Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - Ing. Kohútová

 31.01.2022

OBEC  DLHÉ NAD CIROCHOU

 Hlavná 187/87, 067 82 Dlhé nad Cirochou

                                                                                                      Číslo: SP-2022/49/3-04-Av                                                                                                                      V Snine

Vybavuje: Ing. Michal Avuk                                                                                                                     31.01.2022

         

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec

Ing. Zuzana Kohútová, Sadová 16/26, 067 82 Dlhé nad Cirochou – Rodinný dom a hospodárska budova na parc. č. C KN 349/4, k.ú. Dlhé nad Cirochou.

- oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním a pozvanie na ústne pojednávanie + žiadosť o záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona

Obec Dlhé nad Cirochou  prevzala dňa 05.01.2022 od stavebníka: Ing. Zuzana Kohútová, Sadová 16/26, 067 82 Dlhé nad Cirochou žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Rodinný dom a hospodárska budova na parc. č. C KN 349/4, k.ú. Dlhé nad Cirochou. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie podľa § 39a ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov spojené s územným konaním.

Obec Dlhé nad Cirochou ako príslušný stavebný úrad podľa  § 117   stavebného zákona, podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje  dotknutým orgánom a účastníkom konania začatie stavebného konania spojeného s územným konaním a súčasne nariaďuje k  prerokovaniu predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnou  obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

na  deň  07.03.2022 o 9,00 h

so stretnutím pozvaných na:      pred pozemkom s parc. č. C KN 349/4, k.ú. Dlhé nad Cirochou.

Prizvané osoby sú pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke povinné dodržiavať aktuálne platné opatrenia uvedené vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Uvedené vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa menia v závislosti od pandemickej situácie, a preto je potrebné sledovať ich aktuálne znenie.

Do podkladov podanej žiadosti sa  môže nahliadnuť v priebehu stavebného konania na Spoločnom obecnom úrade (Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, 5 poschodie, č. dverí 51)  a na ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskoršie  pri tomto pojednávaní, v opačnom prípade sa na ne neprihliadne. Termín a spôsob nahliadnutia do podkladov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť na tel. čísle (+421 901 713 102).

Dotknuté orgány upovedomia stavebný úrad vždy jednotlivo. Tieto orgány sú povinné oznámiť svoje záväzné stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť  svoje  námietky  účastníci  konania. Ak  niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie  dlhší  čas,  predĺži  stavebný  úrad  na  jeho  žiadosť  lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním  sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.

V prípade, že sa účastník konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomné splnomocnenie.

             Podľa  § 142h ods. b) stavebného zákona stavebný úrad predlžuje lehotu na  vybavenie Vašej žiadosti na 90 dní z dôvodu krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19.

Ing. Ján Kníž, v.r

                                                                                                                                  starosta obce

Telefón                                 E-mail                                                                   Internet                                                    IČO

+421 901 713 102              spolocnyobecnyuradsnina@gmail.com         www.dlhenadcirochou.sk                                00322938

Oznámenie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní (posledný deň vyvesenia je dňom doručenia) na úradnej tabuli správneho orgánu Obce Dlhé nad Cirochou, Hlavná 187/87, 067 82 Dlhé nad Cirochou. Oznámenie  sa súčasne zverejni na webovom sídle Obce Dlhé nad Cirochou, Hlavná 187/87, 067 82 Dlhé nad Cirochou (https://www.dlhenadcirochou.sk/-uradna-tabula).

                                                                                                                                                       

Oznámenie sa doručí dotknutým orgánom:

 1. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov, IČO 31755194
 2. Okresný úrad Humenné, Pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné, IČO 00151866
 3. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava, IČO 42156424        
 4. Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469
 5. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361
 6. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460 
 7. SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35910739
 8. BELNET SNINA, s.r.o., Strojárska 3998, 069 01 Snina, IČO 36496421
 9. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO 36191400
 10. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO 35848863

Na vedomie (bez právnych účinkov v zmysle doručenia):

 1. Ing. Zuzana Kohútová, Sadová 16/26, 067 82 Dlhé nad Cirochou
 2. Obec Dlhé nad Cirochou, Hlavná 187/87, 067 82 Dlhé nad Cirochou, Ing. Ján Kníž, starosta obce, IČO 00322938
 3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15, Bratislava, IČO 17335345
 4. Pavol Kohút, Zátoky 97/15, 067 82 Dlhé nad Cirochou
 5. Jozef Beňo, Zátoky 96/13, 067 82 Dlhé nad Cirochou
 6. Mgr. Jana Beňová, Zátoky 96/13, 067 82 Dlhé nad Cirochou
 7. Ing. Mária Salanciová, Sídlisko Poľana 826/14, 066 01 Humenné
 8. Ing. Dana Gajdošová, 437 Udavské 067 01

                Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa https://ppprotect.sk/dokument/obec-dlhe-nad-cirochou/.

vyvesená dňa: 31.01.2022                                                                                                               zvesené dňa:  15.02.2022


Úradná tabuľa / Verejná vyhláška - Ing. Kohútová

1 2 3 >

Projekt

Projekt

Propagácia projektu

Projekt

Wifi 4EU

Kamerový systém

Naša história

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Natur-pack

Natur-pack