Úradná tabuľa

VZN č. 26

 24.05.2022

Obecné zastupiteľstvo obce Dlhé nad Cirochou zmysle § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

NÁVRH

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 26/2022

pravidlách na udržiavanie čistoty obce

a ochranu verejnej zelene

________________________________________________________________

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“)  sa stanovujú pravidlá na udržiavanie čistoty  a ochranu verejnej zelene na území Obce Dlhé nad Cirochou

Článok 2

Základné pojmy

Verejným priestranstvom je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie.

Článok 3

Pravidlá dodržiavania čistoty na verejných priestranstvách

1/ Každý je oprávnený užívať verejné priestranstvo spôsobom zodpovedajúcim jeho charakteru a účelu v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi užívanie verejného priestranstva.

2/ Každý sa musí zdržať akýchkoľvek činností, ktorými by mohlo dôjsť:

- k znečisteniu verejného priestranstva,

- k poškodeniu verejného priestranstva,

- k  neoprávnenému zabratiu verejného priestranstva.

3/ Verejné priestranstvo je možné užívať aj iným spôsobom ako v odseku 1 tohto článku len na základe súhlasu a v rozsahu vydanom príslušným orgánom verejnej správy.

4/ Každý, kto spôsobí znečistenie alebo poškodenie verejného priestranstva je povinný znečistenie alebo poškodenie  na vlastné náklady bezodkladne odstrániť, resp. uviesť verejné priestranstvo do pôvodného stavu.

Článok 4

Všeobecné ustanovenia starostlivosti o verejnú zeleň

1/ Starostlivosťou o verejnú zeleň sa rozumie nepretržitý proces, ktorý vedie k zachovaniu a zlepšeniu ekologických, estetických a spoločenských funkcií zelene v urbanizovanom prostredí.

2/ Starostlivosť o verejnú zeleň zahŕňa evidenciu, tvorbu (mimo tvorby cestnej zelene), údržbu a ochranu zelene.

3/  Starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečuje obec ako vlastník, prípadne právnická osoba poverená správou verejnej zelene (ďalej len „správca“) a užívateľ pozemku (užívateľom pozemku vo vlastníctve alebo v správe obce, na ktorom sa nachádza verejná zeleň, sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá tento pozemok užíva v súlade s právnymi predpismi, napr. na základe nájomnej zmluvy).

                                                                                                   Článok 5     

                                                                                      Tvorba verejnej zelene

1/ Verejnú zeleň je nutné vytvárať v rozsahu nevyhnutnom pre zabezpečenie zdravotne neškodného a esteticky vyváženého životného prostredia a potrieb ekologickej stability územia na k tomu určených plochách, prípadne na iných vhodných plochách. Pri tvorbe verejnej zelene je bezpodmienečne nutné rešpektovať existujúce prírodné útvary vrátane modelácie terénu, vodných plôch, existujúcich prirodzených ekosystémov, ako aj nároky jednotlivých drevín a rôznorodosť biotopov.

2/ Tvorba verejnej zelene na území obce musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce.

3/ Projektovanie a výsadba verejnej zelene sa riadi zásadami záhradnej a krajinnej architektúry, odporúčacími právnymi predpismi a rešpektuje ochranné pásma inžinierskych sietí.

4/ Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o výsadbu živých prvkov zelene na plochách verejnej zelene, je povinná požiadať o súhlas vlastníka pozemku a rešpektovať podmienky vlastníka pozemku, na ktorom sa nachádza verejná zeleň.

Článok 6

Údržba verejnej zelene

1/ Pod pojmom údržba verejnej zelene sa rozumie cieľavedomá činnosť zameraná na udržiavanie zelene vo vyhovujúcom stave tak, aby mohla plniť svoje funkcie v urbanizovanom prostredí.

2/ Plánovaná a pravidelná údržba verejnej zelene musí vytvárať podmienky pre optimálny rast a vývoj zelene. Údržba zelene prebieha nepretržite a riadi sa ekologickými, urbanistickými, estetickými, bio technickými a bezpečnostných zásadami.

3/ Vlastník, správca alebo užívateľ verejnej zelene je povinný zabezpečovať celoročnú odbornú údržbu verejnej zelene, jej ošetrovanie a obnovu na vlastné náklady tak, aby spĺňala kvalitatívne, funkčné a estetické požiadavky na ňu kladené.

4/ Ak užívateľ alebo správca pozemku na ktorom sa nachádza verejná zeleň neudržiava pozemok v súlade s týmto VZN, obec ho vyzve na zjednanie nápravy a na odstránenie nedostatkov v určenej lehote písomnou formou.

5/ Údržbou verejnej zelene sa rozumie najmä:

a) udržiavanie čistoty na plochách verejnej zelene, vyprázdňovanie a údržba odpadových košov osadených v zeleni,

b) kosenie plôch verejnej zelene a ich vyhrabávanie,

c) odstránenie pokosenej trávy,  konárov kríkov a stromov po reze, drevnej hmoty

d) odburiňovanie, prevzdušňovanie, hnojenie a polievanie verejnej zelene, a údržba drevín, hlavne orezávanie  udržiavacími, stabilizačnými a tvarovacími rezmi,

e) ochrana proti škodcom, parazitom a chorobám,

f) obnova existujúcej verejnej zelene a výsadba novej verejnej zelene.

                                                                       Článok 7     

Ochrana verejnej zelene

1/ Ochrana verejnej zelene je komplexná činnosť zameraná na udržanie všetkých jej funkcií v urbanizovanom prostredí, v zmysle rešpektovania princípu trvalej udržateľnosti. Cieľom ochrany verejnej zelene je predchádzanie vplyvom a zásahom, ktoré ohrozujú, poškodzujú alebo ničia stav a podmienky rastu a vývoja verejnej zelene.

2/ Cieľom ochrany verejnej zelene je najmä zamedziť:

a) mechanickému, chemickému a inému poškodzovaniu verejnej zelene,

b) zmenám životných podmienok verejnej zelene (zmenšovanie a obmedzovanie adekvátneho a kvalitatívne dostačujúceho výsadbového priestoru pre drevinu a jej koreňový systém s ohľadom na nároky daného druhu, štruktúry pôdy, vodného režimu, chemického zloženia pôdy a pod.),

c) neopodstatnenej likvidácii verejnej zelene.

3/ Pri užívaní verejnej zelene je povinnosťou vyvarovať sa všetkého, čo by viedlo k jej poškodeniu.

4/ Na účely VZN sa za poškodenie verejnej zelene považuje najmä:

a) odcudzenie, ničenie, trhanie, lámanie, neodborné orezávanie alebo iné poškodzovanie rastlín – bylín a drevín vo všetkých vývojových štádiách,

b) porušovanie pôdneho krytu, zmeny životných podmienok verejnej zelene, vykonávanie terénnych úprav a úprav verejnej zelene bez povolenia vlastníka, resp. správcu pozemku,

c) poškodzovanie a neoprávnené premiestňovanie neživých prvkov verejnej zelene,

d)  svojvoľné vysádzanie živých a umiestňovanie neživých prvkov zelene do plôch verejnej zelene bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka pozemku.

Článok 8

Správny delikt

1/ Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak  neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest.

2/ Obec uloží pokutu za správne delikty podľa odseku 1 do 6 638 eur.

3/  Obec pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, trvanie a následky protiprávneho konania, na porušenie viacerých povinností a na opakované porušenie povinností.

4/ Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

5/ Výnosy pokút sú príjmom rozpočtu obce.

Článok 9

Priestupok

1/  Priestupku podľa § 47 ods. 1 písm. d) zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa dopustí ten, kto znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejnoprospešné zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami alebo zanedbá povinnosť upratovania verejného priestranstva.

2/ Priestupku podľa § 47 ods. 1 písm. g) zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa dopustí ten, kto poškodí alebo neoprávnene zaberie verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo verejnoprospešné zariadenie.

3/ Za priestupok podľa  § 47 ods. 1 písm. d) zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  možno uložiť pokutu do 100 eur.

4/ Za priestupok podľa § 47 ods. 1 písm. g) zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov možno uložiť pokutu do 300 eur.


1 2 3 >

Projekt

Projekt

Propagácia projektu

Projekt

Wifi 4EU

Kamerový systém

Naša história

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Natur-pack

Natur-pack