Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - T. Demjan

 22.12.2022

OBEC    D L H É  N A D  C I R O C H O U 

Vybavuje: Bc. Lenka Macanová

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vec
Tomáš Demjan, Nezábudkova 689/11, 900 43 Hamuliakovo – Rodinný dom na parc. č. C KN 1523, k.ú. Dlhé nad Cirochou
- oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním + žiadosť o záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona
     Obec Dlhé nad Cirochou prevzala dňa 16.12.2022 od stavebníka: Tomáš Demjan, Nezábudkova 689/11, 900 43 Hamuliakovo žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Rodinný dom na parc. č. C KN 1523, k.ú. Dlhé nad Cirochou. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie podľa § 39a ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov spojené s územným konaním.
Obec Dlhé nad Cirochou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 a v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje dotknutým orgánom a účastníkom konania začatie stavebného konania spojeného s územným konaním.
Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery stavby a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie povoľovanej stavby, stavebný úrad podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestnej obhliadky a ústneho pojednávania. Účastníci konania môžu svoje námietky k stavebnému konaniu o povolení stavby uplatniť najneskôr v termíne do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje záväzné stanovisko dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknuté orgány v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje záväzné stanovisko k povoľovanej stavbe, podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona má sa za to, že ich záväzné stanovisko je kladné.
Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny alebo územného projektu zóny sa neprihliada. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.
Do podkladov možno nahliadnuť najneskôr v 7. pracovný deň odo dňa doručenia tohto oznámenia. ( Spoločný obecný úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, 5. poschodie , č. dverí 5.15 ). Termín a spôsob nahliadnutia do podkladov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť (+421 901 713 102).
V prípade, že sa účastník konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomné splnomocnenie zastupovaného účastníka. .
Podľa § 142h ods. b) stavebného zákona stavebný úrad predlžuje lehotu na vybavenie Vašej žiadosti na 60 dní z dôvodu krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19.
Stavebník k žiadosti na konaní doloží všetky doklady, ktoré sú potrebné pre riadne posúdenie žiadosti.
 
                                                                                                                                                                                  Ing. Ján Kníž, v.r.
                                                                                                                                                                                     starosta obce
Telefón E-mail Internet IČO
+421 901 713 102 spolocnyobecnyuradsnina@gmail.com www.dlhenadcirochou.sk 00322938
Oznámenie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní (posledný deň vyvesenia je dňom doručenia) na úradnej tabuli správneho orgánu Obce Dlhé nad Cirochou, Hlavná 187/87, 067 82 Dlhé nad Cirochou. Oznámenie sa súčasne zverejni na webovom sídle Obce Dlhé nad Cirochou (www.dlhenadcirochou.sk) a na centrálnej elektronickej tabuli (cuet.slovensko.sk).
Oznámenie sa doručí dotknutým orgánom:
1. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO 36022047
2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Bodrogu, OZ, M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov, IČO 36022047
3. Okresný úrad Humenné, Pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné, IČO 00151866
4. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov, IČO 31755194
5. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 817 02 Trnava, IČO 42156424
6. Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469
7. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361
8. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460
9. SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35910739
10. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO 36191400
Na vedomie (bez právnych účinkov v zmysle doručenia):
1. Tomáš Demjan, Nezábudkova 689/11, 900 43 Hamuliakovo v zastúpení Ing. Tomáš Venhač, 1. mája 2055/7, 069 01 Snina
2. Obec Dlhé nad Cirochou, Hlavná 187/87, 067 82 Dlhé nad Cirochou, IČO 00322938, Ing. Ján Kníž, starosta obce
3. M P , M r , 067 82 Dlhé nad Cirochou
4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15, Bratislava, IČO 17335345
5. Ing. Tomáš Venhač, 1. mája 2055/7, 069 01 Snina
6. EDSTREX, s.r.o., Močarianska 3/A, 071 01 Michalovce
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa https://ppprotect.sk/dokument/obec-dlhe-nad-cirochou/.
vyvesená dňa: 22.12.2022 zvesené dňa: 09.01.2023
odtlačok pečiatky odtlačok pečiatky
a podpis oprávnenej osoby a podpis oprávnenej osoby
1 2 3 >

Projekt

Projekt

Propagácia projektu

Projekt

Wifi 4EU

Kamerový systém

Naša história

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Natur-pack

Natur-pack