Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Úradná tabuľa

Štatút obce

 05.10.2020


Obecné zastupiteľstvo v Dlhom nad Cirochou. na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb.“) v y d á v a pre územie  obce Dlhé nad Cirochou tento

ŠTATÚT OBCE

DLHÉ NAD CIROCHOU

OBEC

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Štatút obce Dlhé nad Cirochou upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia obce a nakladania s majetkom obce, postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, formy a metódy ich činnosti, symboly obce, postup pri udeľovaní čestného občianstva, cien obce a odmien; ako i vzťahy obce k ostatným subjektom verejnej správy.

(2) Štatút obce Dlhé nad Cirochou je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2

Postavenie obce

(1) Obec Dlhé nad Cirochou je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky združujúcim osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt.

(2) Územie obce Dlhé nad Cirochou je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie a to: Dlhé nad Cirochou

(3) Obec Dlhé nad Cirochou je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec Dlhé nad Cirochou hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnou úpravou. Obec môže nakladať aj s majetkom fyzických a právnických osôb, pokiaľ je na takéto nakladanie zmocnená právnym predpisom alebo dohodou.

(4) Obec Dlhé nad Cirochou má právo na vlastné symboly, ktorými sú erb obce, vlajka obce, pečať obce.

§ 3

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

(1) Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce Dlhé nad Cirochou ( ďalej len „ obec „ ) trvalý pobyt. Podmienky prihlásenia sa k trvalému pobytu upravuje osobitná právna úprava.

(2) Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností, ktoré sú zakotvené najmä v ust. § 3 ods. 2 a 3 a ust. § 4 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. 

(3) Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto vlastní na území obce nehnuteľný majetok alebo, platí miestnu daň alebo miestny poplatok, a tiež ten, kto je v obci prihlásený na prechodný pobyt alebo mu bolo udelené čestné občianstvo obce. Uvedené osoby však nie sú nositeľmi práva voliť a byť volený do orgánov samosprávy obce, ako aj práva hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

(4) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú pomoc v čase náhlej núdze spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou obdobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

(5) Obec môže poskytnúť obyvateľom sociálnu pomoc, pričom využíva opatrenia v oblasti sociálnych vecí v súlade s platnou právnou úpravou. Túto pomoc schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

§ 4

Samospráva obce

(1) Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj územia obce.

(2) Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. č. 369/1990 Zb.  najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

(3) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky činnosti súvisiace so správou obce a jej majetku, samostatne zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce z jej samosprávnej pôsobnosti stanovenej osobitným zákonom, ak takéto činnosti v zmysle osobitného zákona nevykonáva štát alebo poverená právnická alebo fyzická osoba.

(4) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

a.) orgánov obce

b.) miestnym referendom

c.) zhromaždením obyvateľov obce

(5) Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenia“).

MAJETOK OBCE Dlhé nad Cirochou

§ 5

Majetok obce

(1) Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva obce. Rozsah majetku obce vyplýva z osobitnej právnej úpravy (napr. zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov).

(2) Obec hospodári so svojim majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku obce, ktorým je rozpočtová alebo príspevková organizácia obce. Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu.

(3) Majetok obce využíva obec najmä:

- na verejné účely,

- na výkon samosprávy obce,

- na podnikateľskú činnosť.

(4) Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, pokiaľ osobitný právny predpis neustanovuje inak.

(5) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, pokiaľ jeho používanie obec neobmedzí. Za osobitné užívanie verejného priestranstva obce možno vyberať miestnu daň v súlade s platnou právnou úpravou.

(6) Majetok obce určený na výkon samosprávy obce môže obec použiť na plnenie záväzkov obce, uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce. Majetok obce môže slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti obce – pri zakladaní nadácií, peňažných fondov, vzdelávacích fondov, verejnoprospešných fondov a pod.

(7) Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži najmä ako majetkový základ pre subjekty založené obcou, alebo iné formy podnikateľskej činnosti v súlade s právnymi predpismi, predovšetkým Občianskym a Obchodným zákonníkom.

(8) V majetkových veciach (majetkovoprávnych záležitostiach) obce koná v jej mene navonok starosta obce.

(9) Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce Dlhé nad Cirochou“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo                              v Dlhom nad Cirochou (ust. § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.).

FINANCOVANIE A ROZPOČET OBCE Dlhé nad Cirochou

§ 6

Financovanie

(1) Obec financuje svoju činnosť a potreby z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií a iných zdrojov v súlade s právnymi predpismi.

(2) Obec môže financovať svoju činnosť pri plnení úloh obce aj z prostriedkov združených s inými obcami, (mestami), so samosprávnymi krajmi, a s inými právnickými a fyzickými osobami.

(3) Obec môže financovať svoje potreby aj z prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov (ďalej len „peňažné fondy"), zo zisku z podnikateľskej činnosti, z návratných zdrojov financovania, a zo združených prostriedkov.

(4) Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Rozsah účelových a neúčelových dotácií je upravený pre kalendárny rok rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky.

(5) Obec môže zriadiť na plnenie svojich úloh mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných pre viacero obcí môže obec zriadiť spoločný fond. Správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili na základe dohodnutých pravidiel.

§ 7

Rozpočet

(1) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný v súlade s platnou právnou úpravou a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Dlhé nad Cirochou Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež zmeny rozpočtu obce, kontroluje čerpanie prostriedkov z rozpočtu obce a schvaľuje záverečný účet obce.

(2) Obec zverejní návrh rozpočtu obce a návrh záverečného účtu obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce; ustanovenia § 6 ods. 4 až 7 zákona č. 369/1990 Zb. platia rovnako. (ust. § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.).

(3) Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

(4) Prebytok rozpočtu obce je zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. O použití prebytku rozpočtu rozhoduje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce.

(5) Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor (ust. § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.).

(6) Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona.

ORGÁNY OBCE DLHÉ NAD CIROCHOU

§ 8

Základné ustanovenia

  1. Orgánmi obce Dlhé nad Cirochou sú:

  • obecné zastupiteľstvo,
  • starosta obce

(2) Obecné zastupiteľstvo obce Dlhé nad Cirochou zriaďuje podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce. Týmito orgánmi sú najmä:

  • komisie obecného zastupiteľstva

(3) Obecné zastupiteľstvo obce Dlhé nad Cirochou môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon , napr. obecnú políciu a dobrovoľný hasičský zbor.

§ 9

Obecné zastupiteľstvo obce  Dlhé nad Cirochou

(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Dlhé nad Cirochou zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Dlhé nad Cirochou na štyri roky.

(2) Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva upravuje osobitný právny predpis.

(3) Počet poslancov obecného zastupiteľstva určuje pred voľbami pre celé volebné obdobie obecné zastupiteľstvo obce svojím uznesením.

(4) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

§ 10

Úlohy obecného zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce

(2) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené :

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním;

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, vyhlásiť dobrovoľnú zbierku a ustanoviť jej podmienky, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb., rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; určovať rozsah pre zmeny rozpočtu starostom obce

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce;

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku

f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce;

g) uznášať sa na nariadeniach obce;

h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb.;

i) určovať plat starostu podľa osobitného predpisu a určiť najneskôr do 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,

j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce, určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

l) zriaďovať, rušiť a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe;

m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu;

n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce;

o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny;

p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, a pečať obce;

q) zvoliť zástupcu starostu, ak tak neurobí a do 60 dní odo dňa zloženia sľubu starostu ho nepoverí starosta obce

r) vydávať súhlas s pričlenením obce podľa § 2aa ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb..

(3) Pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, a uznesení obecného zastupiteľstva, formy kontroly plnenia uznesení sú obsiahnuté Rokovacom poriadku Obecného zastupiteľstva  Dlhom nad Cirochou.

§ 11

Starosta obce

(1) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Úprava voľby starostu je obsiahnutá v osobitných právnych predpisoch.

(2) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

(3) Starosta najmä:

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,

b) vykonáva obecnú správu,

c) zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, a k právnickým a fyzickým osobám,

d) rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,

e) uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a rozhoduje o použití obecných symbolov,

f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce.

g) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu.

(4) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.

(5) Rozsah úväzku starostu obce stanovuje obecné zastupiteľstvo najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie. Počas funkčného obdobia môže obecné zastupiteľstvo zmeniť rozsah výkonu funkcie starostu len na návrh starostu.

§ 12

Zástupca starostu

(1) Starosta má jedného zástupcu, ktorého poverí na zastupovanie a to spravidla na celé funkčné obdobie.

 (2) Zástupcom starostu môže byť len poslanec. Zástupcu starostu poverí starosta zastupovaním do 60 dní odo dňa zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta zástupcu odvolá, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu.

§ 13

Hlavný kontrolór obce

(1) Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou.

(2) Hlavný kontrolór najmä:

a) vykonáva kontrolu:

- zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s

majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa

osobitných predpisov;

- hospodárenia s príjmami, výdavkami obce a finančné operácie obce,

- hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových a príspevkových

organizácií obce,

- nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, alebo vo vlastníctve právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,

- vedenia účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,

- plnenia rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,

- čerpania účelovo viazaných finančných prostriedkov poskytnutých obci z fondov a dotácií,

(3) Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór spolupracuje s obecným úradom.

(4) Hlavný kontrolór je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad.

(5) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným a komisií obecného zastupiteľstva .

§ 14

Komisie obecného zastupiteľstva

(1) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb.

(2) Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie.

(3) Každá komisia má predsedu. Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo z členov komisie, ktorí sú zároveň poslancami zastupiteľstva.

(4) Obecné zastupiteľstvo obce Dlhé nad Cirochou zriaďuje minimálne tieto komisie:

( Komisia zriaďovaná: podľa. čl. 7 ust zákona č. 357/2004 Z.z. )

  • Komisia pre verejný poriadok
  • Komisia pre výstavbu a životné prostredie
  • Komisia pre šport a kultúru

(5) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

§ 15

Obecný úrad

(1) Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu obce, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

(2) Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b) pripravuje podklady na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,

c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce

d) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov zriadených obcou,

e) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesenej na obec.

(3) Prácu obecného úradu riadi starosta obce.

(4) Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých oddelení, zásady činnosti obecného úradu sú zakotvené v Organizačnom poriadku Obecného úradu v Dlhom nad Cirochou, ktorý vydáva starosta obce.

MIESTNE REFERENDUM

§ 16

(1) Miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

(2) Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť miestne referendum, ak ide o (ust. § 11a ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb.):

a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,

b) odvolanie starostu v zmysle § 13a ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb.,

c) petíciu skupiny obyvateľov obce v počte aspoň 30 % oprávnených voličov,

d) zmenu označenia obce,

e) ak tak ustanovuje osobitný zákon.

(3) Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Obec vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli a na webovom sídle obce.

ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE

§ 17

(1) Na prerokovanie vecí územnej samosprávy môže obecné zastupiteľstvo alebo starosta obce zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.

(2) Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov obce, alebo jej časti vždy, ak :

a) to požiada petíciou najmenej 50 % obyvateľov obce,

b) o to požiada ¼ všetkých poslancov.

(3) Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prednesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na zhromaždenie obyvateľov obce, alebo jej časti.

(4) Zhromaždenie obyvateľov obce sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli obce Dlhé nad Cirochou a na webovom sídle obce.

§ 18

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

(1) Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon. Zvolený poslanec sa ujíma funkcie zložením predpísaného sľubu bez výhrad.

(2) Mandát poslanca zanikne v súlade s platnou právnou úpravou najmä:

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

b) uplynutím funkčného obdobia,

c) vzdaním sa mandátu,

d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti právne úkony,

f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce,

g) ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,

h) v prípade nezlučiteľnosti funkcií v zmysle § 11 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb., ak poslanec do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcií nevykoná právny úkon na odstránenie nezlučiteľnosti funkcií,

i) zrušením obce,

j) smrťou.

§ 19

Práva a povinnosti poslancov

(1) Poslanec je oprávnený najmä:

a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom obce návrhy, podnety, a pripomienky,

b) interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce,

c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,

d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce,

f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

(2) Poslanec je povinný najmä:

a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c) dodržiavať Štatút obce, Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Dlhom nad Cirochou, zásady odmeňovania poslancov ako aj ďalšie organizačné normy a predpisy,

d) dodržiavať účinné všeobecne záväzné nariadenia obce,

e) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov,

f) informovať na požiadanie voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva,

g) prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie poslanca.

VZŤAH OBCE K OKOLITÝM OBCIAM A MESTÁM

§ 20

(1) Záležitosti dotýkajúce sa záujmov obce Dlhé nad Cirochou a iných miest alebo obcí sa riešia dohodou.

(2) Obec môže spolupracovať s inými obcami alebo mestami na základe zmluvy uzatvorenej za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, alebo dohody o zriadení alebo založení právnickej osoby podľa osobitného zákona.

(3) Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo úradmi iných štátov vykonávajúcich miestne funkcie. Za tým účelom má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.

VZŤAHY OBCE K ŠTÁTNYM ORGÁNOM, K PRÁVNICKÝM A FYZICKÝM OSOBÁM

§ 21

Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje so štátnymi orgánmi, a to najmä s územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi, a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.).

SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO,

CENY A ODMENY, KRONIKA OBCE

§ 22

Úvodné ustanovenie

(1) Obecnými symbolmi sú:

a) erb obce Dlhé nad Cirochou,  

b) vlajka obce Dlhé nad Cirochou,

c) pečať obce Dlhé nad Cirochou

 (2) Obec Dlhé nad Cirochou je povinná používať obecné symboly pri výkone samosprávy.

§ 23

Erb obce Dlhé nad Cirochou

(1) Erb obce Dlhé nad Cirochou je v podobe: v červenom štíte na zelenej, dvomi striebornými  pruhmi členenej pažiti, strieborný oráč, v pravici so zlatým bičom, ľavicou držiaci zlatý pluh, ťahaný dvomi striebornými koňmi.

(2) Záväzné vyobrazenie erbu obce Dlhé nad Cirochou tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.

(3) Použiť erb obce je možné len na základe súhlasu starostu. Žiadateľ o použitie erbu obce, okrem spôsobov v ods. 5 a 7 tohto ustanovenia, musí predložiť starostovi písomnú žiadosť, ktorá musí obsahovať:

a) úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,

b) formu a spôsob použitia erbu,

c) obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),

d) potvrdenie o zaplatení úhrady za užívanie erbu.

(4) Starosta môže povoliť používanie erbu obce najviac na dobu 1 roka.

(5) Erb obce sa používa:

a) na pečatidle obce,

b) na insígniách starostu,

c) na listinách o udelení čestného občianstva obce Dlhé nad Cirochou, o udelení ceny obce,

 na uznaniach obce Dlhé nad Cirochou,

d) na sídle Obecného úradu Dlhé nad Cirochou,

e) na označenie hraníc územia obce,

f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce a v úradnej miestnosti starostu obce,

g) na preukazoch poslancov obce a zamestnancov obce,

h) na rovnošatách dobrovoľného obecného hasičského zboru, TJ, STO

i)  dobrovoľného obecného hasičského zboru.

(6) Subjekty používajúce erb spôsobom podľa ods. 5 a 7 tohto ustanovenia sú oslobodené od platenia úhrady za používanie erbu.

(7) Erb obce sa používa na listinách obsahujúcich všeobecne záväzné nariadenie obce, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo osvedčenia oprávnení a významných skutočností. Na bežnej korešpondencii sa erb obce nepoužíva. Listový papier s vyobrazeným erbom obce môže využívať na účely svojej korešpondencie výlučne starosta.

(8) Erb obce sa musí používať vždy len dôstojným spôsobom.

(9) Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho používa.

(10) Každý je povinný strpieť, po predchádzajúcej výzve, odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

§ 24

Vlajka obce Dlhé nad Cirochou

(1) Vlajka obce Dlhé nad Cirochou pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, červenej, zelenej, bielej, zelenej, bielej, zelenej.  

(2) Záväzné vyobrazenie vlajky obce Dlhé nad Cirochou tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.

(3) Obec označuje vlajkou obce:

- budovu, ktorá je sídlom orgánov obce.

- zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva,

- úradnú miestnosť starostu obce.

(4) Vlajku obce Dlhé nad Cirochou používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to jej vyvesením na budovách, v ktorých sídlia orgány obce, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob použitia.

(5) Vlajka obce sa môže používať aj pri verejných sprievodoch a pri vnútornej výzdobe miestností prístupných verejnosti.

(6) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a vlajka obce spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo             (ust. § 8 ods. 8 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov).

(7) Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledujúce pravidlá:

a.) vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice

b.) na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, znak alebo nesmie byť prekrytá smútočným závojom a pod.

(8) Vlajka obce sa môže používať vždy len dôstojným spôsobom.

(9) Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju používa.

§ 25

Pečať obce Dlhé nad Cirochou

(1) Pečať obce Dlhé nad Cirochou tvorí erb obce s hrubopisom: „OBEC Dlhé nad Cirochou“.

(2) Záväzné vyobrazenie pečate obce Dlhé nad Cirochou tvorí prílohu č. 3 tohto štatútu.

(3) Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach, na pečatenie významných listín.

(4) Pečať uschováva starosta obce.

Čestné občianstvo obce , ceny a odmeny obce

§ 26

Úvodné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania:

a) Čestné občianstvo obce,

b) Cena obce,  

c) Cena starostu obce.  

§ 27

Čestné občianstvo obce  Dlhé nad Cirochou

(1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena, alebo osobám, ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi (ďalej len „poctený“), môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Dlhé nad Cirochou .

(2) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo, spravidla na návrh starostu, 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

(3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne s tým, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

(4) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na slávnostnom mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapíše do Kroniky obce .

§ 28

Cena obce Dlhé nad Cirochou

(1) Cena obce Dlhé nad Cirochou sa udeľuje za:

a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej alebo verejno-prospešnej činnosti,

b) činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúry rozvoj obce, alebo jej propagáciu doma i v zahraničí,

c) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.

(2) Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené. O udelení ceny rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

(3) Cenu obce Dlhé nad Cirochou tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena  do 300 eur  vrátane.

K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, dátum narodenia laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

(5) Cena obce Dlhé nad Cirochou sa môže udeliť aj opätovne, najskôr však po uplynutí               2 rokov.

§ 29

Cena starostu obce

(1) Udelenie ceny starostu obce občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce navrhuje starosta obce. O udelení tejto ceny rozhoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

(2) Cenu starostu obce Dlhé nad Cirochu tvorí vecný dar v hodnote do 200 eur.

(3) Cena starostu sa môže udeliť najviac 10 krát do roka.

(4) Evidencia udelených cien starostu obce sa vedie v Kronike obce Dlhé nad Cirochou, a obsahuje meno a iné údaje o ocenených, dátum udelenia ceny, ako aj stručné dôvody, pre ktoré bola cena udelená.

§ 30

Kronika obce

(1) Kronika obce Dlhé nad Cirochou sa vedie v úradnom jazyku, prípadne aj v jazyku príslušnej národnosti.

(2) Zápisy do kroniky sa vykonávajú raz za štvrťrok.

(3) Zápisy chronologicky dokumentujú a popisujú udalosti zo spoločenského a hospodárskeho života obce.

(4) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

§ 31

Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Dlhé nad Cirochou 3/5 väčšinou prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.

(2) Štatút obce Dlhé nad Cirochou bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Dlhom nad Cirochou, dňa ....................

(3) Štatút obce nadobúda účinnosť dňom .................... .

(4) Dňom účinnosti tohto Štatútu obce Dlhé nad Cirochou  sa ruší Štatút obce Dlhé nad Cirochou účinný od januára 2003.

V ........................................., dňa ....................        

                                                                               .....................................................      

                                  Ing.Ján Kníž, vr.                                            

                                    starosta obce

SODB 2021

SODB 2021

Wifi 4EU

Naša história

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Natur-pack

Natur-pack