Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

AKTUALITY

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

 28.08.2020

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Dlhé nad Cirochou

Obecné zastupiteľstvo v Dlhom nad Cirochou podľa §18a, ods. 2 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a podľa Uznesenia OZ III/2020   zo dňa 26.08.2020

vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra obce Dlhé nad Cirochou a určuje deň konania voľby  21.10.2020 na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Určenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra

  1. Kvalifikačné  predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce:

- ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou

2. Náležitosti prihlášky:

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontakt . údaje (email, telefón)

- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích  kurzov a programov v danej oblasti,

- profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,

- čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v §18 ods.2) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. , že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce,

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa §10 ods. 4 písm. a)zákona č. 330/2007 o registri trestov,

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

- písomný súhlas kandidáta so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely vykonávania voľby hlavného kontrolóra obce na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce.

3. Miesto a spôsob doručenia prihlášky:

 Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Dlhé nad Cirochou prihlášku zašlú, alebo osobne doručia najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby t.j. do 07.10.2020 do 1530 hod. (vrátane prihlášok zasielaných poštou). Na prihlášky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Miesto a spôsob doručenia prihlášok:

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Dlhé nad Cirochou zašle písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu poštou na adresu:

Obec Dlhé nad Cirochou, Hlavná 187/87, 067 82  Dlhé nad Cirochou, alebo osobne doručí do kancelárie Obecného úradu v Dlhom nad Cirochou v zalepenej obálke označenej

,, Voľba hlavného kontrolóra Obce Dlhé nad Cirochou – neotvárať “

 Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra obce v súlade s §18 a §18a) zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov.

Deň nástupu do zamestnania je: 01.11.2020

Spôsob voľby hlavného kontrolóra:

  1. posúdenie podaných prihlášok zabezpečí osobitná komisia zložená z poslancov obecného zastupiteľstva v Dlhom nad Cirochou, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce.

  1. Na zvolenie hlavného kontrolóra obce je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ. Ak ani jeden  z kandidátov takúto väčšinu nezíska, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov.

V prípade rovnosti hlasov do druhého kola postupujú všetci kandidáti s najvyšším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal vyšší  počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

  1. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční verejným hlasovaním poslancov OZ.
  2. Starosta obce s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom obce uzatvorí pracovnú zmluvu najneskôr 01.11.2020.
  3. Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu 6 rokov s 20 hodinovým mesačným úväzkom pracovného času.

Plat hlavného kontrolóra je určený podľa §18c ods. 1zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Zverejnené na www.dlhenadcirochou.sk, vyvesené na úradnej tabuli, zverejnené v regionálnom denníku Podvihorlatské noviny.

Dlhé nad Cirochou, 27.8.2020                                                                 Ing. Ján  Kníž, vr.

                                                                                                                         starosta obce    
1 2 ... 18 >

SODB 2021

SODB 2021

Wifi 4EU

Kamerový systém

Naša história

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu

Natur-pack

Natur-pack