Úradná tabuľa

Informácie o začatých správnych konaniach

 08.03.2021

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Obec Dlhé nad Cirochou upovedomuje združenia s právnou subjektivitou, predbežne prihlásené podľa zákona, o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky na adresu:

  1. elektronicky: obec@dlhenadcirochou.sk
  2. písomne: Obec Dlhé nad Cirochou, Hlavná 187/87, 067 82Dlhé nad Cirochou.

Začaté správne konaniapodľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z.

Číslo

konania

Dátum

začatia 

konania

Dátum

zverejnenia

informácie

Lehota na 

potvrdenie

záujmu byť

účastníkom 

v konaní

Predmet konania

DL-2021/053/OcÚ/Kn

08.03.2021

08.03.2021

15.03.2020

Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá nad Cirochou, IČO 00322814, Žiadosť o výrub drevín:

Jedľa biela  1 ks, Borovica lesná 2 ks, Smrek obyčajný 2 ks  – rastúce na parc. č. CKN 3/1v k.ú. Belá nad Cirochou na Ul. cintorínskej v areáli cintorína,

Agát biely 1ks – rastúci na parc. č. C KN 296/5 v k.ú. Belá nad Cirochou na Ul. cintorínskej v areáli MŠ.1 2 3 >

SODB 2021

SODB 2021

Wifi 4EU

Kamerový systém

Naša história

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Natur-pack

Natur-pack