Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška

 15.04.2021

Obec   Dlhé nad Cirochou

Hlavná 187/87,  067 82 Dlhé nad Cirochou


                                                                              BOMES, s.r.o.

                                                                              Hlavná 494,  Dlhé nad Cirochou

                                                                              v zastúpení

                                                                              ARGO-PK s.r.o.

                                                                              Strojárska 2060

                                                                              069 01 Snina

                                                        

Podanie zo dňa                   Naše číslo                                            Vybavuje                                        Dlhé n. Cir.

20.1.2021                            DPU-2021/14-003/15                      Ing. Demková                                    14.4.2021

VEC

Oznámenie o začatí konania vo veci dodatočného povolenia stavby a užívacieho povolenie – pozvanie na ústne pojednávanie – VEREJNOU VYHLÁŠKOU .

Obec Dlhé nad Cirochou prevzala dňa 20.1.2021 od hore uvedeného stavebníka  žiadosť o vydanie dodatočného povolenia na stavbu: Prístavba a nadstavba budovy obchodu a služieb č.s. 494 + sklad na pozemku p.č. KNC 1572/3 a 1545 v k. ú.  Dlhé nad Cirochou.  Dňom podania žiadosti bolo v predmetnej veci začaté správne konanie. Podanie bolo čiastočne doplnené dňa 8.3.2021.

Predmetom dodatočného povolenia a užívacieho povolenia je okrem iného aj realizácia pestovateľskej pálenice.

Tunajší stavebný úrad v zmysle ust. § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), podľa s ust.§ 61 stavebného zákona a v súlade s ust. § 18 ods. 3 a § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení,  oznamuje známym  účastníkom konania a dotknutým orgánom  začatie  konania o dodatočnom povolení stavby a súčasne nariaďuje za účelom prejednania žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční

dňa 19.5.2021  o 11,00   hod

so stretnutím na mieste stavby – Dlhé nad Cirochou č.s. 494.

Do podkladových materiálov v žiadosti o vydanie rozhodnutia sa  môže nahliadnuť v priebehu stavebného konania na Spoločnom obecnom úrade v Snine, Strojárska 2060/95, Snina (budova mestského úradu, vchod vpravo) a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskoršie  pri tomto pojednávaní, v opačnom prípade sa na ne neprihliadne.

Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská do dňa ústneho pojednávania.  Ak  niektorý  z dotknutých orgánov  potrebuje na  riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť  lehotu  pred jej uplynutím.

Ak dotknutý orgán  v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním  sledovaných záujmov súhlasí (§61, ods. 5 stavebného zákona).

            Stavebník je povinný v lehote do 30 dní od doručenia oznámenia doplniť podanie o tieto doklady:

 1. Doklady o splnení požiadaviek inšpekčného orgánu EIC uvedených v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii č. S2021/00387/EIC IO/STA zo dňa 22.2.2021.
 2. Atesty a certifikáty od použitých výrobkov a zabudovanej technológie pálenice + deklarácie o parametroch zariadení (povolená max. kapacita destilačného kotla 300 l ..).
 3. Osvedčenie od požiarnych konštrukcií.
 4. Súhlasné stanovisko OR Hasičského záchranného zboru ku kolaudácii stavby.
 5. Opravenú projektovú dokumentáciu (zosúladenú so skutkovým stavom – neexistujúci výťah?! + do situácie doplniť sklad).
 6. Opravené riešenie protipožiarne riešenie stavby – bez výťahu – odsúhlasené OR HaZZ v Humennom.
 7. Potvrdenie o preskúšaní komína v kotolni.
 8. Doklady o zriadení lapača tukov + príslušné stanoviská a povolenia od príslušného orgánu štátnej vodnej správy (v prípade, že reštaurácia bude predmetom kolaudácie).
 9. Geodetický elaborát na zamerane lávky a oplotenia (overený autorizovaným geodetom).

                  Ing. Ján  K n í ž,  v.r.    

                    starosta obce

Doručí sa:

 1. BOMES, s.r.o., Hlavná 494, Dlhé nad Cirochou
 2. ARGO – PK s.r.o., Strojárska 2060, Snina
 3. Obec Dlhé nad Cirochou, starosta
 4. SVP, š.p., Závod povodie Laborca Michalovce, Vajanského 3, 071 80 Michalovce
 5. Slov. pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 1
 6. Ing.arch. Jozef Bajus,  J. Rholla 410, Zemplínske Hámre
 7. RÚ verejného zdravotníctva, 26.novembra 1507/2, 066 18 Humenné  
 8. OR HaZZ v Humennom, Kudlovská 173, Humenné
 9. Inšpektorát práce, Konštantínova 6, P.O.Box 12, 080 01 Prešov
 10. Účastníci konania – verejnou vyhláškou (starosta obce o začatí stavebného  konania podľa §  61   ods. 4    stavebného zákona informuje verejnosť spôsobom v mieste  obvyklým, o. i. aj vyvesením oznámenia na verejnej vývesnej tabuli a webovom sídle obce  po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.


1 2 3 >

SODB 2021

SODB 2021

Wifi 4EU

Kamerový systém

Naša história

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Natur-pack

Natur-pack