AKTUALITY

Zmeny a doplnky Územného plánu obce č.3 - oznámenie

 20.01.2020

     O Z N Á M E N I E 

     Obec Dlhé nad Cirochou zabezpečuje spracovanie zmien a doplnkov č. 3 v súčasnosti platného územného plánu obce (ÚPN-O), ktorý bol schválený v r. 2004 a zmenený a doplnený v r. 2014 a v r. 2016 formou zmien a doplnkov č. 1 a 2. Spracovateľom zmien a doplnkov č. 3 ÚPN-O Dlhé nad Cirochou je Ing. arch. Eva Mačáková, autorizovaný architekt.

Zmeny a doplnky sa budú týkať nasledovných lokalít resp. problematík:

  • návrh penziónu (lokalita č. 22), 
  • návrh predĺženia lokality RD Dlhé a premietnutie trasy miestnej komunikácie podľa geometrického plánu (lokalita č. 23),
  • úprava trasovania  miestnej komunikácie v lokalite RD Centrum – Krátka ulica, úprava trasovania technickej vybavenosti v lokalite  (lokalita č. 24)
  • návrh na rozšírenie funkčného využitia lokality občianskej vybavenosti (areál fy Bomes s. r. o. – nákupné stredisko) o ďalšie funkcie: liehovar, obchod, ubytovanie, stravovanie (lokalita č. 25),
  • zrušenie ochranných pásiem cintorínov po zmene zákona o pohrebníctve účinnej od 1.1.2020, zmena záväznej časti ÚPN – určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok na využitie plôch cintorínov,
  • zapracovanie záväznej časti ÚPN Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 77/2019 v rozsahu katastrálneho územia obce,
  • aktualizácia záplavového územia podľa podkladov SVP, š. p.

Do úplnej textovej a grafickej dokumentácie návrhu zmien a doplnkov ÚPN-O č. 3 možno nahliadnuť na obecnom úrade Dlhé nad Cirochou, alebo na www stránke obce http://www.dlhenadcirochou.sk/

Súčasne Vás informujeme, že dňa  10. februára 2020 (pondelok) o 15:30 hod. sa na obecnom úrade uskutoční prerokovanie zmien a doplnkov ÚPN-O č. 3 pre občanov Dlhého nad Cirochou a zainteresované právnické osoby pôsobiace na území obces výkladom spracovateľky a obstarávateľa územného plánu.

Pripomienky zo strany občanov a právnických osôb pôsobiacich na území obce Dlhé nad Cirochou možno vzniesť písomne, poštou alebo osobným doručením, a to do 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia.    


1 2 ... 12 >

Wifi 4EU

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 13.00 - 15.30

Fotogaléria

Kalendár

Iné

Kalendár zvozu odpadu