreby si pred realizáciou výrubu zabezpečiť súhlas na výrub drevín alebo splniť oznamovaciu povinnosť ak sa vyžaduje.
Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, Mierová 4, 066 01 Humenné:
. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané stanovisko č. OU-HE-PLO1-2022/012453-004 zo dňa 10.11.2022 až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.
. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy do hĺbky 20 cm a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavaných častiach pozemkov, parcely C KN č. 1523, k.ú. Dlhé nad Cirochou.
. Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona, požiadať o zmenu poľnohospodárskych druhov pozemkov z ornej pôdy na zastavanú plochu a nádvorie s predložením po realizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu (ak sa vydáva, ak nie kolaudačného rozhodnutia a stanoviska č. OU-HE-PLO1-2022/012453-004 zo dňa 10.11.2022. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Snina, katastrálny odbor, Partizánska 1057, 069 01 Snina.
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov:
. Stavebník je povinný v zmysle § 40 zák. pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
10. Pri realizácii stavby budú použité vhodné stavebné výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana. zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie. Stavebné výrobky budú spĺňať harmonizované podmienky podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a podmienky zák. č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. SK vyhlásenia o parametroch v štátnom jazyku, SK certifikáty výrobku, SK certifikáty systému riadenia, protokoly o skúškach predloží stavebník ku kolaudácii stavby.
11. Stavebník vo vzťahu k existujúcim a novo navrhovaným elektroenergetickým zariadeniam dodrží platné ustanovenia zák. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii stavby nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrických zariadení.
12. Stavbu bude uskutočňovať stavebník dodávateľsky. Stavbu bude uskutočňovať právnická osoba EDSTREX, s.r.o., Močarianska 3/A, 071 01 Michalovce, IČO 51947803. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, oprávnený na výkon tejto činnosti.
13. Stavebník je povinný umožňovať orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a vytvárať podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu, ako aj ohlásiť stavebnému úradu prípadné závady na stavbe, ktoré by ohrozovali život osôb, resp. ich zdravie (§ 100 písm. a, b stavebného zákona).
14. Počas realizácie stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, ako aj ochranu životného prostredia.
15. Stavba bude ukončená v termíne do: 09.03.2026.
16. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť (§ 67 ods. 2 stavebného zákona).
17. Podľa § 46d stavebného zákona bude na stavbe vedený stavebný denník.
18. Stavebník môže začať realizovať stavebné práce až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
19. Dokončenie stavby oznámi stavebník stavebnému úradu a podľa § 79 stavebného zákona si podá návrh na
Strana 8 rozhodnutia č. SP-2023/41-03
vydanie kolaudačného rozhodnutia.
20. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou
osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických
Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.
21. Podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona stavebník oznámi stavebnému úradu začatie stavby.
22. Pred realizáciou stavby stavebník zabezpečí na vlastné náklady vytýčenie všetkých podzemných vedení (vodovodné, kanalizačné, plynovodné, telekomunikačné, teplovodné, elektrické, optické vedenia) a ochranné pásma vedení v zmysle platných zákonov a STN. Taktiež stavebník pri realizácii stavby bude chrániť podzemné vedenia pred poškodením a zabezpečí ich neporušenosť. Výkopové práce v blízkosti podzemných vedení budú realizované ručne, bez použitia mechanizmov.
23. Vznikajúce odpady budú likvidované v súlade s platnou legislatívou SR tak, aby nezaťažovali životné prostredie.
24. Stavebník bude stavbu realizovať tak, aby neohrozil susediacu stavbu alebo pozemok bez toho, že by urobil dostatočné opatrenia na upevnenie stavby alebo pozemku. Stavebník nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov. Podľa § 127 občianskeho zákonníka vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak pri realizácii stavby vznikne škoda na susedovom pozemku alebo stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.
25. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby (§ 43d stavebného zákona).
26. Stavenisko v súlade § 43i ods. 3 stavebného zákona t.j. musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb, musí byť označené, musí mať zriadený vjazd a výjazd, umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov, musí umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce, musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí a pod.
27. Podľa § 66 ods. 4 písm. j stavebného zákona bude na viditeľnom mieste na stavenisku stavba označená. Označenie bude obsahovať základné údaje ako sú: názov stavby, stavebník, spôsob realizácie stavby, stavebný dozor, termín realizácie, číslo stavebného povolenia, ktorým bola povolená stavba.
28. Povoľovanie výkopových prác na miestnych komunikáciách a verejnej zeleni podlieha osobitnému povoleniu podľa podmienok Obce Dlhé nad Cirochou. Stavebné povolenie nenahrádza povolenie na výkopové práce na miestnych komunikáciách a verejnej zeleni.
29. Týmto rozhodnutím nie je dotknuté právo stavebníka a poškodeného uplatniť si náhradu prípadných škôd dohodou, resp. právo poškodeného vymáhať prípadne vzniknutú škodu na súde v občiansko-právnom konaní.
30. Pri realizácii stavby rešpektovať podmienky uvedené v záväzných stanoviskách dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu stavebného konania spojeného s územným konaním neboli zo strany účastníkov konania vznesené námietky.
O d ô v o d n e n i e
Obec Dlhé nad Cirochou prevzala dňa 16.12.2022 od stavebníka : Tomáš Demjan, Nezábudkova 689/11, 900 43 Hamuliakovo žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Rodinný dom na parc. č. C KN 1523, k.ú. Dlhé nad Cirochou. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie spojené s územným konaním, ktoré bolo oznámené známym účastníkom konania a dotknutým orgánom listom č. SP-2022/318-02/274 zo dňa 21.12.2022.
Preto, že stavebnému úradu boli dostatočne známe pomery na stavbe a žiadosť poskytovala dostatočné podklady pre posúdenie stavby, upustil v zmysle § 61, ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania a určil lehotu na podanie námietok a pripomienok. Zároveň stavebný úrad účastníkov konania poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov konania. Do podkladov rozhodnutia - predloženej projektovej dokumentácie, dokladov, stanovísk a posúdení dotknutých orgánov bolo účastníkom konania umožnené nahliadnuť v priebehu konania. V stanovenej lehote nepodal žiaden z účastníkov konania námietku.
Stavebný úrad podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona určil, že v rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány, inak sa na ne neprihliadne. Dotknuté orgány boli upozornené, že ak niektorý z dotknutých orgánov
 
 
Strana 9 rozhodnutia č. SP-2023/41-03
potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámil svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. V určenej lehote žiadny dotknutý orgán nepožiadal o predĺženie lehoty. Podľa § 39a ods. 4 stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú podmienky umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území.
Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní spojenom s územným konaním preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v § 37 ods. 2, § 62 a § 63 stavebného zákona a skonštatoval, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby by nemal byť ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Za dokumentáciu stavby v plnom rozsahu zodpovedá zodpovedný projektant stavby. Umiestnenie stavby je v súlade s Územným plánom obce Dlhé nad Cirochou schváleným uznesením Obecného zastupiteľstva č.4/2004 zo dňa 30.04.2004 v znení zmien a doplnkov.
 
Podklady k stavebnému konaniu:
. výpis z listu vlastníctva č. 1032 v k.ú. Dlhé nad Cirochou + kópia z katastrálnej mapy,
 
Záväzné stanoviská dotknutých orgánov:
. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., č. 6923/2023/O/Tu zo dňa 18.01.2023;
. Slovenský plynárenský priemysel-distribúcia, a.s., č. TD/NS/0834/2022/Lö zo dňa 07.11.2022;
. Slovak Telekom, a.s., Bratislava č. 6612232504 zo dňa 20.10.2022;
. Východoslovenská distribučná, a.s., Košice, č. 26323/2022 zo dňa 08.11.2022;
. Belnet Snina s.r.o., č. SV042/2022 zo dňa 07.11.2022;
. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie Bodrogu, odštepný závod, M.R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov č. CS SVP OZ KE 5132/2022/2 zo dňa 23.11.2022;
. Okresný úrad Humenné, Pozemkov&yacu

1 2 3 4 >