Úradná tabuľa

VZN č.25

 24.05.2022

Obecné zastupiteľstvo obce Dlhé nad Cirochou zmysle § 4 ods. 3 písm. m) a § 11a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

NÁVRH

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 25/2022

o organizácii miestneho referenda

PRVÁ ČASŤ

Vyhlásenie miestneho referenda

Článok 1

Uznesenie obecného zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda obsahuje: 

 1. predmet miestneho referenda,
 2. presné znenie otázky alebo otázok, ktoré budú predmetom rozhodovania v miestnom referende, pričom otázky musia byť formulované jednoznačne a zrozumiteľne tak, aby sa na ne dalo odpovedať len „áno“ alebo „nie“,
 3. deň konania miestneho referenda vrátane hodiny začatia a ukončenia hlasovania,
 4. zriadenie komisie pre miestne referendum vrátane mien jej členov a náhradníkov a určenia lehoty na jej prvé zasadnutie.

DRUHÁ ČASŤ

Príprava miestneho referenda

Článok 2

Okrsky pre konanie miestneho referenda

(1) Na odovzdanie hlasovacích lístkov a sčítanie hlasov sa vytvárajú na území obce okrsky pre konanie miestneho referenda, a to tak, aby okrsok zahŕňal spravidla 1000 voličov.

(2) Územie okrskov a umiestnenie miestnosti na hlasovanie sa určia najneskôr 30 dní pred konaním miestneho referenda.

Článok 3

Komisie 

Pre vykonanie miestneho referenda sa utvárajú:

      (1) komisia pre miestne referendum (ďalej len „miestna komisia“),

 1. okrskové komisie pre miestne referendum (ďalej len „okrsková komisia“).

Článok 4

Miestna komisia

(1) Miestnu komisiu zriaďuje obecné zastupiteľstvo.

(2) Miestna komisia má najmenej päť členov a zapisovateľa, pričom každý poslanec môže navrhnúť jedného člena komisie a jedného náhradníka. Ak bolo miestne referendum vyhlásené na základe petície, jedného člena miestnej komisie môže navrhnúť aj petičný výbor. Ak je počet navrhnutých členov miestnej komisie nižší ako päť, zvyšných členov menuje starosta. Zapisovateľa spravidla z radov zamestnancov obecného úradu menuje starosta. Zapisovateľ nie je členom komisie a zabezpečuje administratívne a organizačné záležitosti komisie a pôsobí aj ako poradný hlas komisie.

(3) Miestna komisia si na svojom prvom zasadnutí spomedzi seba vyžrebuje predsedu, ktorý riadi jej činnosť.

(4) Miestna komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov miestnej komisie.

(5) Prvé zasadnutie miestnej komisie zvolá starosta v lehote určenej v uznesení obecného zastupiteľstva.

(6) Miestna komisia:

 1. dohliada na prípravu a organizáciu miestneho referenda,
 2. dohliada na činnosť okrskových komisií,
 3. rieši sťažnosti na činnosť okrskových komisií,
 4. zisťuje konečné výsledky hlasovania v miestnom referende za celú obec,
 5. vyhotovuje zápisnicu o výsledkoch miestneho referenda,
 6. doručí zápisnicu o výsledkoch miestneho referenda starostovi.

Článok 5

Okrsková komisia

(1) Okrsková komisia sa vytvára pre každý okrsok.

(2) Pre tvorbu, zloženie a činnosť okrskovej komisie sa použijú ustanovenia

článku 4 ods. 2 až 5.

(3) Členov okrskových komisií menuje starosta.

(4) Okrsková komisia:

 1. zabezpečuje riadny a nerušený priebeh hlasovania,
 2. vykonáva sčítanie hlasov,
 3. vyhotovuje zápisnicu o výsledkoch hlasovania za príslušný okrsok.

Článok 6

Zoznamy oprávnených voličov

(1) Zoznamy oprávnených voličov pre každý okrsok vyhotoví obec zo stáleho zoznamu voličov.

 (2) Obec poskytne zoznam oprávnených voličov okrskovej komisii najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.

TRETIA ČASŤ

KONANIE MIESTNEHO REFERENDA

Článok 7

Hlasovacie lístky

(1) Vytlačenie a distribúciu hlasovacích lístkov do jednotlivých okrskov zabezpečí obec, pričom ich odovzdá okrskovej komisii najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania.

(2) Na hlasovacom lístku musí byť uvedené:

 1. dátum konania miestneho referenda,
 2. otázka alebo otázky, ktoré sú predmetom rozhodovania v referende; pri každej otázke je miesto na vyznačenie len jednej odpovede „áno“ alebo „nie“.

Článok 8

Hlasovanie

(1) Pred začatím samotného hlasovania okrsková komisia zapečatí schránku na odovzdávanie hlasovacích lístkov a skontroluje ostatné vybavenie miestnosti na hlasovanie.

(2) Oprávnení voliči hlasujú jednotlivo. Po vstupe do miestnosti na hlasovanie je overená ich totožnosť, zápis v zozname oprávnených voličov s vyznačením ich účasti na hlasovaní a je im vydaný hlasovací lístok.

(3) Oprávnený volič je povinný odobrať sa do priestoru vyhradeného na úpravu hlasovacieho lístka, inak sa mu hlasovanie neumožní.

(4) Na hlasovacom lístku oprávnený volič vyznačí pre každú otázku iba jednu odpoveď, a to zaškrtnutím. Iný spôsob úpravy sa nepovažuje za platný hlas na danú otázku.

(5) Po úprave hlasovacieho lístka tento oprávnený volič preloží a vloží do schránky na odovzdávanie hlasov.

(6) Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, možno okrskovú komisiu požiadať o to, aby oprávnený volič mohol hlasovať mimo miestnosti na hlasovanie, avšak len v rámci toho istého okrsku. V takom prípade sa k takémuto voličovi vyšlú dvaja členovia okrskovej komisie s prenosnou schránkou. Pri hlasovaní podľa tohto odseku sa rovnako musí zachovať tajnosť hlasovania.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZISŤOVANIE VÝSLEDKOV MIESTNEHO REFERENDA

Článok 9

Sčítanie hlasov

(1) Okamžite po ukončení hlasovania okrsková komisia zapečatí nepoužité hlasovacie lístky a odloží ich nabok tak, aby sa nezmiešali s odovzdanými hlasovacími lístkami. Následne okrsková komisia otvorí prenosnú schránku a schránku na odovzdávanie hlasov a ich obsah zmieša.

(2) Okrsková komisia vylúči všetky písomnosti a predmety, ktoré nie sú hlasovacími lístkami a zistí

 1. celkový počet zúčastnených oprávnených voličov,
 2. celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
 3. počet platných odpovedí na každú otázku.

(3) O platnosti alebo neplatnosti hlasu rozhoduje s konečnou platnosťou okrsková komisia.

Článok 10

Zápisnica okrskovej komisie

(1) Okrsková komisia po ukončení sčítania hlasov vypracuje v dvoch vyhotoveniach zápisnicu o hlasovaní pre daný okrsok, v ktorej uvedie najmä:

 1. čas začatia a čas ukončenia hlasovania a prípadné prerušenie hlasovania,
 2. celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zozname oprávnených voličov,
 3. celkový počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
 4. celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
 5. celkový počet odpovedí „áno“ a „nie“ pre každú otázku jednotlivo,
 6. stručný opis prípadných mimoriadností počas hlasovania.

(2) Okrsková komisia odovzdá bezodkladne jeden rovnopis zápisnice o hlasovaní miestnej komisii a následne jeden rovnopis spolu so zapečatenými použitými aj nepoužitými hlasovacími lístkami a zapečatenými zoznamami oprávnených voličov a prípadnou inou dokumentáciou do úschovy obci.

Článok 10

Zápisnica miestnej komisie

(1) Miestna komisia na základe doručených zápisníc o hlasovaní okrskových komisií vyhotoví v dvoch vyhotoveniach zápisnicu o hlasovaní za celú obec, v ktorej uvedie:

 1. celkový počet okrskov,
 2. počet okrskov, ktoré odovzdali zápisnicu o hlasovaní,
 3. celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zozname oprávnených voličov obce,
 4. celkový počet oprávnených voličov obce, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
 5. celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov v obci,
 6. celkový počet odpovedí „áno“ a „nie“ pre každú otázku jednotlivo pre celú obec,
 7. stručný opis prípadných mimoriadností počas hlasovania.

(2) Miestna komisia bezodkladne po podpísaní oboch vyhotovení zápisnice odovzdá jedno vyhotovenie starostovi a druhý rovnopis spolu s ostatnou dokumentáciou do úschovy obci.

PIATA ČASŤ

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV MIESTNEHO REFERENDA

Článok 11

Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda  obsahuje:

 1. deň konania miestneho referenda,
 2. znenie referendovej otázky alebo otázok,
 3. celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zozname oprávnených voličov obce,
 4. celkový počet oprávnených voličov obce, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
 5. celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov v obci,
 6. celkový počet odpovedí „áno“ a „nie“ pre každú otázku jednotlivo pre celú obec,
 7. vyhlásenie, či a ktorý návrh bol v miestnom referende schválený.

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 12

Náklady spojené s miestnym referendom

(1) Náklady spojené s konaním miestneho referenda uhrádza obec.

(2) Za výkon funkcie člena a zapisovateľa okrskovej komisie a člena a zapisovateľa miestnej komisie patrí odmena podľa osobitného predpisu.


1 2 3 >

Projekt

Projekt

Propagácia projektu

Projekt

Wifi 4EU

Kamerový systém

Naša história

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Natur-pack

Natur-pack