Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - Ing. Saksun

 15.12.2022

OBEC DLHÉ NAD CIROCHOU

Hlavná 187/87, 067 82 Dlhé nad Cirochou

Číslo: SP-2022/312/267-02-Av V Dlhom nad Cirochou

Vybavuje: Ing. Michal Avuk 15.12.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vec

Ing. Marek Saksun, Hlavná 342/231, 067 82 Dlhé nad Cirochou – Rodinný dom na parc. č. C KN 1513, k.ú. Dlhé nad Cirochou - oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním a pozvanie na ústne pojednávanie + žiadosť o záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona

    Obec Dlhé nad Cirochou prevzala dňa 08.12.2022 od stavebníka: Ing. Marek Saksun, Hlavná 342/231, 067 82 Dlhé nad Cirochou žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: Rodinný dom na parc. č. C KN 1513, k.ú. Dlhé nad Cirochou. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie podľa § 39a ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov spojené s územným konaním.

Obec Dlhé nad Cirochou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného zákona, podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje dotknutým orgánom a účastníkom konania začatie stavebného konania spojeného s územným konaním a súčasne nariaďuje k prerokovaniu predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční

na deň 17.01.2023 o 11,00 h

so stretnutím pozvaných na: pred parc. č. C KN 1513, k.ú. Dlhé nad Cirochou.

Prizvané osoby sú pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke povinné dodržiavať aktuálne platné opatrenia uvedené vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Uvedené vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa menia v závislosti od pandemickej situácie, a preto je potrebné sledovať ich aktuálne znenie.

Do podkladov podanej žiadosti sa môže nahliadnuť v priebehu stavebného konania na Spoločnom obecnom úrade (Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, 5 poschodie, č. dverí 5.15) a na ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskoršie pri tomto pojednávaní, v opačnom prípade sa na ne neprihliadne. Termín a spôsob nahliadnutia do podkladov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť na tel. čísle (+421 901 713 102).

Dotknuté orgány upovedomia stavebný úrad vždy jednotlivo. Tieto orgány sú povinné oznámiť svoje záväzné stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.

V prípade, že sa účastník konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomné splnomocnenie.

Podľa § 142h ods. b) stavebného zákona stavebný úrad predlžuje lehotu na vybavenie Vašej žiadosti na 60 dní z dôvodu krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19.

Stavebník k žiadosti na konaní doloží všetky doklady, ktoré sú potrebné pre riadne posúdenie žiadosti.

                                                                                                                                                                             Ing. Ján Kníž, v.r

                                                                                                                                                                                starosta obce

Oznámenie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní (posledný deň vyvesenia je dňom doručenia) na úradnej tabuli správneho orgánu Obce Dlhé nad Cirochou, Hlavná 187/87, 067 82 Dlhé nad Cirochou. Oznámenie sa súčasne zverejni na webovom sídle Obce Dlhé nad Cirochou (www.dlhenadcirochou.sk) a na centrálnej elektronickej tabuli (cuet.slovensko.sk).

Oznámenie sa doručí dotknutým orgánom:

1. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Bodrogu, odštepný závod M.R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov, IČO 36022047

2. Okresný úrad Humenné, Pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné, IČO 00151866

3. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov, IČO 31755194

4. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 817 02 Trnava, IČO 42156424

5. Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35763469

6. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361

7. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO 36570460

8. SPP – distribúcia, a.s., Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35910739

9. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, IČO 36191400

Na vedomie (bez právnych účinkov v zmysle doručenia):

1. Ing. Marek Saksun, Hlavná 342/231, 067 82 Dlhé nad Cirochou v zastúpení PADAS s.r.o, Golianova 19, Košice- Krásna 040 18, IČO 36469904, Ing. Pavol Juhás, konateľ

2. Obec Dlhé nad Cirochou, Hlavná 187/87, 067 82 Dlhé nad Cirochou, IČO 00322938, Ing. Ján Kníž, starosta obce

3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15, Bratislava, IČO 17335345

4. Anton Kušnír, Macková rieň 617/66, 067 82 Dlhé nad Cirochou

5. Magdaléna Kušnírová, Macková rieň 617/66, 067 82 Dlhé nad Cirochou

6. Mária Piškaninová, Hlavná 488/299, 067 82 Dlhé nad Cirochou

7. Ing. Pavol Juhás, PADAS s.r.o, Golianova 19, Košice- Krásna 040 18, IČO 3646990

8. Ekonomické stavby, s.r.o., Pohraničná 391, 951 01 Štitáre, IČO 36544493 v zastúpení PADAS s.r.o, Golianova 19, Košice- Krásna 040 18, IČO 36469904, Ing. Pavol Juhás, konateľ

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa https://ppprotect.sk/dokument/obec-dlhe-nad-cirochou/.

vyvesená dňa: 15.12.2022                                                                                                                             zvesené dňa: 30.12.2022

1 2 3 >

Projekt

Projekt

Propagácia projektu

Projekt

Wifi 4EU

Kamerový systém

Naša história

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Natur-pack

Natur-pack