SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Plán činnosti

 20.05.2024

 

     

„Plán využitia územia Vojenského obvodu Valaškovce v mesiaci JÚN  ,, 2024.“ je vložený v OZNAMOCH.

 

V uvedených termínoch a časoch je vstup na územia vojenského obvodu

alebo jeho časť   ZAKÁZANÝ.

Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia a majetku.

Na zabezpečenie plnenia úloh zložiek plniacich úlohy obrany a bezpečnosť štátu,

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 9a, ods. 1, písm. a), zákona Národnej rady

Slovenskej republiky č. 281/1997 Z.z. o vojenských obvodoch...,

Vyhlasuje dňom 12. marca 2022 na území Vojenského obvodu Valaškovce

DOČASNÝ  PRÍSTNY  ZÁKAZ  VSTUPU

 

          

              Podľa § 8a) citovaného zákona Vás žiadam o zverejnenie vyhlásenia dočasného zákazu vstupu na územie Vojenského obvodu Valaškovce na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce www.mod.gov.sk.

 

Upozornenie na výcvik mimo strelníc a cvičisk  VVP – pohyb vojsk v teréne

V dňoch od  03.06 od 08:00 hod  do 07.06 do 08:00 hod -  nepretržitý výcvik v teréne 

                    10.06 od 08:00 hod  do 14.06  do 08:00 hod -  nepretržitý výcvik v teréne

                    25.06 od 12:00 hod  do 27.06  do 12:00 hod - nepretržitý  výcvik v teréne

                                 

U P O Z O R N E N I E,

           územie Vojenského obvodu Valaškovce je územím so špecifickým zameraním, z ktorého vyplýva aj osobitný režim vstupu a pohyb na tomto území pre civilné obyvateľstvo (verejnosť).

         V nadväznosti na bezpečnostnú situáciu, bolo rozhodnuté Ministerstvom obrany Slovenskej republiky  podľa § 9 písm. a) ods. 1 písm. a)  Národnej rady Slovenskej republiky č.  281/1997 Z.z o vojenských obvodoch na zabezpečenie plnenia úloh zložiek plniacich úlohy obrany  a bezpečnosti štátu vyhlásené  dňom 12.marca 2022 na území

        Vojenského obvodu Valaškovce

 dočasný prísny zákaz vstupu , ktorý stále trvá.

        Hrozí reálne nebezpečenstvo ohrozenia zdravia,  života a majetku. Na tomto území prebiehajú aktivity, pri ktorých by mohlo dôjsť k nežiadúcemu stretu zložiek štátu a civilného obyvateľstva.

          Výnimky zo zákazu vstupu boli udelené iba právnickým a fyzickým osobám, ktoré vykonávajú činnosti  na základe dohody s Ministerstvom obrany SR, alebo štátnym podnikom ktorého zakladateľom je ministerstvo. Sú to pracovne subjekty, ktoré vykonávajú služby pre vojsko, hospodársku činnosť  v prospech VLM o. z. Kamenica nad Cirochou ,  žiadatelia o súhlas na výrobu palivového  dreva a iné osoby vykonávacie kontrolnú a inú činnosť so súhlasom MO SR Správy vojenského obvodu Valaškovce.

        Tieto subjekty  môžu vykonávať činnosť v lokalitách a v dňoch, ktoré im spresní pracovník  Správy vojenské obvodu Valaškovce v súhlase  na vstup na územie vojenského obvodu , pracovník Vojenských lesov a majetkov o. z. Kamenica n/C a pracovník  Vojenského výcvikového priestoru Kamenica n/C.

 

 


Zoznam aktualít: