AKTUALITY

Aktuálne platné hygienické opatrenia

 01.10.2020

Aktuálne platné hygienické opatrenia

 (Zasielame tak ako je uvedené na stránke:https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia-okt/dňa 1.10.2020 k 10.00 hod)

Epidemiologická situácia v regiónoch

Na základe epidemiologickej situácie v danom regióne môže v prípade potreby vydať miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva dodatočné opatrenia.

Všeobecné hygienické pravidlá pre všetky prevádzky, obchody a služby

Platnosť nariadenia od: 1. októbra 2020, 00:00 hod
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 30. septembra 2020

Všetkým prevádzkovateľom zariadení sa odporúča zabezpečiť:

 • aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov alebo
 • dodržiavanie odstupu medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre (alternatívne táto podmienka neplatí pre prevádzky verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstup 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov).

Tieto podmienky sa nevzťahujú na deti v prevádzkach, ani na prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení so sediacim obecenstvom.


Aj naďalej však prevádzkovatelia musia zabezpečiť: 

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zachovávať odstupy v radoch osôb minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v jednej domácnosti),
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s  virucídnym účinkom,
 • potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného čistenia a dezinfekcie, ktoré sa musí vykonávať v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.

Zabezpečenie kvality ovzdušia v budovách

Platnosť nariadenia od: 1. októbra 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 30. septembra 2020

 • odporúča sa časté a intenzívne vetranie, prednostne prirodzeným vetraním prostredníctvom otvorených okien (aj v budovách s núteným vetraním),  
 • pri vetraní vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod,  
 • vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky,  
 • v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu,    
 • ak bola vzduchotechnika dlhšie mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky,  
 • vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním,  
 • nepoužívať rotačné výmenníky tepla alebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré by umožňovali prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu,  
 • prepnúť recirkulačné jednotky na 100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je to technicky možné,  
 • nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter, 
 • využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania (ventilátory) v sále, na toaletách aj v kuchynských priestoroch,
 • pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávať pomocou bežných ochranných opatrení vrátane ochrany dýchacích ciest.

Obchodné domy

Platnosť nariadenia od: 1. októbra 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 30. septembra 2020

Okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb sú obchodné domy súčasne povinné:

Za obchodný dom považuje vymedzený uzavretý priestor, stály architektonický objekt, ktorý tvorí súbor predajní alebo priestorov určených na poskytovanie služieb a predaj tovaru vrátane ostatných verejne prístupných priestorov.

Verejné stravovanie (v hoteloch, reštauráciach, penziónoch a iných zariadení a ich vonkajších terás)

Platnosť nariadenia od: 1. októbra 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 30. septembra 2020

Okrem dodaťžiavania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb platí pre prevádzky verejného stravovania, že:

 • otváracie hodiny je potrebné obmedziť do 22:00 hod. s výnimkou donáškových služieb a výdaja pokrmov cez okienko
 • konzumácia jedál alebo nápojov v prevádzkach verejného stravovania bude možná výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb,
 • stoly a dotykové plochy (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel) je nevyhnutné dezinfikovať po každom zákazníkovi
 • obsluhujúci personál musí používať tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonávať dezinfekciu rúk,   
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,  
 • dezinfekcia hygienických zariadení každú hodinu,  
 • ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,  
 • príbor by nemal byť voľne dostupný na stoloch, k dispozícii len prinesením od obsluhy a zabalený do papierovej vreckovky.

Vonkajšie športoviská

 • medzi všetkými osobami na športovisku (vrátane aktívnych športovcov) vzdialenosť min. 2 m,  
 • nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,
 • dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok po skončení tréningu,  
 • športovci do 18 rokov sú povinní mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,  
 • pri striedaní skupín športovcov na rovnakom športovisku tréneri zabezpečia čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa športovcov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,  
 • uchovávať záznam o účasti osôb na športovej činnosti (meno, priezvisko, dátum a čas účasti); zodpovednou je osoba, ktorá vedie športovú činnosť,  
 • všetky osoby (okrem aktívnych športovcov) sú povinné mať rúška,  
 • 5 aktívnych športovcov na 1 športovisku, prípadne viacero skupín športovcov na 1 športovisku (1 skupina = min. plocha 30x30m),
 • aktívni športovci môžu trénovať bez rúška.

Vonkajšie trhoviská

 • jednosmerný pohyb zákazníkov s dodržaním 2m rozostupov,
 • zabezpečený a regulovaný samostatný vstup a samostatný výstup,  
 • stánky vzdialené 2m od seba,  
 • reštaurácie v rámci trhovísk môžu predávať jedlo a nápoje len cez výdajné okienko,  
 • konzumácia je povolená až mimo priestoru trhoviska.

Hromadné a športové podujatia

Platnosť nariadenia od: 1. októbra 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 30. septembra 2020

!Upozornenie

Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb.  V prípade, že počet osôb na uvedených podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.

Zároveň platí zákaz:

 • usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.) a v ubytovacích zariadeniach. Toto obmedzenie sa netýka bežného poskytovania stravovacích služieb v prevádzkach verejného stravovania,
 • usporadúvať hromadné podujatia spoločenského charakteru (svadobné hostiny, oslavy, plesy, kary, stužkové slávnosti a pod.).

Výnimka zo zákazu usporadúvať hromadné podujatia

Pri usporadúvaní hromadných a športových podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, najmä dotykových plôch (kľučiek, podláh a predmetov),
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk alebo iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk a dbať na časté dezinfikovanie rúk,
 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou, že ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia a že platí  zákaz podávania rúk,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,
 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.
 • z podujatí je vylúčené občerstvenie (konzumácia pokrmov a nápojov).

!Upozornenie

Je povinnosťou organizátora divadelných, hudobných a podobných umeleckých predstavení neumožniť vstup na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C.

Okrem toho musia organizátori podujatí zabezpečiť dodržiavanie dvojmetrových rozostupov medzi osobami pri príchode a odchode z podujatia, s výnimkou pre:

 • rodinných príslušníkov, partnerov a osôb z jednej domácnosti,
 • športovcov a umelcov vykonávajúcich svoje povolanie,
 • divákov v hľadisku,
 • školiteľov,
 • v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať.

Na výkon športových kempov a sústredení sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti:

 • každý účastník musí pri začatí podujatia predložiť organizátorovi negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hodín,
 • negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín musia disponovať i osoby vystupujúce v mene organizátora,
 • organizátor je povinný odoprieť účasť na podujatí akejkoľvek osobe vykazujúcej príznaky ochorenia COVID-19,
 • hromadné podujatie musí prebiehať v podmienkach spoločnej izolácie účastníkov od osôb, ktoré sa na hromadnom podujatí nezúčastňujú.

V prípade športových podujatí platí, že diváci budú sedieť v každom druhom rade.

!Upozornenie

Tieto hygienické opatrenia sa nevzťahujú na sobášebohoslužby a iné cirkevné obrady.

Sobáše, bohoslužby a iné cirkevné obrady

Platnosť nariadenia od: 1. októbra 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: do odvolania

Aktualizované 30. septembra 2020

Konanie sobášov, bohoslužieb a iných cirkevných obradov je podmienené zabezpečením:

 • vstupu a pobytu v kostole (alebo v príslušných priestoroch) len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
 • dezinfekcie na ruky alebo jednorazových rukavíc pri vstupoch,
 • sedenia (mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti) tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať,
 • dodržiavania respiračnej etikety (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu) a nepodávania si rúk,
 • úplneho vylúčenia (z obradov) osôb s nariadenou karanténou alebo akýmkoľvek príznakom respiračného infekčného ochorenia,
 • pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
 • dezinfikovanie použitých bohoslužobných a iných predmetov,
 • dezinfekcie rúk pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov; pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku; v prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky,
 • pri prijímaní „pod obojím“ nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),
 • odstránením (len ako odporúčanie) nádob s vodou (napr. sväteničky) z obradných priestorov,
 • odporúčaním, aby sa ruky sa nepodávali (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo gestom úsmevu),
 • častej dezinfekcie priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.

Zasadnutia a schôdze štátnych orgánov

Platnosť nariadenia od: 1. septembra 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 30. septembra 2020

Schôdze a zasadnutia konajúce sa na základe zákona sa môžu vykonávať, musí sa však:

 • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Organizátori musia taktiež zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

 • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
 • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
 • zákaz podávania rúk.

Catering

Aktualizované 30. septembra 2020

Poskytovatelia cateringových služieb musia až do odvolania zabezpečiť:

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka) s výnimkou času potrebného na konzumáciu nápojov a pokrmov,
 • aplikátor dezinfekcie na ruky pri vstupy do prevádzky,
 • viditeľné umiestnenie oznamu o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • časté vetranie vnútorných priestorov prevádzky,
 • pravidelnú dezinfekciu stolov a dotykových plôch po každom zákazníkovi (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel),
 • ukladanie umytého kuchynského a stolového riadu a náradia do zariadenia na odkvapkanie riadu bez neutierania,
 • aby príbor nebol voľne dostupný na stoloch, ale bol podaný obsluhujúcim personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky,
 • vybavenie zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu.
 • ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek Ministerstva zdravotníctva uvedených vo vyhláške

Pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel. 

Ďalej sa odporúča:

 • zachovávať odstupy v radoch osôb čakajúcich na pokrmy, prípadne nápoje minimálne 2 m,
 • dodržať odstup 2 metre medzi stolmi určenými pre zákazníkov,
 • zabezpečiť, aby všetky pokrmy a nápoje poskytované počas cateringových akcií naberal prítomným osobám len obsluhujúci personál. Obsluha položí pokrm, ktorý si vyberie zákazník na tanier, ktorý drží zákazník, tak, aby nedošlo k fyzickému kontaktu. Ak predsa len dôjde, obsluhujúci personál si vydezinfikuje ruky. Obsluhujúci personál vykonáva dezinfekciu rúk vždy po fyzickom kontakte so zákazníkom.

Prečítajte si celé znenie Usmernenia č. OHVBPKV/4246-2/2020 (PDF, 219 kB) zo 16. Júna 2020, ktoré sa týka prevádzky a organizovania cateringových služieb a podujatí.

Taxislužby

Platnosť nariadenia od: 1. októbra 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 30. septembra 2020

Prevádzky taxislužieb prepravujúcich osoby sú okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb súčasne povinné:

 • zabezpečiť, aby vodiči mali vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
 • zabezpečiť vykonávanie dezinfekcie priestorov pre zákazníkov prostriedkom s vírucídnym účinkom po každom zákazníkovi.

Odporúča sa, aby cestujúci sedeli na zadných sedadlách. Rovnako tak je odporúčané zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre pasažiera, zabraňujúce voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi.

Autoškoly

Platnosť nariadenia od: 1. októbra 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 30. septembra 2020

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku prepravujúcich osoby sú okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb súčasne povinné:

 • zabezpečiť, aby vodiči a inštruktori mali vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
 • zabezpečiť vykonávanie dezinfekcie priestorov vozidla výcviku na trenažéri (najmä volant a rýchlostná páka) po každom účastníkovi,
 • pri výcviku zameranom na vedenie motoriek zabezpečiť, aby každý z frekventantov tohto kurzu mal vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky.

Divadelné, hudobné, filmové a iné umelecké predstavenia

Platnosť nariadenia od: 1. októbra 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 30.septembra 2020

Organizátori kultúrnych podujatí sú okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb súčasne povinní:

 • zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,
 • obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia miest je potrebné v radoch alternovať,
 • zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v priestoroch prevádzky,
 • zabezpečiť vybavenie hygienických zariadení prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
 • vykonávať dezinfekciu dotykových plôch pred každým predstavením (klučiek, držadiel, pultov).

Zariadenia starostlivosti o ľudské telo (vrátane fitness)

Platnosť nariadenia od: 30. septembra 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 30. septembra 2020

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb súčasne povinné zabezpečiť:

 • aby zamestnanci mali vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
 • upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy),
 • dezinfekciu vykonávať po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

!Upozornenie

Zákazníci si na čas nevyhnutný na vykonanie úkonu nemusia chrániť dýchacie cesty, pokiaľ to úkon neumožňuje (ošetrenie tváre, strihanie, umývanie vlasov).

Špecifické pravidlá pre prevádzky wellness a fitness služieb

Okrem vyššie uvedených musia prevádzky wellness a fitness služieb zabezpečiť:

 • zákazníkom dostupnú dezinfekciu a jednorázové papierové utierky vo všetkých priestoroch,
 • pravidelnú (vo fitness centrách až zvýšenú) dezinfekciu dotykových plôch (napr. kľučky, madlá, úchyty, kreslá, ležadlá, vodovodné batérie, športové náradie, skrinky, používané prístroje, nástroje a pomôcky) protredníctvom prostriedkov s virucídnym účinkom,

Akvaparky, umelé a prírodné kúpaliská

Platnosť nariadenia od: 1. októbra 2020, 0:00 hod
Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 30. septembra 2020

Akvaparky

Akvaparky a kúpaliská sú okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb súčasne povinné zabezpečiť:

 • aby sa v prevádzke súčasne nezdržiavalo viac ako 1000 zákazníkov,
 • prevádzkovateľ musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa nachádzajúcich v prevádzke.

Umelé a prírodné kúpaliská

Prevádzky kúpalísk sú okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb súčasne povinné zabezpečiť:

 • analýzu kvality vody na kúpanie ešte pred otvorením (musí byť vyhovujúca),
 • aplikáciu dezinfekcie na ruky návštevníkom pri vstupe na kúpalisko,
 • zabezpečiť nefunkčnosť pitných fontánok na kúpaliskách.

Okrem toho musia prevádzkovatelia tohto typu zariadení zabezpečiť:

 • vypustenie, mechanické vyčistitenie, vydezinfikovanie prostriedkami s virucídnymi účinkami a opätovné napustenie novou vodou bazénov bez recirkulácie a to ešte pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska,
 • prečistenie celého objem vody na recirkulačnom zariadení v bazénoch s recirkuláciou,
 • pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy. Obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská. Frekvencia prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,
 • vyčistenie a vydezinfikovanie technického príslušenstva bazénov, vrátane rozvodov a recirkulačných zariadení a to prostriedkami s virucídnymi účinkami. Použitá dezinfekcia musí zahŕňať dostatočné postupy na likvidáciu mikrobiologického znečistenia vrátane legionel (napr. termodezinfekciu), 
 • vyššiu frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie (prípravkami s virucídnymi účinkami) plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk; zintenzívniť najmä čistenie často dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia),
 • dostatočný časový interval pre dezinfekciu priestorov pri prevádzke bazéna pre dojčatá a batoľatá; dezinfekcie sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami po každej skupine kúpajúcich,
 • zabezpečiť dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností najmenej 2 metre na voľných oddychových plochách,
 • vybavenie hygienických zariadení prevádzky tekutým mydlom a pierovými utierkami,
 • na umelých kúpaliskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa využíva prirodzené vetranie.

Prečítajte si plné znenie aktuálneho Opatrenia OLP/7694/2020 (PDF, 141 kB), platného od 1.10.2020, ktoré nahrádza Opatrenia OLP/7311/2020 (PDF, 176 kB) zo dňa 17.9.2020.

Zasielame tak ako je uvedené na stránke:

https://korona.gov.sk/platne-hygienicke-opatrenia-okt/

dňa 1.10.2020 k 10.00 hod


1 2 ... 15 >

Wifi 4EU

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Natur-pack

Natur-pack