AKTUALITY

Oznam o doruční zásielky

 03.04.2020

O b e c  D l h é   n a d   C i r o c h o u   týmto

o z n a m u j e,

že občan Pavol Voľanský ,  nar. 03.08.1992 trvale bytom obec    Dlhé nad Cirochou, mal dňa 03.04.2020  na

Obec Dlhé nad Cirochou  doručenú písomnosť- doporučený list do vlastných rúk .

    Adresát si môže uvedenú písomnosť/ zásielku vyzdvihnúť na Obecnom úrade počas  úradných hodín v lehote 15 dní od vyvesenia.

Oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli a web stránke obce      

          Dlhé nad Cirochou.

Vyvesené a zverejnené: 03.04.2020        

                                                                                     Zvesené :
                                                                                                                                  

              Ing. Ján Kníž, vr.

              starosta obce


1 2 ... 13 >

Wifi 4EU

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu