SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Návrh VZN č. 7

 02.01.2023

Obecné zastupiteľstvo v Dlhom nad Cirochou podľa § 6 ods.1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 1 zákona        č. 596/2003 Z,. z. o štátnej správe  v školstve  a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“).

 

 

 

 

 

 

NÁVRH

 

 

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č.     7/2023

 

o školskom obvode, poplatkoch v škole a školských zariadeniach a o mieste a čase zápisu dieťaťa  na plnenie povinnej školskej  dochádzky v základnej škole na kalendárny rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Z. z. zverejnený na úradnej tabuli obce

od 02.01.2023 do

 

 

 

 

 

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

Účelom tohto nariadenia je:

 1. Stanoviť práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“) na plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťa v základnej škole na území obce Dlhé nad Cirochou (ďalej len „obce“) a má na tomto území trvalý alebo prechodný pobyt.
 2. Určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
 3. Určenie školského obvodu Základnej školy s materskou školou v Dlhom nad Cirochou
 4. Určenie poplatkov v škole a školských zariadeniach.

 

§ 2

Povinná školská dochádzka

 

 1. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
 2. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia[1], zákonný zástupca môže požiadať riaditeľa spádovej školy (pozri § 3 ods. 2) o odklad začiatku školskej dochádzky o jeden školský rok. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.[2]
 3. Ak sa u žiaka prvého ročníka základnej školy, ktorý nemal odložený začiatok povinnej školskej dochádzky a neabsolvoval nultý ročník základnej školy, v prvom polroku prvého ročníka dodatočne zistí, že nedosiahol školskú spôsobilosť, môže riaditeľ školy za podmienok podľa odseku 4 rozhodnúť o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky alebo o jeho zaradení do nultého ročníka. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s dodatočne odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník.
 4. Ak dieťa ani po odložení začiatku povinnej školskej dochádzky alebo po dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky nedosiahlo školskú spôsobilosť, najneskôr však 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo ôsmy rok veku, bude zaradené do prvého ročníka alebo so súhlasom zákonného zástupcu do nultého ročníka základnej školy.
 5. Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 6. Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky[3].

 

 

§ 3

 

 

Práva a povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa

 

 1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky[4] v základnej škole v čase zápisu podľa tohto nariadenia (ďalej len „zápis“).
 2. Zákonný zástupca dieťaťa vykoná zápis (podľa § 4) na základnú školu v školskom obvode, v ktorom má trvalý alebo prechodný  pobyt (ďalej len „spádová škola“).
 3. Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa i inú základnú školu mimo spádovej školy. Riaditeľ tejto školy udelí súhlas s prijatím s prihliadnutím na kapacitné možnosti školy a to po umiestnení a uspokojení záujmu zákonných zástupcov detí, patriacich podľa trvalého alebo prechodného bydliska k uvedenej spádovej škole, resp. po umiestnení detí v základnej škole na základe rozhodnutia súdu[5].
 4. Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada výnimočne o prijatie dieťaťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku na plnenie školskej dochádzky, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné stanovisko príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.[6]
 5. Rodičia môžu zapísať dieťa iba na jednu školu.

 

§ 4

Miesto a čas zápisu

 

 1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt, ak zákonný zástupca

pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu.

 1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný vykonať zápis v dňoch od 15. januára do 15. februára

ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú

dochádzku.  

 1. Zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční v priestoroch základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v druhý týždeň mesiaca apríl od 15:00 h do 18:00 hod. [7]
 2. Zákonný zástupca je povinný predložiť pri zápise osobné údaje[8]:
  1. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, adresa trvalého bydliska dieťaťa,
  2. meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov,
  3. podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.
 3. Základná škola organizuje slávnostný zápis detí za účasti zákonného zástupcu a dieťaťa.
 4. Riaditeľ základnej školy zverejní miesto a čas zápisu podľa tohto nariadenia a ďalšie informácie o zápise obvyklým spôsobom, najneskôr 15 pracovných dní pred zápisom.

 

§ 5

Školský obvod základnej školy

 

 1. Školský obvod základnej školy tvorí územie obce Dlhé nad Cirochou (určené príslušnými názvami ulíc a popisnými číslami domov).
 2. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole  a v školskom obvode, v ktorom  má

trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca  žiaka nerozhodne inak.

 1. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu,

v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa  základnej školy do ktorej sa hlási.  

 1. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy, v školskom obvode, v ktorom  má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej školy do ktorej bol žiak prijatý.
 2. Obec, ktorá je zriaďovateľom tej základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi obci v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie  do základnej školy v príslušnom školskom obvode.

 

 1. Ak má rodič trvalé bydlisko v rámci školského obvodu, musí byť jeho dieťa prijaté na plnenie povinnej školskej dochádzky prednostne  pred deťmi, ktoré majú adresu trvalého bydliska mimo školského obvodu.
 2. Odvolávacím orgánom vo veciach „Rozhodnutí“ riaditeľa školy je zriaďovateľ – Obec Dlhé nad Cirochou.

 

§ 6

Poplatky

 

 

   1)   Stravné : - stravníci predškolského veku : 2,00 €

                           z toho :  1,90 €  - potravinový limit   

                                         0,10 €  - vecná réžia 

 

                          - stravníci základnej školy 1. – 4. ročníka: 1,60 €

                           z toho :  1,50 €  - potravinový limit

                                         0,10 €  - vecná réžia

  

                           - stravníci základnej školy 5. – 9. ročníka: 1,80 €

                           z toho :  1,70 €  - potravinový limit   

                                         0,10 €  - vecná réžia

 

                           - stravníci dospelí, zamestnanci školy a školských zariadení : 5,00 €

                           z toho :  2,20 €  - potravinový limit

                                         2,80 €  - vecná réžia (zamestnanec)

                                         2,75 €  - zamestnávateľ (čo je 55 % ceny lístka podľa zákonníka práce)

 

                         - cudzí stravníci :  2,70 €

                            z toho : 1,19 €  –  potravinový limit

                                         1,51 €  –  vecná réžia

                           

                          - cudzí stravníci – starobní dôchodcovia:  4,00 €  + 1,00 € obec

                            z toho : 2,20 €  –  potravinový limit

                                         2,80 €  –  vecná réžia

                                  

 

2)   Poplatok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, ktoré

      má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych 

      dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

 

3)   Obec uhradí navýšenú časť stravného pre cudzích stravníkov – starobným dôchodcom občanov obce vo výške 1,00 € / stravná jednotka. 

 

 

§ 7

Priestupky

 

 1. Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku.[9]
 2. Za priestupok možno udeliť zákonnému zástupcovi pokutu do 331,94 €.[10]
 3. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo. [11]

 

§ 8

Záverečné ustanovenia

 

 1. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Dlhé nad Cirochou.
 2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť  01.02.2023.

 

 

V Dlhom nad Cirochou 01.02.2023                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      Ing. Ján Kníž, v.r. 

                                                                                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

                             
 

[1]     § 2 písm. p) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[2]     § 19 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z.

[3]     § 19 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.

[4]     § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.

[5]     § 49, 50, 62 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

[6]     § 19 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z.

[7]     § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.

[8]     § 20 ods. 3 zákona 245/2008 Z. z.

[9]     § 37 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[10]   § 37 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[11]   § 37a  ods. 6 zákona č. 596/2003 v znení neskorších predpisov.

 


1 2 3 4 >