Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Úradná tabuľa

VZN č. 1/2021 - Návrh

 01.12.2020

V Š E O B E C N E   Z Á V A Z N É   N A R I A D E N I E  

O B C E  Dlhé  nad Cirochou

č.    1 /2021  zo dňa  30.novembra 2020

O  D A N I   Z   N E H N U T E Ľ N O S T I 

Návrh

     Obec Dlhé nad Cirochou v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 5 a 6 a 7 § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods.  2 a 4, § 12 ods.  2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4  a 7, § 17 a, § 98,  98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5  zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov  

u s t a n o v u j e  

§ 1

 Základné  ustanovenie

   1. Obecné zastupiteľstvo v Dlhom  nad Cirochou podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  zavádza  s účinnosťou od 1. januára 2020   d a ň   z   n e h n u t e ľ n o s t í.

   2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce  Dlhé nad Cirochou za zdaňovacie obdobie, ktorým je  kalendárny  rok od 01.01. do 31.12.

D A Ň   Z   P O Z E M K O V

§  2

 Predmet dane

     Správca dane Obec Dlhé nad Cirochou ustanovuje v katastrálnom území obce Dlhé  nad Cirochou  hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za:

a) orná pôda 0,33 €/m2, chmeľnice, vinice, ovocné sady  0,33 € /m2,  trvalé trávne porasty  0,04 € /m2 ,

b/ záhrady  1,85 €/m2,

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,85 €/m2

d/ lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky    využívané vodné plochy  0,03 €/m2 ,

e) stavebné pozemky  18,58 € /m2 .

§ 3

Sadzba dane

(1) Ročná sadzba dane z pozemkov na území  obce Dlhé nad  Cirochou  je nasledovná:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  0,40 %,

b) záhrady 0,30  %,

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,30 %,

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 1,20 %,

e) stavebné pozemky 0,30 %.

     (2) Správca dane určuje na pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadenie  na výrobu elektriny zo slnečnej energie ročnú sadzbu dane z pozemkov:

a)  orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  1,25 %,

b)  zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,25 %,

D A Ň   Z O   S T A V I E B

§ 4

Sadzba dane

     1) Správca dane určuje pre  stavby na  území obce Dlhé nad Cirochou ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2  zastavanej plochy

     

a) 0,07 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) 0,07 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,

c) 0,14 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,

d) 0,20 € za samostatne stojace garáže

e) 0,20 € za stavby  hromadných garáží

f)  0,20 €  za stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou,

g) 0,20 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

h) 1,00 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,

i) 0,34 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).

     (2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0, 03 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

D A Ň   Z  B Y T O V

§ 5

Sadzba dane

     (1) Ročná sadzba dane z bytov na území  obce Dlhé nad Cirochou je 0,07 € za každý aj začatý m2  podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru  v bytovom dome.

     

     (2) Ročná sadzba dane z bytov za nebytové priestory  na území obce Dlhé nad Cirochou je za každý aj začatý m2  podlahovej plochy nebytového priestoru nachádzajúceho sa v bytovom dome:

     

a) 0,07 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť.   

§ 6

Oslobodenie od dane a zníženie dane

(1) Správca dane  od dane z pozemkov  oslobodzuje:

a) pozemky na ktorých sú cintoríny

b) pozemky  verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk

c) pozemky  užívané školou a školským zariadením

(2) Správca dane od dane zo stavieb  oslobodzuje:

a) stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzea, knižnice, divadlá, kiná, výstavné siene,    osvetové zariadenia,

b) stavby slúžiace cirkvi v ktorých sa vykonávajú cirkevné obrady,

c) novostavby ktorým boli vydané rozhodnutia o oslobodení,

(3)  Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z  bytov vo výške:

a) 50 % z daňovej povinnosti   na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

b) 50  %  z daňovej povinnosti na stavby vo vlastníctve občanov, ktorí dosiahnu v zdaňovacom období vek 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

Podmienky poskytnutia zliav

a/  Príslušné doklady  oprávňujúce k zníženiu dane predloží daňovník do termínu podania

     daňového priznania, t. j do 31.01 v kalendárnom roku. Na predloženie dokladov po tomto

     termíne a v priebehu roka sa neprihliada.

b/  Súbeh nároku na zníženie dane z dôvodu veku a zdravotného postihnutia (3a, b)                   

     s nepripúšťa

c/  Ak u daňovníka dôjde k zmene zdravotnej klasifikácie v priebehu roka, nárok na zníženie

     dane nastane až od nového zdaňovacieho obdobia

d/  Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom 

     období , v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra

      zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti. Ak sa

     daňovník stane vlastníkom nehnuteľností 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, 

     vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci  

     stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia.

     Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka, daňová povinnosť dedičovi 

     vzniká 1. dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom 

     nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve, alebo rozhodnutia  

     o dedičstve.

e/  Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je

     povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej

     povinnosti k dani z nehnuteľností  a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa,

     keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

f/ Daňové priznanie k dani z nehnuteľností (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný podať

    príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu   

    vznikla daňová povinnosť, ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak a v ďalších

    zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich

    na vyrubenie dane z nehnuteľností.

    Za zmeny skutočností  rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane  

    z nehnuteľností. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu   

    zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej 

     povinnosti.

    Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve  

    viacerých osôb (§ 5 ods.4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2), priznanie podá každá fyzická osoba

    alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá ten, koho dohodou 

    určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť správcovi dane pred

    uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

g/ Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane 

    a daň si sám vypočítať.

h/ Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul,

    adresu trvalého pobytu, rodné číslo a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá

    je podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo

    a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa

    daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného 

    predpisu.

i/  Daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov vyrubí správca dane každoročne

     do 15. mája bežného zdaňovacieho obdobia. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane    

     vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa

     § 19 ods. 2 zákona o miestnych daniach.

j/ Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti  rozhodnutia. Ak je ročná daň u právnických  osôb  do 1 500 EUR je splatná   do 31. mája.

   Ak  je  vyššia,  je  splatná v dvoch  rovnakých   splátkach  najneskôr do 31. mája  a  do              

   30. septembra bežného roka. Daň možno zaplatiť naraz, aj keď je vyššia ako je uvedené.

§ 7

Splatnosť dane

Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti

rozhodnutia.

§ 8

Spoločné ustanovenia

  1. Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva Obec Dlhé nad Cirochou prostredníctvom  starostu  obce a poverených zamestnancov obce  Dlhé nad Cirochou.

  1. Postavenie povereného zamestnanca obce – správcu dane z nehnuteľnosti nemá Hlavný kontrolór obce Dlhé nad Cirochou.

Záverečné ustanovenie

  1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností platné na rok 2020, č.1/2014 zo dňa 23.10.2014

   

 (2) Obecné zastupiteľstvo Obce Dlhé nad Cirochou sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností na rok 2021 uznieslo dňa  30.11.2020, prijatím uznesenia   č. 5/2020.

Účinnosť

  Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

V Dlhom nad Cirochou 30.11.2020

                                                                                                                        Ing. Ján  K n í ž

                                                                                                                          starosta obce         

1 2 >

SODB 2021

SODB 2021

Wifi 4EU

Kamerový systém

Naša história

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Natur-pack

Natur-pack