Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - Hišemová

 10.05.2021

Obec  Dlhé nad Cirochou  

Číslo: SP-2021/67-003/51                                                                                                                                 Dlhé nad Cirochou, dňa  10.5.2021

                                                                                                  

                                                                                                                                                                                            Bc. Veronika Hišemová

                                                                                                                                                                                            Drieňová 816/5

                                                                                                                                                                                            067 81 Belá nad Cirochou

                                                                                           

                                                                             

S t a v e b n é     p o v o l e n i e

Obec Dlhé nad Cirochou, ako príslušný  stavebný úrad podľa § 117 ods. 1/ zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, podľa § 2 písm. e/ zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokovala žiadosť horeuvedeného stavebníka o stavebné povolenie na stavbu: Rodinný dom – novostavba, na pozemku p.č. KNC 1061, 1062, 1063, 1064 a 1065 v  k.ú. Dlhé nad Cirochou, s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania.

Na základe § 39a ods. 4 stavebného zákona bolo zlúčené konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním.

Po preskúmaní žiadosti podľa § 37 a § 62 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného  zákona v znení neskorších predpisov a na  §§ 39,  39a) ods. 1 a2 a § 66 stavebného  zákona stavebný úrad rozhodol takto: 

p o v o ľ u j e

horeuvedenému stavebníkovi stavbu: „Rodinný dom – novostavba, 1 b.j.“ na pozemku p.č. KNC 1061, 1062, 1063, 1064 a 1065v  k.ú. Dlhé nad Cirochou .

Projektová dokumentácia stavby rieši novostavbu rodinného domu s napojením  novovybudovanými prípojkami na jestvujúce verejné distribučné rozvody. Predpokladaný rozpočtový náklad:  150 000,- eur.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

 1. Stavba sa uskutoční podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Róbertom Šmajdom,  autorizovaným stavebným inžinierom, reg.č. 4934*A1, overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, bez zmien a doplnkov. Prípadné zmeny sa nesmú uskutočniť bez  predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Za projektovú dokumentáciu stavby zodpovedá projektant stavby.
 2. Stavba bude umiestnená na pozemku podľa zakreslenia na situácii umiestnenia stavby, vypracovanej na podklade kópie z katastrálnej mapy. Grafická príloha (situácia umiestnenia stavby) je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia.
 3. Osadenie stavby musí byť zo strany stavebníka dodržané. Podľa § 75 stavebného zákona stavebník pred začatím stavby zabezpečí jej vytýčenie fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. Doklad o vytýčení polohy stavby a hraníc pozemkov predloží  stavebník stavebnému úradu po vytýčení, t.j. pred zahájením výkopových prác.
 4. Osadenie stavby musí byť dodržané. Za vytýčenie priestorovej polohy stavby v súlade s projektovou dokumentáciou zodpovedá stavebník.
 5. Pred začatím stavebných prác na stavbe je stavebník  povinný zabezpečiť na vlastné  náklady   vytýčenie všetkých podzemných vedení, ktoré pri realizácii bude chrániť pred poškodením a  zabezpečí ich neporušenosť. Výkopové práce v blízkosti podzemných vedení realizovať ručne, aby nedošlo k ich poškodeniu. O vytýčenie požiadať ich správcov. Vytýčenie sietí a ich neporušenosť preukáže  stavebník pri kolaudácii stavby.
 6. Rodinný dom bude umiestnený vo vzdialenosti 1,5 m od hranice s pozemkom p.č. KNC 1042, 4,150 m od hranice s pozemkom p.č. KNC 1080 a 5 m od rodinného domu na pozemku p.č. KNC 1080, 10 m od hranice s pozemkom p.č. KNC 1116 (južný roh domu meraný od priesečníku hraníc p.č. 1116, 1062 a 1080) a 18,040 m od hranice s pozemkom p.č. KNC 1878.
 7. Technické údaje stavby rodinný dom:
 • zastavaná plocha: 225,72 m2,
 • obytná plocha: 112,24 m2
 • úžitková plocha: 230,18 m2
 • obostavaný priestor: 741,30 m3 ,
 • počet obytných miestností: 5,
 • počet podlaží: 2 nadzemné podlažia,
 • výška podlahy prízemia:  ± 0,000 = + 183,80 m n.m.,
 • konštrukcia domu: murovaný stenový systém z tvárnic Y-TONG.
 1. Strecha bude dvojúrovňová valbová o max. výške hrebeňa strechy na úrovni + 7,490 m a výške najvyššieho podlažia strešnej rímsy na úrovni + 5,700 m so sklonom strešných strmín 15o .
 2. Dažďové vody zo strechy  budú odvádzané strešnými žľabmi a zvodmi do vsakovacích jám na pozemku stavebníka tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu susedných nehnuteľností.
 3. Zrážková voda zo stavby a spevnených plôch nesmie byť odvádzaná do verejnej kanalizácie, verejná kanalizácia v obci Dlhé nad Cirochou je dimenzovaná len na odvádzanie splaškov.
 4. Prístup na stavbu je zabezpečený z obecnej komunikácie novo navrhovaným vjazdom. 
 5. Napojenie stavby na inžinierske siete: • na zdroj pitnej vody –  novo navrhovanou vodovodnou napojenou cez novo navrhovanú vodomernú šachtu na jestvujúci verejný vodovod, • zdroj el. energie – novo navrhovaným el. NN odberným zariadením z navrhovanej el. NN prípojky,  • odkanalizovaná –  novo navrhovanou kanalizačnou prípojkou do jestvujúcej verejnej kanalizácie, • zdroj tepla –  plynový kotol + rekuperácia.
 6. Prípojky inžinierskych sietí (vody, kanál, plyn a eli) nie sú predmetom povoľovania. Stavebné objekty budú realizované na základe oznámenia Obce Dlhé nad Cirochou č. DL2021/76-777-78-01/OcÚ/KN zo dňa 14.4.2021.
 7. Povolenie na zriadenie vjazdu vydá Obec Dlhé nad Cirochou po predložení projektovej dokumentácie.
 8. Realizáciu stavby bude vykonávať svojpomocne stavebník.
 9. Odborný dozor, zodpovedný za vedenie a vykonávanie stavby – Ing. Róbert Šmajda, bytom Palárikova 1603/2, Snina.
 10. Na stavbe bude vedený stavebný denník, príp. jednoduchý záznam zo stavby.
 11. Pri stavbe dodržať podmienky správcov sietí:
 • VVS, a.s., závod Humenné uvedené v odbornom stanovisku č. 3717/2021/O zo dňa 20.1.2021,
 • Východoslovenskej distribučnej, a.s. Košice, uvedené vo vyjadrení č. 21117/2020 zo dňa 17.12.2020 a č. NPP/449/2021 zo dňa 19.1.2021,
 • SPP-distribúcia, a.s. Bratislava uvedené vo vyjadrení č. TD/NS/0029/2021/Uh zo dňa 26.1.2021, č. TD/PS/0100/2021/Lö
 • Slovak Telekom, a.s. Bratislava uvedené vo vyjadrení č. 6612105280 zo dňa 25.2.2021.
 1. Ak boli rozhodnutím príslušného orgánu štátnej vodnej správy určené ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, je stavebník povinný ich rešpektovať.
 2. Pri križovaniach alebo súbehu s vodovodom a kanalizáciou dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
 3. Ak pri  realizácii  stavby nebudú dodržané pásma ochrany  verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, v prípade poškodenia vodovodného a kanalizačného potrubia počas výstavby, pri odstraňovaní poruchy na verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nebude VVS, a.s. znášať náklady. Náklady na odstránenie (opravu) bude znášať vlastník (investor) stavby (§ 27 ods.l zák. č. 442/2002 Z.z.).
 4. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, ako aj o ochranu životného prostredia.
 5. Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy a dodržané zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí a majetku.
 6. Pri zakladaní stavby sa musí dbať, aby sa zakladaním stavby nezmenili základové pomery susedných pozemkov.
 7. Pri realizácii stavby je stavebník povinný na vlastné náklady vykonávať opatrenia smerujúce k predchádzaniu a obmedzovaniu poškodzovania alebo ničenia okolitých ekosystémov.
 8. Ak v súvislosti so stavbou bude nutný výrub drevín rastúcich mimo lesa je stavebník povinný postupovať v súlade s § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení.
 9. S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii stavby nakladať v súlade  so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch  platnom znení.
 10. o odpadoch.
 11. Správca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 o vodách v platnom znení nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody spôsobené užívaním vodných tokov.
 12. Predpokladaný termín ukončenia stavby: 24 mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia.
 13. Pri realizácii stavby budú použité stavebné výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické  požiadavky,  ochrana  zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana  proti hluku, úspora energie a ktoré budú v súlade s projektovou dokumentáciou.
 14. Stavebné výrobky použité pri stavbe budú v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 15. Stavebník je povinný umožňovať orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a vytvárať podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu, ako aj ohlásiť stavebnému úradu prípadné závady na stavbe, ktoré by ohrozovali život osôb, resp. ich zdravie (§100 písm. a/ a b/ stavebného zákona v znení neskorších predpisov).
 16. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu, Hlavná 115,  Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
 17. Stavebník musí stavbu realizovať tak, aby neohrozil susedovu stavbu alebo pozemok bez toho, že by urobil dostatočné opatrenia na upevnenie stavby alebo pozemku. Stavebník nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov. Ak pri realizácii stavby vznikne škoda na susedovom pozemku alebo stavbe je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju nahradiť (§ 127 Občianskeho zákonníka).
 18. Stavebník pri začatí stavby musí ju označiť štítkom: „ Stavba povolená Obcou ...., rozhodnutím č. ........, dňa......., stavebník........., stavebný dozor........, termín začatia....., termín ukončenia ..... na viditeľnom mieste.
 19. Stavebník môže začať stavbu až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 20. Stavebník je povinný stavebnému úradu oznámiť začatie stavby.
 21. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
 22. Stavebník je povinný po ukončení stavby požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii stavby je stavebník okrem dokladov preukazujúcich splnenie podmienok stavebného povolenia povinný predložiť najmä: geometrický plán na porealizačné zameranie stavby, doklady o vykonaní predpísaných skúšok, súhlas Obce Dlhé nad Cirochou na užívanie nového malého zdroja znečisťovania ovzdušia a energetický certifikát.
 23. Stavbu je možné začať užívať až na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania: bez námietok.

O d ô v o d n e n i e

           

Obec Dlhé nad Cirochou prevzala dňa  8.3.2021  žiadosť horeuvedenej stavebníčky o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rodinný dom - novostavba“ na pozemkoch p.č. KNC 1061, 1062, 1063, 1064 a 1065 v k.ú. Dlhé nad Cirochou.  Uvedeným dňom bolo v predmetnej veci začaté stavebné konanie, spojené s územným konaním, ktoré bolo oznámené dotknutým orgánom a známym účastníkom konania listom a verejnou vyhláškou po  doplnení podania.

Stavebný úrad upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania a určil lehotu na podanie námietok. V určenej lehote ani v priebehu stavebného konania  neboli zo strany známych účastníkov konania k povoleniu stavby vznesené žiadne námietky ani pripomienky. 

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní spojenom s územným konaním  preskúmal žiadosť  o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v  § 37 ods. 1, 2 a 3, § 62 ods. 1 a 3,  podľa  ust. § 63, podľa § 64 ods. 1 stavebného zákona a skonštatoval, že uskutočnením (ani budúcim  užívaním) stavby by nemal byť ohrozený verejný záujem, ani neprimerane  obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

K stavbe vyjadrili: Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, VVS, a.s., závod Humenné, SPP – Distribúcia, a.s., Bratislava,  OÚ Humenné, odb. starostlivosti o ŽP, odd. OPaK a SVP, š.p., OZ Košice. Podmienky a stanoviská dotknutých orgánov boli zapracované do podmienok rozhodnutia.

  Podkladom pre rozhodnutie tunajšieho úradu v predmetnej veci boli okrem  záväzných stanovísk dotknutých orgánov najmä:  projektová dokumentácia, statické posúdenie, riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, projektové energetické hodnotenie, informácie z evidencie katastra nehnuteľností,  súhlas obce Dlhé nad Cirochou na povolenie stavby nového malého zdroja znečisťovania ovzdušia zo dňa 9.3.2021, súhlas OÚ v Humennom, pozemkového a lesného odboru, pozemkového oddelenia s navrhovaným záberom na poľnohospodárskej pôde p.č. KNC 1061 o výmere 308 m2 , p.č. KNC 1062 o výmere 88 m2 , p.č. KNC 1064 o výmere 122 m2 , p.č. KNC 1065 o výmere 765 m2,oznámenie Obce Dlhé nad Cirochou k ohláseniu prípojok inžinierskych sietí zo dňa 14.4.2021, súhlas Obce Dlhé nad Cirochou na zriadenie vjazdu zo dňa 24.3.2021 a doklad o zaplatení správneho poplatku do pokladne obce.

Umiestnenie stavby je v súlade s územným plánom obce Dlhé nad Cirochou, schváleným uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/2004 zo dňa 30.4.2004 a jeho platnými zmenami a doplnkami.

Tunajší stavebný úrad na základe uskutočneného konania a posúdenia predložených dokladov nezistil  skutočnosti, ktoré by bránili povoleniu stavby a v predmetnej veci rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok),  a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.  Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obecný úrad Dlhé nad Cirochou, Hlavná 187/87, 067 82 Dlhé nad Cirochou.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

                                                                                          Ing.  Ján  K n í ž  

                                                                                               starosta obce

Doručuje sa:

 1. Bc. Veronika Hišemová, Drieňová 816/5, Belá nad Cirochou
 2. Milan Michrina, Dlhé nad Cirochou 518
 3. Anna Michrinová, Dlhé nad Cirochou 518
 4. Milan Budaj, Hlavná 272/155, Dlhé nad Cirochou
 5. Agáta Otavková, Dlhé nad Cirochou 271
 6. Štefan Čopík, Dlhé nad Cirochou 276
 7. Valéria Čopíková, Dlhé nad Cirochou 276
 8. Ing. Róbert Šmajda, Palárikova 1603/2, Snina
 9. Účastníci konania s neznámym pobytom a neznámi účastníci konania – verejnou vyhláškou (starosta informuje verejnosť spôsobom v mieste  obvyklým, o. i. aj vyvesením rozhodnutia na verejnej vývesnej tabuli a webovom sídle obce po dobu 15 dní). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Grafická príloha rozhodnutia – situácia umiestnenia stavby

1 2 3 >

SODB 2021

SODB 2021

Wifi 4EU

Kamerový systém

Naša história

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Natur-pack

Natur-pack