Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce

 31.08.2021

  Obec Dlhé nad Cirochou

    Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve Obce Dlhé nad Cirochou z dôvodu hodného osobitného zreteľa

     Obec Dlhé nad Cirochou v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce predajom a to: parcely CKN č. 897  , k. ú. Dlhé nad Cirochou o výmere 85 m2 druh pozemku: ostatná plocha, ktorý je zapísaný na LV č. 1967 vedeným Okresným úradom Snina, katastrálny odbor pre okres Snina, obec Dlhé nad Cirochou, pre k. ú. Dlhé nad Cirochou, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za kúpnu cenu  6,63€/m2, kupujúcemu: Rastislav Hudak, trvale bytom Hlavná 218/86, 067 82 Dlhé nad Cirochou.

     Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: Žiadateľ je vlastník parcely CKN č. 898 k. ú. Dlhé  nad Cirochou, priľahlej k parcele CKN č. 897 žiadateľa. Pozemok je situovaný tak, že vjazd a výjazd je komplikovaný - je situovaný z cesty I. triedy.                          Záujemca predmetnú parcelu dobrovoľne a na vlastné náklady udržiava. Obec pre danú parcelu nemá primerané využitie.

Ing. Ján Kníž starosta obce

Na úradnej tabuli a webovom sídle obce zverejnené dňa: 31.8.2021


1 2 3 >

SODB 2021

SODB 2021

Wifi 4EU

Kamerový systém

Naša história

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Natur-pack

Natur-pack