Úradná tabuľa

VZN č. 24

 24.05.2022

Obecné zastupiteľstvo obce Dlhé nad Cirochou zmysle § 4 ods. 5 písm. a) a § 6 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

NÁVRH

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 24/2022

o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území

obce  Dlhé  nad  Cirochou

§1

Úvodné ustanovenia

     Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Dlhé nad Cirochou (ďalej len „obec“).

2. Na území obce je každý povinný zdržať sa činnosti, ktoré narúšajú verejnú čistotu, verejný poriadok, zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov obce v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi a všeobecne uznávanými pravidlami občianskeho spolužitia.

§ 2

Znečisťovanie verejného priestranstva

 Na území obce Dlhé nad Cirochou  sa zakazuje:

a) Odhadzovať mimo odpadových nádob čokoľvek: papiere, obaly všetkého druhu, zvyšky jedál, cestovné lístky, ohorky cigariet, popola a iné nepotrebné veci, odpadky

b) Znečisťovať verejné priestranstvá čímkoľvek, napr. pľuvaním, žuvačkami, fekáliami, splaškovými vodami, odpadovými vodami, olejmi, chemikáliami, inými kvapalinami a iným podobným spôsobom

c) Vylievať na verejné priestranstvo vodu, ktorou sa umývajú okná alebo podlahy

d) Umývať, čistiť a opravovať motorové vozidlá na verejnom priestranstve s výnimkou nutného očistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a štátnych poznávacích značiek vozidiel, výmeny kolesa a odstránenia drobnej funkčnej závady ako výmena sviečky, žiarovky apod.

e) Poškodzovať, znehodnocovať a ničiť akúkoľvek zeleň, verejné a pamiatkové objekty zariadenia, lavice, vázy, nádoby na odpad, zariadenia detských ihrísk

f) Vypaľovať trávu, trávne porasty a lístie, voľne spaľovať akýkoľvek odpad na verejných priestranstvách

g) Z balkónov, loggií a okien umiestnených v tesnej blízkosti chodníkov vyklepávať alebo prášiť deky, šatstvo, koberce, vyhadzovať rôzne predmety

h) Odstavovať vraky vozidiel bez evidenčného čísla na verejných priestranstvách

i)  Znečisťovať okolie smetných nádob vyberaním odpadkov alebo vysypaním mimo nich,

j) Skladovať odpady akéhokoľvek druhu na verejnom priestranstve, pri kontajneroch, na miestnych komunikáciách a chodníkoch bez povolenia vydaného obcou

k) Umiestňovať reklamy, plagáty, oznámenia na iných miestach, ako je povolené obcou

l) Vykonávať činnosti, pri ktorých dochádza k nadmernému obťažovaniu obyvateľov pachmi, prachom, dymom, hlukom a vibráciami

m) Znehodnocovať fasády objektov striekaním farieb, maľovaním, rytím, rezaním alebo iným spôsobom

n) Vylievať alebo vypúšťať látky škodiace vodám do pôdy, potoka alebo vodnej plochy

o) Vypúšťať odpadové vody do vodného toku bez povolenia vydaného príslušným orgánom štátnej vodnej správy

p) Jazdiť motorovými vozidlami po verejnej zeleni, chodníkoch a parkovať na nich, jazdiť vozidlami, ktoré sú nadmieru znečistené a ktoré sami alebo svojim nákladom znečisťujú vozovky

q) Prepravovať náklad, ktorý nie je dostatočne zabezpečený tak, aby rozpadávaním, alebo odkvapkávaním neznečisťoval vozovku, ovzdušie alebo nezamoroval okolie zápachov

§ 3

Detské ihriská a športoviská

Na detských ihriskách a športoviskách sa zakazuje:

a) Používanie alkoholu, iných omamných látok a fajčenie,

b) Poškodzovanie zariadenia a jeho používanie v rozpore s účelom, na ktoré je určené, vrátane lezenia na ploty, bránky

c) Odstraňovanie zariadenia z priestorov ihriska (basketbalové koše, futbalové bránky vrátané sietí, oceľové tyče pre volejbalovú sieť)

d) Vjazd motorovými vozidlami

e) Používanie zariadení detského ihriska osobami staršími ako 18 rokov

f) Používanie lavičiek na iné účely ako sedenie

g) Vnášanie odpadkov alebo väčších predmetov, nesúvisiacich s účelom daného zariadenia

§ 4

Lepenie plagátov

Zakazuje sa znečisťovať verejné priestranstvá a zariadenia umiestnených na nich (stĺpy verejného osvetlenia, autobusové zastávky, orientačné a informačné zariadenia) vylepovaním plagátov, iných propagačných materiálov.

§ 5

Nočný pokoj

1. Čas nočného pokoja na území obce je od 22.00 hod. do 6.00 hod. nasledujúceho dňa.

2. Nočný pokoj sa zakazuje rušiť hlukom, infrazvukom, vibráciami nad mieru primeranú pomerom (krikom, spevom, produkciou hudby, hlukom motorov áut, strojov, výbušnín, pyrotechnikou apod.)

3. Zákaz sa ďalej nevzťahuje na vykonávanie sezónnych prác pri zabezpečovaní nevyhnutnej údržby ciest, miestnych komunikácií a verejnej zelene (odstraňovanie snehu, poľadovice, živelné pohromy, odstraňovanie havárií apod.)

§ 6

Rušenie pokoja prevádzkou motorových vozidiel

1. Zakazuje sa jazdiť motorovým vozidlom (auto, motocykel, štvorkolka a pod.) zámerne takým spôsobom, že motor, pneumatiky, alebo iné súčasti vozidiel vydávajú hlasné nepríjemné a verejnosť obťažujúce zvuky.

2.Zákaz podľa predchádzajúceho bodu sa netýka riadne organizovaných, oznámených a povolených športových alebo iných podujatí.

§ 7

Parkovanie motorových vozidiel

1. Zakazuje sa parkovanie motorových vozidiel na obecnej zeleni

2. Zakazuje sa parkovanie motorových vozidiel spôsobom, ktorý bráni prejazdu iných vozidiel, najmä zdravotnej služby, polície, odvozu odpadu, vozidiel zimnej údržby komunikácii.

§ 8

Používanie pyrotechnických výrobkov

1. Na území obce nie je možné používať pyrotechnické výrobky kategórie F3 a F4, okrem spoločenských podujatí organizovaných obcou Dlhé nad Cirochou alebo obci vopred oznámených, za prítomnosti odborne spôsobilej osoby.

2. Používanie pyrotechnických výrobkov ostatných kategórií sa obmedzuje na čas do 22.00 hod. okrem použitia pyrotechnických výrobkov v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.


1 2 3 >

Projekt

Projekt

Propagácia projektu

Projekt

Wifi 4EU

Kamerový systém

Naša história

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Natur-pack

Natur-pack