Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška

 12.03.2021

Dlhé nad Cirochou

Hlavná 187/87,   067 82 Dlhé nad Cirochou


                                                                                                                                                                                    Bc. Veronika Hišemová

                                                                                                                                                                                     Drieňová 816/5

                                                                                                                                                                                     067 81 Belá nad Cirochou

Podanie zo dňa                       Naše číslo                                       Vybavuje                                     Dlhé nad Cir.

8.3.2021                            SP-2021/67-002/51                               Ing. Demková                            12.3.2021

VEC

Oznámenie o začatí stavebného konania, spojeného s územným konaním – verejnou vyhláškou

Obec Dlhé nad Cirochou prevzala dňa  8.3.2021  žiadosť horeuvedenej stavebníčky o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Rodinný dom - novostavba“ na pozemkoch p.č. KNC 1061, 1062, 1063, 1064 a 1065v k.ú. Dlhé nad Cirochou.Uvedeným dňom bolo v predmetnej veci začaté stavebné konanie.

Predmetom stavebného povolenia je novostavba rodinného domu, ktorá bude umiestnená vo vzdialenosti 1,5 m od hranice s pozemkom p.č. KNC 1042, 4,150m od hranice s pozemkom p.č. KNC 1080 a 5 m od rodinného domu na pozemku p.č. KNC 1080, 10m od hranice s pozemkom p.č. KNC 1116 (južný roh domu meraný od priesečníku hraníc p.č. 1116, 1062 a 1080) a 18,040 m od hranice s pozemkom p.č. KNC 1878. Umiestnenie stavby je zrejmé z grafickej prílohy oznámenia.

Súčasťou stavby bude realizácia oplotenia výšky 2 m umiestneného pozdĺž hraníc medzi pozemkami.

Rodinný dom s valbovou strechou bude obsahovať dve nadzemné podlažia.  Max. výška hrebeňa strechy bude na úrovni + 7,490 m .

Tunajší stavebný úrad podľa § 36 a § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom zneníoznamuje známym  účastníkom konania a dotknutým orgánom  začatie  stavebného konania, spojeného s územným konaním a preto, že stavebnému úradu sú dostatočne známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočné podklady pre posúdenie stavby, upúšťa v zmysle § 61, ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 14 kalendárnych  dní od doručenia tohto oznámenia, inak sa k nim neprihliadne ( § 61, ods. 3 a 5 stavebného zákona).

V stanovenej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak  niektorý  z dotknutých orgánov  potrebuje na  riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť  lehotu  pred jej uplynutím.

Ak dotknutý orgán  v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním  sledovaných záujmov súhlasí (§61, ods. 5 stavebného zákona).

Do podkladových materiálov v žiadosti o vydanie rozhodnutia sa  môže nahliadnuť v priebehu stavebného konania na Spoločnom obecnom úrade v Snine, Strojárska 2060/95, Snina. Návštevu kancelárie je potrebné vopred dohodnúť telefonicky.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomné splnomocnenie.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou na území SR a na základe prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike, informácie k stavbe poskytne spoločný stavebný úrad bezkontaktným spôsobom takto:

 • telefonicky na č. 0901713102
 • elektronicky na e-mail.: stavba@belnetsnina.sk
 • písomne na písomné podanie uskutočnené na adresu obecného úradu Dlhé nad Cirochou.

                        V lehote do 30 dní od doručenia oznámenia je stavebník povinný podanie doplniť o tieto doklady:

 1. Svetlotechnický posudok - stanovenie vplyvu novostavby na existujúcu zástavbu z hľadiska požiadaviek na preslnenie a denné osvetlenie obytných miestností  vypracovaný oprávnenou osobou– v prípade, že v rodinnom dome na pozemku p.č. KNC 1080 sa na stene orientovanej k navrhovanému rodinnému domu nachádzajú okná z obytných izieb.
 2. záplavová oblasť – stanovisko SVP?
 3. Energetické projektové hodnotenie v súlade s národným plánom na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov, t.j. od 30.12.2020 sa musia projektovať a stavať domy z tepelnoizolačného hľadiska primárneho ohodnotenia tak, aby vyhovovali energetickej triede A0 – predložený je posúdený na A1.
 4. Doplnenú projektovú dokumentáciu - chýba údaj o výškovom osadení prízemia k pevnému bodu, alebo m n.m. + koeficient zastavanosti + v situácii chýba vyznačenie vecného bremena (podľa zmluvy o vecnom bremene) viď. list vlastníctva..
 5. Stanovisko SPP-distribúcia, a.s. Bratislava k žiadosti o pripojenie do distribučnej siete (viď. stanovisko SPP zo dňa 26.1.2021 k neplynofikovanej stavbe).
 6. Súhlas Obce Dlhé nad Cirochou na zriadenie vjazdu z obecnej komunikácie.
 7. Oznámenie Obce Dlhé nad Cirochou k ohláseniu drobných stavieb – vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, el. NN prípojka a plynová prípojka umiestnených na pozemku p.č. KNC 1116.
 8. Stanovisko SVP, š.p. Závod povodie Laborca Michalovce k umiestneniu stavby z hľadiska ochrany stavby pred možnými povodňami.

                                                                                                                                                                                      Ing. Ján  K n í ž, v.r

                                                                                                                             starosta obce

Doručuje sa:

 1. Bc. Veronika Hišemová, Drieňová 816/5, Belá nad Cirochou
 2. Milan Michrina, Dlhé nad Cirochou 518
 3. Anna Michrinová, Dlhé nad Cirochou 518
 4. Milan Budaj, Hlavná 272/155, Dlhé nad Cirochou
 5. Agáta Otavková, Dlhé nad Cirochou 271
 6. Štefan Čopík, Dlhé nad Cirochou 276
 7. Valéria Čopíková, Dlhé nad Cirochou 276
 8. Ing. Róbert Šmajda, Palárikova 1603/2, Snina
 9. Obec Dlhé nad Cirochou, starosta
 10. Okresný úrad Snina, Odbor starostlivosti o ŽP, Partizánska 1057, Snina
 11. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 01 Prešov 1
 12. Účastníci konania s neznámym pobytom a neznámi účastníci konania – verejnou vyhláškou (starosta informuje verejnosť spôsobom v mieste  obvyklým, o. i. aj vyvesením oznámenia na verejnej vývesnej tabulia webovom sídle obce po dobu 15 dní). Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Grafická príloha oznámenia – situácia umiestnenia stavby

1 2 3 >

SODB 2021

SODB 2021

Wifi 4EU

Kamerový systém

Naša história

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Natur-pack

Natur-pack