Úradná tabuľa

Výberové konanie - ZŠ s MŠ

 05.05.2022

Obec Dlhé nad Cirochou, Hlavná 187/87, 067 82  Dlhé nad Cirochou

vyhlasuje v zmysle § 4 ods. 1  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a                  § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na funkciu riaditeľa/-ky

Základnej školy s materskou školou , Školská 231/4,  067 82  Dlhé nad Cirochou.

Kvalifikačné predpoklady:

 1. Podľa § 7  a § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade

s vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 1. vykonanie 1. atestácie alebo jej náhrady
 2. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. prihláška do výberového konania

doklady o dosiahnutom vzdelaní a vykonaní 1. atestácie alebo jej náhrady

( overené kópie )

 1. doklad o dĺžke pedagogickej praxe
 2. profesijný životopis
 3. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ( odpis RT, iba od úspešnejšieho uchádzača)
 4. písomný návrh koncepcie rozvoja školy, zameranej aj na oblasť pracovnej klímy a motivácie zamestnancov školy,
 5. písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2  

      zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Iné kritéria a požiadavky:

      1.   Lekárskej potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon    

činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca  

 1. ovládanie štátneho jazyka
 2. osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
 3. znalosť právnych a ekonomických predpisov
 4. znalosť školskej legislatívy
 5. organizačné a riadiace schopnosti
 6. schopnosť samostatnej práce s PC

Platové podmienky: podľa zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a  výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške funkčného platu najmenej:  1 285,00€.

     

Prihlášky do výberového konania s požadovanými dokladmi zasielajte v termíne

do 31.05.2022 do 15.30 hod. na adresu :

 Obec Dlhé nad Cirochou, Hlavná 187/87,  067 82   Dlhé nad Cirochou.

Obálku označte :

„ Výberové konanie – Riaditeľ/-ka ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou  – neotvárať“

Dátum a miesto  výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej  7 dní pred jeho uskutočnením.

                                                                                              Ing. Ján Kníž, v.r

                                                                                                 starosta obce


1 2 3 >

Projekt

Projekt

Propagácia projektu

Projekt

Wifi 4EU

Kamerový systém

Naša história

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Natur-pack

Natur-pack