Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - Orange Slovensko

 04.11.2022

OBEC DLHÉ NAD CIROCHOU

Hlavná 187/87, 067 82 Dlhé nad Cirochou
Číslo: SP-2022/163/137-05-Av V Dlhom nad Cirochou
Vybavuje: Ing. Michal Avuk 03.11.2022
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Vec
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava – F2BTS 0112KO Dlhé nad Cirochou, líniová stavba, k.ú. Dlhé nad Cirochou
-oznámenie o začatí územného konania a žiadosť o záväzné stanovisko podľa § 140b stavebného zákona
Obec Dlhé nad Cirochou prevzala dňa 13.06.2022 návrh zo dňa 03.06.2022 od navrhovateľa: Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnený stavby: F2BTS 0112KO Dlhé nad Cirochou, líniová stavba, k.ú. Dlhé nad Cirochou. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
Obec Dlhé nad Cirochou ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s § 36 stavebného zákona oznamuje dotknutým orgánom a účastníkom konania začatie územného konania. Pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery stavby a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie povoľovanej stavby, stavebný úrad podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestnej obhliadky a ústneho pojednávania. Účastníci konania môžu svoje námietky k stavebnému konaniu o povolení stavby uplatniť najneskôr v termíne do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje záväzné stanovisko dotknuté orgány. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknuté orgány v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje záväzné stanovisko k povoľovanej stavbe, podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona má sa za to, že ich záväzné stanovisko je kladné.
Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny alebo územného projektu zóny sa neprihliada. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť najneskôr v 7. pracovný deň odo dňa doručenia tohto oznámenia. (Spoločný obecný úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina, 5. poschodie , č. dverí 51 ). Termín a spôsob nahliadnutia do podkladov je potrebné vopred telefonicky dohodnúť (+421 901 713 102).
.Podľa § 142h ods. b) stavebného zákona stavebný úrad predlžuje lehotu na vybavenie Vášho návrhu 60 dní z dôvodu krízovej situácie spôsobenej ochorením COVID-19.
Navrhovateľ k návrhu na konaní doloží všetky doklady, ktoré sú potrebné pre riadne posúdenie návrhu (súhlasné záväzné stanovisko: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, P.O. BOX 19, 826 19 Bratislava)
                                                                                                                                                                       Ing. Ján Kníž, v.r.
                                                                                                                                                                        starosta obce
Telefón 057 762 22 42
E-mail  obec@dlhenadcirochou.sk
IČO 00 32 29 38
1 2 3 >

Projekt

Projekt

Propagácia projektu

Projekt

Wifi 4EU

Kamerový systém

Naša história

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Natur-pack

Natur-pack