Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Úradná tabuľa

VZN č. 14/2021 - Návrh

 01.12.2020

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č.     14 / 2021

O TRHOVOM PORIADKU

NÁVRH

Čl. 1.

Úvodné ustanovenie

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie /trhový poriadok/ upravuje podmienky predaja výrobkov na trhoviskách, ktoré sú vo vlastníctve obce Dlhé nad Cirochou.

2. Správcom trhovísk je Obecný úrad obce Dlhé nad Cirochou.

Čl.2

Určenie priestranstva trhoviska

1. Priestor pred  MOTORESTOM 

2. Priestor pred Bomesom s. r. o.  

3. Priestor za obecným úradom

4. Sála kultúrneho domu – OcÚ,

Čl. 3

Druhy predávaných výrobkov

Na trhoviskách je povolený predaj týchto druhov výrobkov:

 1. ovocie a zelenina, priesady zeleniny, semená, orechy, lesné plodiny, korenie, med
 2. kvetiny, priesady a semená kvetín, kytice, kvetinové koše, vence a podobné výrobky na okrasné účely, umelé kvetiny, ovocné stromy a ozdobné kríky,  vianočné stromčeky
 3. živé konzumné ryby
 4. drobné remeselné výrobky
 5. spotrebné výrobky týchto druhov:
 1. textilné výrobky, odevy a odevné doplnky
 2. kožené výrobky, sedlárske a remeselné výrobky
 3. obuv
 4. domáce potreby a drobný tovar
 5. elektrotechnické výrobky a výrobky spotrebnej elektroniky
 6. papierenské výrobky a drogériový tovar
 7. športové potreby a hračky

Na trhovom mieste je možné poskytnúť nasledujúce služby:

 1. Brúsenie nožov
 2. Oprava dáždnikov
 3. Oprava obuvi
 4. Oprava a výroba kľúčov

Čl. 4

Podmienky predaja

1. Osoby oprávnené predávať výrobky

 1. fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov
 2. fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej, alebo živočíšnej  činnosti, alebo lesné plodiny
 3. občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve

2. Podmienky, za ktorých je možno na trhovisku vykonávať predaj výrobkov

 1. Ovocie a zelenina
 • musia vyhovovať hygienickým požiadavkám podľa platných predpisov
 • musia byť očistené a v debničkách alebo vhodných prepravkách
 1. Ovocné  stromy a kríky, ako aj množiteľný materiál, sa môžu predávať za predpokladu, že budú označené štítkom s údajmi o odrode, množiteľskej stanici a pod.. Predávajúci musí mať doklad o nadobudnutí tovaru.
 2. Vianočné stromčeky a pod. sa môžu predávať len na základe potvrdenia o spôsobe ich nadobudnutia /súhlas majiteľa lesa potvrdený príslušným obecným úradom/ Fyzické osoby, ktoré sú vlastníkmi lesa, môžu predávať bez povolenia.
 3. Pri predaji rastlinného množiteľného materiálu (sadivo, osivo) je potrebné preukázať pôvod nadobudnutia a potvrdenie o zdravotnom stave rastlinného materiálu.
 4. Med musí byť zdravotne nezávadný, plnený do hygienicky vyhovujúcich obalov s uvedením výrobcu, druhu medu, hmotnosti, dátumu plnenia, doby použiteľnosti. Med môžu predávať právnické alebo fyzické osoby, ktoré majú osvedčenie o spôsobilosti pre túto činnosť vydané orgánom veterinárneho dozoru, alebo bol tovar dodaný v zmysle dodacieho listu oprávneným výrobcom.
 5. Tovar vyrábaný podľa schválených technologických noriem akosti, resp. receptúr, musí mať znaky v ňom uvedené.
 6. Živé ryby musia byť ponúkané len vo zvlášť vyhradenom priestore v rámci predvianočného predaja.
 7. Hračky a drogériový tovar sa môžu predávať za predpokladu, že k tovaru predávajúci priloží upozornenie na nebezpečenstvo, návod na používanie v štátnom jazyku a vyhlásenie o zhode.

3. Údaje o trhových dňoch

 1. Prevádzkový čas predaja začína pol hodiny pred začatím predajného času a končí pol hodiny po skončení predajného času.
 2. Predajný čas:
 1. Od 1.11. do 31.3. bežného roka /zimné obdobie/

Pondelok až piatok                                                  8:00 – 16:00 hod.

Sobota                                                                       8:00 – 12:00 hod.

 1. Od 1.4. do 31.10. bežného roka /letné obdobie /

Pondelok až piatok                                        6:00 – 18:00 hod.

Sobota                                                             6:00 – 12:00 hod.

 1. Nájomné a poplatky sa stanovuje takto:
 1. vyhlásenie predaja v rozhlase                                                                             4,00 €
 2. prenájom sály kultúrneho domu na deň

-  zimné obdobie a letné obdobie                                             70,00 €

- svadba: obidvaja svadobníci s trvalým pobytom v obci       bezplatne

- svadba cudzí                                                                              150,00 €

- svadba občan bez trvalého pobytu v obci  a občan

s trvalým pobytom v obci                                                                75,00 €

3.   nájomné za trhové miesto :

      a)   za 1 deň                                                                                          5,00 €  

      b)  za 1 týždeň                                                                                     15,00

     c)   za  1 mesiac                                                                                   50,00 €                

Čl. 5

Práva a povinnosti správcu trhoviska

1. Správca trhoviska je povinný

 • zverejniť na viditeľnom mieste /tabuľa verejných oznamov/ trhový poriadok
 • zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných platných právnych predpisov pri predaji

2. Správca trhoviska kontroluje u predávajúceho

 • oprávnenie na podnikanie v danej oblasti
 • doklad o nadobudnutí tovaru
 • používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov
 • udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja a po skončení predaja
 • dodržiavanie trhového poriadku

Čl. 6.

Povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný

 1. dodržiavať trhový poriadok
 2. používať elektronickú registračnú pokladnicu
 3. udržiavať miesto predaja v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto a jeho okolie čisté a upratané
 4. zreteľne  označiť výrobky cenou
 5. pri predaji váženého tovaru vykonávať váženie spôsobom  umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu váženia
 6. mať čistý pracovný resp. civilný odev
 7. v priestoroch predaja nefajčiť, nepožívať alkoholické nápoje a omamné látky

2. Predávajúci je ďalej povinný predložiť správcovi trhoviska a orgánom dozoru

 1. doklad o oprávnení na podnikanie a preukaz totožnosti
 2. doklad o zaplatení nájmu
 3. zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia , ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru
 4. pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí
 5. autorizovanú inšpekčnú knihu

3. Príslušné doklady musí mať predávajúci vždy pri sebe, ináč sa vystavuje riziku uloženia pokuty resp. zákazu predaja.

Čl.7

Zákaz predaja niektorých výrobkov

Na obecnom trhovom mieste je zakázané predávať

 • Zbrane a strelivo
 • Výbušniny a pyrotechnické výrobky
 • Tlač
 • Veci a predmety ohrozujúce mravnosť
 • Tabak a tabakové výrobky
 • Lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
 • Jedy, lieky, omamné a psychotropné látky
 • Automobily, motocykle  a ich súčiastky
 • Živé zvieratá s výnimkou rýb
 • Mäso a mäsové výrobky

-     Pekárske a cukrárske výrobky

-     Chránené druhy živočíchov a rastlín

Čl.8

Orgány dozoru a sankcie

1. Orgánmi dozoru podľa zákona sú

 • Slovenská obchodná inšpekcia /ŠOI/
 • Obvodný úrad v Humennom
 • Obec Dlhé nad Cirochou

2. Dozor nad dodržiavaním tohto trhového poriadku vykonáva Obecný úrad v Dlhom nad Cirochou.

3. Porušenie ustanovení  tohto trhového poriadku bude klasifikované ako priestupok /zavinené konanie/, ak nejde o spáchanie konania opodstatňujúceho uloženie pokuty podľa zákona alebo iných osobitných predpisov.

4. Fyzickej osobe, ktorá priestupok spácha možno uložiť podľa zákona NR SR č. 273/1993 Zb. o ochrane spotrebiteľa ako aj podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

 1. v konaní o priestupku pokutu do výšky                    33,00 €
 2. v blokovom konaní pokutu do výšky                         16,50 €

5. Právnickej osobe, ktorá poruší ustanovenia tohto trhového poriadku, môže podľa §13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov starosta obce uložiť pokutu do výšky  3.319,00 €.

Čl. 9

Záverečné ustanovenia

 1. Obecné zastupiteľstvo v Dlhom nad Cirochou sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení dňa 30.11.2020, uznesením č. 5/2020.
 2. Trhový poriadok nadobúda platnosť dňom prijatia obecným zastupiteľstvom.
 3. Tento trhový poriadok  /VZN/ nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli /po jeho zverejnení/.

Odkazy:

 1. Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov
 2. Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
 3. Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa  v znení neskorších predpisov

V Dlhom nad Cirochou, dňa 30.11.2020

                                                                                                                                 Ing. Ján Kníž

                                                                                                                                 starosta obce

1 2 >

SODB 2021

SODB 2021

Wifi 4EU

Kamerový systém

Naša história

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Natur-pack

Natur-pack