Úradná tabuľa

Návrh VZN č. 2

 02.01.2023

Obecné zastupiteľstvo obce Dlhé nad Cirochou zmysle § 6 ods. l a § 4 ods. 3 písm. f) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve /ďalej len zákon/ vydáva pre územie obce Dlhé nad Cirochou  toto VZN, ktorým určuje pravidlá a spôsob  prevádzkovania miestneho pohrebiska a Domu nádeje.

NÁVRH

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 2/2023

o prevádzkovaní  Domu nádeje  a  o správe obecných  cintorínov

v obci  Dlhé  nad  Cirochou

Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Z. z. zverejnený na úradnej tabuli obce

od 18.01.2023 do

Čl.  1

                                

     Dom nádeje je určený pre dôstojnú rozlúčku so zomrelými, ktorí žili v obci. So súhlasom obecného úradu môže byť v Dome nádeje vykonaná rozlúčka so zomrelými z iných obcí,      ak to požadujú pozostalí.

                                 

Čl.  2

POVINNOSTI  OBCE

Obec je povinná:

a)      prijímať rakvy so zomrelými k dočasnému uloženiu v chladiacom zariadení

b)      zabezpečiť dôstojnú rozlúčku po dohode s pozostalými

c)      viesť evidenciu o príjme zomrelých

d)      dohliadnuť, aby rakvy prijaté k dočasnému uloženiu v chladiacom zariadení boli  vybavené údajmi uvedenými v čl. 3

e)      dodržiavať u rakiev určených k spopolneniu podmienky ustanovené v čl. 3

f)       v prípade, že by bolo v dome nádeje uložených viacej zomrelých dbať o to, aby nedošlo k ich zámene

g)      dodržiavať čistotu, poriadok, dezinfekciu, riadne vetranie v smútočnej miestnosti a v hygienických zariadeniach

h)      obecný úrad zabezpečí, aby na prístupnom mieste bola umiestnená kniha prianí a sťažností

i)       zabezpečiť pred rozlúčkou v spolupráci s obecným úradom identifikáciu zomrelého, jeho vystavenie, aranžovanie vencov, kytíc, spôsob ich zneškodnenia po obrade.

Čl.  3

PREBERANIE   ZOMRELÝCH

1.      Každá rakva musí byť označená štítkom s uvedením mena a priezviska, osobných dát a miestom úmrtia zomrelého. Neoznačená rakva nemôže byť prebraná. Každá prijatá rakva sa ihneď zaeviduje.

2.      Ak z listu o prehliadke zomrelého je zrejmé, že sa jedná o úmrtie na infekčnú chorobu, obec označí štítok na rakve červenou farbou.                                        

3.      Obec zodpovedá za prevzatie, uloženie v chladiacom zariadení a bezporuchový chod chladiaceho zariadenia, odovzdanie rakvy na kremáciu, alebo na prevoz, za riadnu evidenciu o jej preberaní a odovzdávaní, vrátane cenných vecí.

Čl.  4

POVINNOSTI  POZOSTALÝCH

1.      Premiestniť rakvu so zomrelým k dočasnému uloženiu do Domu nádeje najneskôr           do 8 hodín po prehliadke mŕtveho lekárom. Do 8 hodín sa neráta čas medzi 22.00 hod. a 6.00 hod.                                                                                       

2.      Využívať Dom nádeje k dočasnému uloženiu zomrelých v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce /ďalej len nariadením/.                                

3.      Plne rešpektovať zmluvu o prenájme kostola na Dom nádeje s tým, že:

a)      pri pohrebných obradoch budú slúžené len rímsko-katolícke sv. omše

b)      dbať na ochranu zvereného majetku a chrániť ho pred poškodením a zničením

c)      uhradiť prípadné škody na majetku počas užívania objektu Domu nádeje

Čl.  5

ROZLÚČKA  SO  ZOMRELÝM

1.      Až do pohrebu bude rakva so zomrelým vystavená v Dome nádeje od 17.00 do 21.00 hod. a dve hodiny pred pohrebným obradom na rozlúčku. V inom čase bude rakva uložená v chladiacom boxe.                                                                    

2.      Počas pohrebnej sv. omše bude rakva so zomrelým zatvorená.

Čl.  6

SPRÁVA  OBECNÝCH  CINTORÍNOV

1.      Úcta k pamiatke zomrelých, spoločenské postavenie cintorínov ako verejných zariadení určených  k pietnému pochovaniu zomrelých, alebo uloženiu spopolnených, spôsobom zodpovedajúcim zdravotným predpisom prikazujú, aby zodpovedali ušľachtilým ľudským vzťahom, aby sa dodržiavali zdravotné a iné predpisy súvisiace s pochovaním zomrelých.

2.      Cintorín zriaďuje obec so súhlasom hygienika, obec je zároveň správcom cintorína, prepožičiava miesta na pochovávanie, vykonáva celkový dozor

na pohrebisku a vydáva súhlas na budovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku, alebo opravu už jestvujúcej stavby (hrobu, náhrobku, hrobky, rámu a pod.). Stavebník sa musí riadiť pokynmi správcu cintorína.

   

Čl.  7

TLECIA  DOBA

Telo mŕtveho musí byť uložené v zemi na dobu, ktorá so zreteľom na zloženie pôdy nesmie kratšia ako 40 rokov a 50 rokov v hrobke  Výnimku môže udeliť obvodný štátny lekár.

Čl.  8

SPOSOB  UKLADANIA  TELA  MŔTVEHO  DO  HROBU

1.      Mŕtvi sa spravidla ukladajú len po jednom do každého hrobu, ak dôležitý obecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu.                                           

2.      Obec môže na žiadosť, alebo so súhlasom toho, komu bolo miesto  na hrob prepožičané, povoliť, aby do toho istého hrobu boli uložené aj ďalšie telá mŕtvych /príbuzní, prip. aj iné blízke osoby/ a to po uplynutí tlecej doby možno urobiť tak len so súhlasom štátneho     lekára.

Čl.  9

POCHOVÁVANIE

1.      Platí zásada, že zomrelý s trvalým pobytom v obci má byť pochovávaný na obecnom cintoríne. V sporných alebo osobitných prípadoch rozhoduje obec.                

2.      Ak si zomrelý ešte za svojho života zvolil spôsob pochovávania /hrobka, pomník a pod./, treba podľa možnosti jeho želaniu vyhovieť. Ak si zomrelý za života neurčil priameho alebo nepriameho vykonávateľa pohrebu, spôsob pochovávania určí ten, kto pohreb objedná.                                                                           

3.      Mŕtvy musí byť spravidla pochovaný do 96 hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín       od úmrtia.                                                                                                                    

4.      Telo mŕtveho sa uloží do zeme alebo sa spopolní, ak dôležitý všeobecný záujem nevyžaduje iný druh pohrebu, na ktorý dal súhlas štátny obvodný lekár.

5.      Hĺbka hrobu na uloženie telesných pozostatkov mŕtveho je 160 cm  pri jednej hĺbke,     220 cm pri prehĺbenom hrobe na dvojité pochovávanie.

Čl.  10

ULOŽENIE  POPOLA  TELA  MŔTVEHO

1.      Obec je povinná prijať popol z tela mŕtveho na uloženie.                                                        

2.      Popol sa ukladá na cintoríne podľa želania zomrelého alebo obstarávateľa pohrebu.

3.      O vykonanom uložení popola vedie obec evidenciu. V nej sa uvádza meno a priezvisko zomrelého, jeho posledné bydlisko, deň narodenia, úmrtia, deň a miesto spopolnenia a spôsob uloženia popola.

Čl.  11

EXHUMÁCIA  TELA  MŔTVEHO  ALEBO  OSTATKOV

1.      Pred uplynutím tlecej doby sa môže telo mŕtveho /ostatky/ vyňať zo zeme /exhumovať/ z úradnej moci alebo na žiadosť pozostalých. Exhumácia sa vykoná len za prítomnosti zástupcov obce, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

2.      Na žiadosť pozostalých možno vykonať exhumáciu len výnimočne z osobitných závažných dôvodov, so súhlasom štátneho obvodného lekára a to len vtedy, ak je tiež preukázané, že sa na tom dohodli osoby blízke zomrelému.                         

3.      Náklady na exhumáciu hradí objednávateľ exhumácie.

Čl.  12

ROZMERY  HROBOVÝCH  MIEST

1.      Na vybudovanie akejkoľvek stavby na obecnom cintoríne je potrebný súhlas obce.

2.      Pochovávacia  plocha musí byť v rozmeroch:

Ø  pri obyčajnom hrobe                 80  x    200 cm

Ø  pri hrobke a dvojhrobke            90  x    200 cm /nad sebou/

Ø  pri detskom hrobe                     60  x    160 cm

Ø  dieťa do troch rokov                 50  x    100 cm

Ø  pomník pre jednohrob             100  x    200 cm

Ø  pomník pre dvojhrob               190  x    220 cm

Porušovanie týchto hraníc sa považuje za priestupok.

3.      Vrstva zeminy určená na pokrytie rakvy musí byť najmenej 140 cm.  Uličky medzi hrobkami  najmenej 30 cm široké, predné hrany hrobiek a pomníkov musia byť v jednej priamke.

4.      Po rekonštrukcii hrobového miesta je výška poplatku určená podľa rozmerov hrobu. 

Čl.  13

STAROSTLIVOSŤ  O HROBY,   HROBKY  A  POMNÍKY

1.      Jednoduché práce potrebné na udržiavanie hrobov, hrobiek a pomníkov majú vykonávať osoby blízke zomrelým.

2.      Zvädnuté kvety a všetky ozdoby opotrebované vplyvom počasia je potrebné odložiť do pristavených kontajnerov.

3.      Nie je dovolené na cintoríne kopať a vykopanou zeminou upravovať hroby.

Čl.  14

VSTUP  NA  CINTORÍN

1.      Cintorín je verejnosti prístupný denne v každom ročnom období. Obec však môže v osobitných prípadoch tento prístup obmedziť.

2.      Návštevníci cintorína sú povinní správať sa primerane a s úctou, ktorá tomuto miestu   prináleží.

Čl.  15

ZÁKAZY

1.      Na cintoríne je zakázané  fajčiť, odhadzovať obaly z kvetov a iné predmety, ktoré nepatria na cintorín.

2.      Zakazuje sa na cintorín vodiť psov a iné zvieratá, robiť hluk a neprimerane sa správať.

3.      Zakazuje sa zrušenie hrobového miesta pred uplynutím tlecej doby (40r.).

     

Čl.  16

ZRUŠENIE  CINTORÍNA

1.      Obec zverejní rozhodnutie o zrušení cintorína najmenej jeden rok pred dňom, ktorým sa cintorín  ruší. Pritom upozorní pozostalých ako sa naloží s ostatkami a  príslušenstvom hrobu. V prípade, že sa o ne pozostalí v lehote najmenej 6 týždňov odo dňa zrušenia nepostarajú, likvidácia sa vykoná podľa návrhu obce.

2.      Ak cintorín alebo jeho časť nevyhovuje zdravotnému alebo inému záujmu, obec zakáže pochovávanie na ňom alebo cintorín zruší.

Počnúc 1.1.2010 začína tlecia doba na  cintoríne č. III. z tohto dôvodu  je zakázané    pochovávanie mŕtvych na tomto cintoríne s výnimkou  tých zosnulých, ktorí tam majú pripravenú hrobku.

    

3.      Po zrušení cintorína sa ostatky uložené v zemi ponechajú na mieste, ak pozostalí neumiestnia v určenej lehote ostatky na inom cintoríne.

4.      Náhrobky a ostatné príslušenstvo hrobu, ktoré pozostalí neodstránia v určenej lehote, odstráni na ich náklady obec.

5.      Cintorín možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby od uloženia posledného zomrelého. Na účely, pri ktorých je potrebné terén prehĺbiť možno zrušený cintorín použiť až po uplynutí 30 rokov od posledného  pohrebu. Ak sa pritom nájdu ostatky, uložia sa do zeme na vyhradenom mieste.

6.      Ak ide o všeobecný záujem, po prevoze ostatkov na iný cintorín sa môže zrušiť cintorín aj pred uplynutím tlecej doby od  uloženia posledného zomrelého. Ak tlecia doba neuplynula treba spolu s ostatkami previezť aj príslušenstvo hrobu. Náklady spojené s predčasným zrušením cintorína znáša organizácia, v záujme  ktorej bol cintorín zrušený.    

                                    

Čl.  17

POPLATKY  ZA  POSKYTNUTÉ  SLUŽBY

1.      Poplatky za poskytnuté služby v Dome nádeje sú:

a)      jednorázový  paušálny poplatok  50,00 eura zahrňuje :    

-          uloženie zosnulého v chladiacom zariadení :

                                                                            do 48 hod.      ............ 10,00 eur

                                                                                  do 72 hod.      ............  10,00 eur   

     -   prevádzkové náklady spojené s použitím Domu nádeje        ...........   40,00 eur  

Poplatky za služby uhradiť na obecnom úrade v nasledujúci deň po pohrebe.

3. Poplatok za hrobové miesto – nájom je stanovený  vo výške :

-  15,00 eur za jedno hrobové miesto na obdobie desiatich (10) rokov,

-  15,00 eur za dvaja nebohí pod sebou miesto na obdobie desiatich (10) rokov,

-  30,00 eur za dvoj-hrob - dve hrobové miesta na obdobie desiatich (10) rokov,

-  45,00 eur za troj-hrob  - tri hrobové miesta na obdobie desiatich (10) rokov,

-  60,00 eur za štvor-hrob  - štyri hrobové miesta na obdobie desiatich (10) rokov,

-    5,00 eur za urnu na obdobie desiatich rokov (10) rokov,   

-    1,00 eur za detský hrob na obdobie desiatich rokov (10) rokov,

-  200,00 eur za prenájom hrobového miesta na obdobie (40) rokov pre ľudí bez trvalého pobytu.

                      

                                    Ing. Ján Kníž, v.r.

                                                                                                                            starosta obce
1 2 3 >

Projekt

Projekt

Propagácia projektu

Projekt

Wifi 4EU

Kamerový systém

Naša história

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Natur-pack

Natur-pack