Úradná tabuľa

Návrh VZN č. 18

 02.01.2023

      Obecné zastupiteľstvo v Dlhom nad Cirochou na  základe ustanovenia § 6ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami  § 7 ods. 4, 5 a 6, §8 ods. 2 a 4, § 12 ods., 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3,§ 17 ods.2, 3,4 a 7, § 98, § 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákon č.79/2015 Z. z.

u s t a n o v u j e

NÁVRH

VŠEOBECNÉ  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  OBCE

č. 18/2023

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na kalendárny rok 

Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Z. z. zverejnený na úradnej tabuli obce

od 02.01.2023 do 17.01.2023

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je zavedenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavby stavebné odpady podľa zákona  NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zmien a doplnkov. Určuje ročné sadzby poplatku, druhy úľav, vyrubenie poplatku a jeho splatnosť.

Čl. 2

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.
 2. Ak  nie je ustanovené inak, poplatok platí poplatník, ktorým je

a, fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý  alebo prechodný pobyt

b, podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať  alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

 1. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2 tohto ustanovenia. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým zanikne skutočnosť zakladajúca vznik poplatkovej povinnosti.
 2. Sadzba  poplatku je

a, fyzické osoby – nepodnikateľ  0,0411 € na jeden kalendárny deň, 15€/osoba za rok

b, Podnikatelia, právnické osoby - (0,022x110x27)    65,34 ͘͘═  65,00 €

( cena za liter x veľkosť nádoby x počet vývozov)

   

c, paušálny poplatok vo výške 15,00 €/rok za odpad, pre vlastníkov nehnuteľnosti, ktorí v obci nemajú trvalý pobyt.       

 1.  Poplatok určí obec platobným výmerom.
 2. Splatnosť poplatku je 1x ročne prostredníctvom SIPO.

 1. Zníženie poplatku

O zníženie poplatku možno žiadať v týchto prípadoch:

a,  externí zamestnanci t.j. občania pracujúci v zahraničí alebo občania bývajúci

     v mieste zamestnania, (zníženie poplatku o 50%), 8,00€  osoba/ rok

bštudenti bývajúci v študentských domovoch alebo                                                      

     ubytovniach v mieste štúdia  5 €/ rok.

 1. Odpustenie poplatku

O odpustenie poplatku možno žiadať v  prípade:

- mentálne postihnutých občanov od narodenia,

- občania, ktorí sa preukážu potvrdením alebo iným hodnoverným dokladom, že  sa v obci fyzicky nezdržiavajú viac ako 90 dní počas zdaňovacieho obdobia ( jeden rok)  

       9.   Poplatok za KUKA nádobu je 50 %  z obstarávacej ceny.

            

Čl.3

Povinnosti  poplatníka

 1. Ak nastanú okolnosti podľa §31 ods. 2 poplatník to ohlási v zmysle § 80 odst.1 zákona 582/2004 Z. z. do 30. dní od kedy táto skutočnosť nastala a doloží o tom tieto doklady:

- potvrdenie o zmene trvalého pobytu, zánik  práva užívať nehnuteľnosť (napr. zmluva o prevode nehnuteľnosti) 

 1. Ak nastanú okolnosti podľa §31 ods.3 poplatník to ohlási v zmysle §80 ods.2 zák. 582/2004 Z. z. do 30. dní od kedy táto skutočnosť nastala a najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia doloží o tom hodnoverný doklad, nie starší ako 1 rok a to:

           - potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru,

          - potvrdenie o ubytovaní mimo miesta trvalého pobytu ( nájomná zmluva o užívaní 

            nehnuteľnosti)

            - potvrdenie nápravno – výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,  

            -  potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby alebo služby zdravotnej

              starostlivosti pobytovou formou.      

 1. V prípade, že dôvod na odpustenie poplatku, ktorý si poplatník uplatnil v jednom kalendárnom roku pretrváva aj v ďalšom kalendárnom roku, je nutné túto skutočnosť ohlásiť za každé zdaňovacie obdobie zvlášť, najneskôr do 31. januára aktuálneho zdaňovacieho obdobia.
 2. Ak poplatník nepredloží vecne príslušný doklad, správca  poplatok nezníži prípadne neodpustí.
 3. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku do 31.01. príslušného zdaňovacieho obdobia a v tejto lehote nepredloží príslušné  doklady, nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.    
 4. Po zavedení známkového systému, nárok na druhú známku a zbernú 110 litrovú nádobu má domácnosť, ktorá aj po uplatnení zliav platí poplatok vo výše 90€ a viac.

Čl. 4

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Dlhé nad Cirochou prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Dlhé nad Cirochou.
 2. Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu dane z nehnuteľnosti nemá hlavný kontrolór obce Dlhé nad Cirochou.
 3. Dňom účinnosti toho  všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Dlhé nad Cirochou č. 18/2023.
 4. Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dlhom nad Cirochou.

  

V Dlhom nad Cirochou, dňa 02.01.2023

                     

                                                                                                                          Ing. Ján  Kníž, v.r.

                                                                                                                            starosta obce                           


1 2 3 >

Projekt

Projekt

Propagácia projektu

Projekt

Wifi 4EU

Kamerový systém

Naša história

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Natur-pack

Natur-pack